517/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Förordning om avgifter som skall uppbäras för statens lantbruksteknologiska forskningsanstalts prestationer

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 3 § lagen den 28 december 1984 om statens lantbruksteknologiska forskningsanstalt (1010/84) och 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

För provningar, undersökningar och mätningar av maskiner, anordningar och arbetsredskap som utförs av statens lantbruksteknologiska forskningsanstalt, nedan kallad anstalten, samt för undersökningar, utlåtanden samt andra därmed jämförbara prestationer som beställts hos anstalten, uppbärs till staten avgifter i enlighet med vad i denna förordning stadgas.

2 §

Avgiften bestäms så, att den motsvarar de för varje prestation särskilt beräknade totalkostnader som åstadkommandet av prestationen åsamkar staten, eller självkostnadsvärdet, om inte annat nedan stadgas. De i självkostnadsvärdet ingående direkta och indirekta kostnaderna beräknas på följande sätt:

1) Arbetskostnaderna beräknas med beaktande av det antal arbetstimmar som använts för åstadkommandet av prestationen samt arbetets art. Arbetskostnaderna per timme erhålls genom att den genomsnittliga månadsavlöningen jämte regelmässiga tillägg för de personer som utfört arbetet divideras med talet 150 och det sålunda erhållna beloppet höjs med 68 procent.

2) Kostnader som föranleds av användning av kylrummen beräknas så, att timpriset för rummen multipliceras med den tid rummen använts för åstadkommande av ifrågavarande prestation. Kylrummens timpris erhålls genom att kapitalkostnaderna per år sammanräknas med driftskostnaderna och kostnaderna för underhåll och den erhållna summan divideras med rummens driftstimmar per år.

3) Övriga direkta kostnader. Av anstalten erlagda betalningar för tjänster som den köpt av utomstående och som ansluter sig till åstadkommandet av prestationen och för anskaffningar som den gjort för prestationen samt för personalens resekostnader beaktas separat som sådana.

4) Indirekta kostnader. Såsom i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) avsedda indirekta kostnader debiteras 85 procent av de enligt 1 punkten beräknade arbetskostnaderna.

3 §

Med tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet kan för prestation uppbäras en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet, om det är ekonomiskt motiverat och anstaltens personal, maskiner eller anordningar tillfälligt eljest inte kan användas effektivt. Avgiften skall dock alltid uppbäras till minst samma belopp som de direkta kostnaderna.

4 §

Den som anmäler maskin till provning eller annan beställare skall på egen bekostnad transportera den maskin eller det arbetsredskap, jämte utrustning, som skall undergå provning eller eljest undersökas till av anstalten bestämd provningsplats och uppmontera maskinen eller arbetsredskapet så, att maskinen eller arbetsredskapet kan användas, samt sörja för dess brukbarhet medan undersökningen pågår och för dess borttransportering efter slutförd undersökning. Anstalten kan utföra dessa åtgärder, varvid den skall uppbära härav förorsakade kostnader i enlighet med vad i 2 § stadgas.

5 §

Den som anmäler en maskin eller ett arbetsredskap till provning skall i samband med anmälan erlägga en av anstalten fastställd förskottsbetalning, som skall utgöra minst 50 procent av det beräknade priset för provningen. Forskningsanstalten kan uppbära förskott även för andra prestationer.

De slutliga kostnaderna för prestation uppbärs i efterskott. Räkningarna över förskottsbetalning och de slutliga kostnaderna skall betalas inom 14 dagar från det att räkningen har tillställts den som beställt prestationen. En räkning som avsänts per post anses ha tillställts beställaren sjunde dagen efter det räkningen inlämnats till posten. Betalas avgiften inte inom utsatt tid, uppbärs efter förfallodagen en årlig dröjsmålsränta om 16 procent.

6 §

De i denna förordning avsedda avgifterna får utsökas på det sätt som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

7 §

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpning av denna förordning.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 1990 och genom den upphävs förordningen den 19 december 1980 om avgifter som skall uppbäras för statens forskningsanstalts för lantbruksmaskiner prestationer (926/80) och ändringen den 11 juni 1982 (435/82). Likväl uppbärs avgift enligt tidigare stadganden för prestationer, vilkas åstadkommande inletts innan denna förordning har trätt i kraft.

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.