621/1990

Given i Helsingfors den 29 juni 1990

Förordning om försäljning och förvaring av hälso- och miljöfarliga kemikalier

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 9, 37 och 41 §§ kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller tillverkning och import av hälsofarliga kemikalier för försäljning samt försäljning, annan överlåtelse och förvaring av hälso- och miljöfarliga kemikalier.

2 kap.

Tillverkning och import av hälsofarliga kemikalier för försäljning

2 §
Innehållet i en anmälan

I en sådan anmälan enligt 36 § kemikalielagen (744/89) som gäller tillverkning och import av en hälsofarlig kemikalie för försäljning skall anges

1) verksamhetsidkarens firma och hemort samt uppgifter om hur de platser där verksamheten bedrivs och kemikalierna lagras kan kontaktas,

2) vilka slags hälsofarliga kemikalier som tillverkas och importeras samt en uppskattning av den största tillverkningsmängden per dygn av de kemikalier som tillverkas, en uppskattning av den största kemikaliemängd som på en gång finns i tillverkningsanordningen samt en uppskattning av de mängder kemikalier som årligen importeras,

3) den största mängden hälso- och miljöfarliga kemikalier som lagras på en gång,

4) försäljningsövervakarens namn och uppgift om hur han kan kontaktas samt

5) när verksamheten inleds.

Till anmälan skall fogas

1) skyddsinformationsblad eller motsvarande information om de hälsofarliga kemikalier som tillverkas eller importeras,

2) en generell redogörelse för hur de hälsofarliga kemikalierna har planerats bli tillverkade eller förpackade samt

3) en utredning om försäljningsövervakarens kompetens.

3 §
Anmälan till den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten

Anmälan jämte bilagor skall i god tid innan verksamheten inleds tillställas kemikalietillsynsmyndigheten i den kommun där den anmälningspliktiga verksamheten sker.

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten skall sända en kopia av anmälningar som nämns i 2 §, av ändringsanmälningar som nämns i 5 § och av de beslut som gäller verksamhetsidkarna till länsstyrelsen, tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå, hälsovårdsnämnden, miljövårdsnämnden, kommunens brandchef samt det arbetarskyddsdistrikt som ansvarar för tillsynen över arbetsplatsen.

4 §
Inspektion med anledning av anmälan

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten skall med anledning av anmälan inspektera den plats där hälsofarliga kemikalier tillverkas och lagras. Inspektionen skall vid behov utföras i samarbete med hälsovårds-, miljövårds- samt brand- och arbetarskyddsmyndigheterna.

Över inspektionen skall sättas upp ett protokoll, av vilket framgår vilka personer som deltagit i inspektionen och vilka brister som konstaterats i samband med inspektionen. En kopia av protokollet skall tillställas verksamhetsidkaren.

5 §
Väsentliga förändringar

Om verksamheten undergår en väsentlig förändring, skall en skriftlig anmälan göras till den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten. Med väsentlig förändring avses

1) att verksamhetsidkarens namn ändras,

2) att verksamhetsidkarens verksamhetsställe eller upplagsplats ändras,

3) att en betydande avvikelse från det som anmälts i enlighet med 2 § 1 mom. 2 punkten görs i fråga om slaget eller mängderna av de hälsofarliga kemikalier som tillverkas eller importeras,

4) att en väsentlig avvikelse från det som anmälts i enlighet med 2 § 2 mom. 2 punkten görs i fråga om tillverkningen eller förpackandet av kemikalien,

5) att verksamheten upphör eller avbryts för längre tid än ett år samt

6) att försäljningsövervakaren byts.

6 §
Undantag från anmälningsskyldigheten

En apotekare eller en verksamhetsidkare som tillfälligt importerar eller tillverkar hälsofarliga kemikalier avsedda att användas till forskning eller försök behöver inte göra en anmälan enligt 36 § kemikalielagen.

3 kap.

Försäljningsövervakare

7 §
Tillsättande av en försäljningsövervakare

En sådan tillverkare eller importör som avses i 36 § kemikalielagen och som överlåter hälsofarliga kemikalier till försäljning skall till försäljningsövervakare utse en person som har tillräcklig kompetens och sakkunskap med hänsyn till verksamhetens omfattning.

Verksamhetsidkaren skall se till att försäljningsövervakaren har möjlighet att sköta sitt uppdrag på det sätt som kemikalielagstiftningen förutsätter.

8 §
Behörighetsvillkoren för en försäljningsövervakare

Av försäljningsövervakaren krävs att han på det sätt som godkänts av länsstyrelsen har visat att han känner till de hälsofarliga kemikalier som verksamhetsidkaren överlåter samt de stadganden och bestämmelser som gäller dessa.

9 §
Försäljningsövervakarens uppgifter

Försäljningsövervakaren skall skaffa behövlig information om de hälsofarliga kemikalier som överlåts till försäljning samt att se till att kemikalielagstiftningen iakttas på verksamhetsstället och upplagsplatsen.

4 kap.

Försäljningsbokföring och överlåtelse av hälsofarliga kemikalier

10 §
Försäljningsbokföring

En tillverkare eller importör som säljer andra giftiga eller mycket giftiga kemikalier än bränslen skall föra bok över försäljningen.

