601/1990

Given i Helsingfors den 29 juni 1990

Lag om ändring av 10 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 2 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69), sådant det lyder i lag av den 16 december 1977 (970/77), som följer:

10 §

Pensionsanstalterna svarar för pensioner och andra förmåner enligt denna lag i förhållande till sina premiereserver enligt 1 mom. Vid bestämmandet av premiereserverna beaktas dock inte de obetalda försäkringspremier som har lämnats till indrivning i utsökningsväg eller bevakats i konkurs. Om den premiereserv som bestämts på detta sätt inte förslår till de ovan nämnda pensionerna och andra förmånerna, betalar staten den resterande delen. Staten skall enligt vad som närmare stadgas genom förordning varje år i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten uppskattas komma att betala som sin andel.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Den tillämpas första gången då pensionsanstalternas andel i pensioner och andra förmåner enligt denna lag bestäms för 1990.

Regeringens proposition 68/90
Socialutsk. bet. 17/90
Stora utsk. bet. 67/90

Helsingfors den 29 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.