532/1990

Utfärdat i Helsingfors den 14 juni 1990

Statsrådets beslut om grunderna för pensionsavgifter för statens ämbetsverk och inrättningar

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 4 § lagen den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/89) beslutat:

1 §

Om grunderna för den pensionsavgift som avses i 4 § 1 mom. lagen om statens pensionsfond (1372/89) gäller det som föreskrivs i detta beslut.

Om grunderna för statens affärsverks pensionsavgifter har föreskrivits särskilt.

2 §

Pensionsavgifterna för statens ämbetsverk och inrättningar fastställs med iakttagande av försäkringsmatematiska beräkningsprinciper för full fondering.

Pensionsavgiften fastställs i procent av det lönebelopp som betalas till personalen. Till lönebeloppet hänförs dock inte löner för vilka ämbetsverket eller inrättningen skall betala försäkringsavgift enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62).

De särskilda grunder i fråga om dödlighet, nativitet, giftermålsfrekvens och antaganden om familjens sammansättning som social- och hälsovårdsministeriet fastställt för basförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare (395/61) skall i tillämpliga delar begagnas när pensionsavgifterna fastställs. Begynnelsefrekvenserna för invaliditeter kan beaktas särskilt för ett visst ämbetsverk eller inrättning.

Kapitalet beräknas ge en realavkastning på fyra procent, vilken anses täcka den beräknade realtillväxten i fråga om förtjänstnivån och pensionerna samt ränteavkastningen.

3 §

Pensionsavgiftsprocenten som avses i 2 § kan vara antingen allmän eller fastställas särskilt för ett visst ämbetsverk eller inrättning. Pensionsavgiftsprocenterna fastställs av statskontoret. Finansministeriet bestämmer de ämbetsverk och inrättningar vilkas pensionsavgiftsprocent fastställs särskilt.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 21 juni 1990.

Närmare föreskrifter om tillämpningen av beslutet meddelas vid behov av finansministeriet.

Helsingfors den 14 juni 1990

Minister
Ulla Puolanne

Tf. konsultativ tjänsteman
Veikko Liuksia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.