578/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Förordning om ändring av förordningen om specialyrkesläroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 14 juli 1989 om specialyrkesläroanstalter (677/89) 4 § samt

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

4 §

I en specialyrkesläroanstalt får på grunder som yrkesutbildningsstyrelsen bestämmer avvikelse göras från stadgandena om intagning som studerande, utbildningens längd, arbetstidens längd och utvärderingen.

4 a §

Maximiantalet timmar som vid specialyrkesläroanstalter används till undervisning, elevhandledning, stödundervisning och planering beräknas i tillämpliga delar på samma sätt som vid motsvarande yrkesläroanstalter.

Yrkesutbildningsstyrelsen fastställer beräkningsgrunderna för maximiantalet undervisningstimmar vid specialyrkesläroanstalter med beaktande av läroanstaltens utbildningsuppgift och arbetsförhållanden.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

Vid den grundläggande yrkesutbildning som anordnas i form av vuxenutbildning och vid långvarigare tilläggsutbildning tillämpas dock alltjämt stadgandena om bildande av undervisningsgrupper sådana de lyder när denna förordning träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.