544/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare (667/69) 13 a § 1 mom., sådant det lyder i förordning av den 29 december 1972 (941/72), och

ändras 12 § samt

fogas till 13 a § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 29 december 1972 samt genom förordningar av den 31 januari och den 31 december 1985 (108 och 1133/85), ett nytt 4 mom. samt till 16 § i stället för det genom nämnda förordning av den 31 januari 1985 upphävda 2 mom. ett nytt 2 mom. som följer:

12 §

Invalidpensionen kan minskas, om lantbruksföretagaren uppsåtligen har vållat sin arbetsoförmåga.

13 a §

Den som mottar efterlevandepension är skyldig att meddela pensionsanstalten om han ingår äktenskap. Om ett barn, som får barnpension, adopteras av någon annan än förmånslåtarens efterlevande make eller dennes make, skall barnets adoptivföräldrar meddela pensionsanstalten om adoptionen.

16 §

Om ett barn, som får barnpension efter två förmånslåtare, beviljas barnpension efter sin egen förälder, upphör den barnpension som beviljats efter annan förmånslåtare från den tidpunkt då den barnpension som beviljas efter den egna föräldern börjar.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990 och den tillämpas om förmånslåtaren har avlidit sedan förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.