I försäljningsbokföringen skall antecknas

1) till vem kemikalierna har överlåtits,

2) vilka kemikalier som har överlåtits och i hur stora mängder de har överlåtits samt

3) överlåtelsetidpunkten.

Försäljningsbokföringen skall förvaras fem år från den senaste anteckningen.

11 §
Förutsättningarna för överlåtelse av giftiga och mycket giftiga kemikalier

Giftiga och mycket giftiga kemikalier får endast överlåtas till personer som fyllt 18 år.

Bränsle får överlåtas oberoende av mottagarens ålder. Metanolhaltigt motorbränsle får dock överlåtas till en person under 18 år endast med skriftligt samtycke av hans förmyndare.

12 §
Överlåtelse av giftiga och mycket giftiga kemikalier på apotek

Vid överlåtelse av giftiga eller mycket giftiga kemikalier på apotek till enskild konsumtion skall mottagaren för den verksamhetsidkare som överlåter kemikalierna på en särskild blankett uppge

1) mottagarens personuppgifter och adress,

2) vilka kemikalier som har överlåtits och i hur stora mängder de har överlåtits,

3) kemikaliernas användningssyfte samt

4) överlåtelsetidpunkten.

Den som tar emot kemikalierna skall underteckna blanketten. Verksamhetsidkaren skall förvara blanketten fem år.

13 §
Överlåtelse i minuthandeln av oförpackade hälsofarliga kemikalier

Hälsofarliga kemikalier får i minuthandeln överlåtas oförpackade endast för att användas som bränsle, direkt till en användningsanläggning samt till cisterner som rymmer över 200 liter.

14 §
Överlåtelse av berusande och hälsofarliga kemikalier

Genom medicinalstyrelsens beslut kan bestämmas vilka kemikalier som anses som berusande samt om överlåtelse av dem i minuthandeln.

Om det finns skäl att misstänka att någon ämnar anskaffa berusande eller hälsofarliga kemikalier uppenbart för att användas som berusningsmedel eller för annat missbruk, får kemikalierna inte överlåtas.

5 kap.

Förvaring av hälso- och miljöfarliga kemikalier

15 §
Förvaring av kemikalier

Hälso- och miljöfarliga kemikalier skall förvaras i emballage enligt kemikalielagen på platser som är reserverade för dem skilt från livsmedel och fodermedel.

Giftiga och mycket giftiga kemikalier skall förvaras i ett låst utrymme eller annars så att obehöriga inte kommer åt dem. Andra giftiga eller mycket giftiga kemikalier än bränslen som förvaras av en minuthandlare eller i hans lager för överlåtelse till enskild konsumtion skall dock alltid förvaras i ett låst utrymme.

Kemikalier som reagerar kraftigt med varandra skall förvaras skilt från varandra så att de till följd av en olycka eller ett missöde inte kan orsaka hälso- eller miljöskador.

I utrymmen där hälso- och miljöfarliga kemikalier förvaras skall iakttas behörig ordning och sörjas för ventilation samt för att kemikalierna vid ett missöde kan tillvaratas eller oskadliggöras.

16 §
Märkning av en förvaringsplats för kemikalier

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten kan av särskilda skäl bestämma att förvaringsplatsen för hälso- eller miljöfarliga kemikalier skall märkas så att märkningen anger kemikaliernas farligaste egenskaper eller deras beskaffenhet eller andra egenskaper, genom vilka kemikalierna kan identifieras.

6 kap.

Särskilda stadganden

17 §
Tillsyn

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten skall särskilt övervaka tillverkningen och importen av hälsofarliga kemikalier för försäljning samt försäljningen, annan överlåtelse och förvaringen av hälso- och miljöfarliga kemikalier.

18 §
Iakttagande av klassificeringsbeslut

När en myndighet genom ett beslut konstaterar att en kemikalie som är i bruk är hälsofarlig, skall den anmälan om tillverkning och import av en hälsofarlig kemikalie för försäljning som skall göras enligt klassificeringen göras inom ett år efter att beslutet offentliggjordes, om inte annat bestäms särskilt.

19 §
Undantag

Social- och hälsovårdsministeriet kan bestämma att stadgandena i denna förordning eller de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen inte skall tillämpas till någon del, om tillräcklig säkerhet kan åstadkommas på annat sätt. Miljöministeriet kan under samma förutsättningar bestämma att de stadganden i denna förordning eller de med stöd av denna förordning utfärdade föreskrifter som gäller miljöfarliga kemikalier inte skall tillämpas till någon del.

20 §
Närmare föreskrifter

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Miljöministeriet kan meddela närmare föreskrifter om bekämpning av miljöskador orsakade av kemikalier.

7 kap.

Ikraftträdande och övergångsstadganden

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990. De skyldigheter enligt 1, 2 och 15-17 §§ som gäller miljöfarliga kemikalier träder i kraft vid en tidpunkt som stadgas särskilt.

22 §
Ansvariga ledares intyg enligt lagen om gifter

Ett sådant intyg som en examinator givit en ansvarig ledare som avses i förordningen om gifter (492/80) anses uppfylla behörighetsvillkoren för försäljningsövervakare enligt denna förordning, om inte den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten av särskilda skäl kräver att personen i fråga visar sin kompetens på det sätt som anges i 8 §.

Helsingfors den 29 juni 199

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.