566/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Förordning om ändring av förordningen om yrkesundervisningsanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 30 april 1987 om yrkesundervisningsanstalter (491/87) 6 § 2 mom. 5 punkten, 10 § 2 mom. 3 punkten, 22 § och 41 § 1 och 2 mom. samt

fogas till förordningen en ny 17 a § som följer:

6 §

I det syfte som framgår av 1 mom. skall direktionen


5) besluta om läroanstaltens arbetsordning, grunderna för bildande av undervisningsgrupper och arbetsfördelningen mellan lärarna, om inte detta i instruktionen har ålagts rektor,


10 §

Rektor skall


3) efter att ha hört lärarna utarbeta läroanstaltens arbetsordning samt planera bildandet av undervisningsgrupper och arbetsfördelningen mellan lärarna,


17 a §

En studerandes arbetsvecka kan omfatta genomsnittligt högst 35 undervisningstimmar i obligatoriska ämnen. Utöver detta kan studeranden delta i frivillig undervisning och stödundervisning.

22 §

Vid läroanstalten får inom den grundläggande yrkesutbildningen för en årskurs vid en linje användas 25 timmar per vecka till undervisning, elevhandledning, stödundervisning och planering. Dessutom får andvändas högst 1,0 timmar i veckan per studerande. Om det finns fler än 18 studerande på årskursen vid en linje, får dock användas högst 3,1 timmar i veckan för varje studerande som överstiger det nämnda antalet studerande. Läroanstalten har i varje fall för varje undervisningsvecka till sitt förfogande minst det timantal som fås då totalantalet årskurser vid linjerna multipliceras med talet 36,5.

Vid beräkningen av det timantal som avses i 1 mom. beaktas inte första årskursen vid en sådan linje som under andra elevantagningsåret i följd har färre än 10 studerande eller färre än sex sådana studerande som med stöd av 39 § ges specialundervisning.

Det timantal som avses i 1 mom. höjs med 0,5 timmar i veckan för varje sådan studerande som deltar i undervisning i något annat främmande språk än det andra inhemska språket eller engelska, dock högst med sex timmar i veckan för varje sådant språk som avses ovan.

Det timantal som avses i 1 mom. höjs med 2,5 timmar i veckan för varje sådan studerande som med stöd av 39 § ges specialundervisning.

Vid beräkningen av det timantal som avses i 1 mom. har för läroanstalten beaktats en timme planerigstid i veckan för varje lärare i huvudsyssla vid läroanstalten.

Timantalet beräknas separat för huvudskola och filialskolor samt separat enligt undervisningsspråk vid tvåspråkiga läroanstalter vid de läroanstalter där undervisning ordnas på ett annat språk än läroanstaltens undervisningsspråk.

Undervisningsministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar om hur antalet undervisningstimmar skall beräknas och beslutar vid behov om ändring av det timantal som avses i 1 mom. eller av minimistorleken på den första årskurs som avses i 2 mom. på grund av någon särskild utbildningsuppgift eller av andra särskilda skäl.

41 §

Läroanstalten skall för dem som är i behov av specialundervisning anordna sådan undervisning antingen i samma undervisningsgrupp där andra studerande undervisas eller i en särskild undervisningsgrupp.

Vid specialundervisning är det möjligt att på de grunder som yrkesutbildningsstyrelsen bestämmer göra undantag från stadgandena om intagning som studerande, utbildningens längd, arbetstidens längd och utvärderingen.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

Vid grundläggande yrkesutbildning som anordnas i form av vuxenutbildning och vid långvarigare tilläggsutbildning tillämpas dock alltjämt stadgandena om bildande av undervisningsgrupper sådana de lyder när denna förordning träder i kraft.

Med avvikelse från vad som stadgas i 22 § 2 mom. beaktas vid beräkningen av det timantal som avses i 22 § 1 mom. fram till den 31 december 1992 inte första årskursen vid en sådan linje som det tredje elevantagningsåret i följd har färre än 10 studerande.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.