606/1990

Given i Helsingfors den 29 juni 1990.

Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen om arbetskraftskommissioner

På föredragning av arbetsministern

ändras 2 § 1 mom. och 3 § 1 mom. förordningen den 5 oktober 1984 om arbetskraftskommissioner (689/84) som följer:

2 §

Arbetskraftsbyrån skall avge ett utlåtande, som är bindande för respektive socialförsäkringskommission och arbetslöshetskassa, om i vilken mån de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd enligt 4 § och 13 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreligger, om det inte är fråga om huruvida en företagare kan anses ha varit ute på arbetsmarknaden så som 13 § 2 mom. stadgar. Bindande utlåtande skall då avges av arbetskraftskommissionen. Denna avger bindande utlåtande om i vilken mån förutsättningarna enligt 5 § 1 mom. 3, 8 och 10 punkten samt 2 mom. och 7-11 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreligger.


3 §

Arbetskraftskommissionen består av en ordförande och minst fyra och högst åtta andra medlemmar samt högst tre personliga suppleanter för var och en av dem. Ordförande och suppleanter för honom är av arbetskraftsdistriktsbyrån förordnade tjänstemän vid byrån. De andra medlemmarna, av vilka hälften företräder arbetsgivarna och hälften arbetstagarna, samt deras suppleanter utses av arbetskraftsdistriktsbyrån för tre kalenderår i sänder på förslag av de lokalt mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 juni 1990.

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.