512/1990

Utfärdat i Helsingfors den 30 maj 1990

Riksdagens bankfullmäktiges beslut om ändring av instruktionen för Finlands Bank

Riksdagens bankfullmäktige har med stöd av 38 § reglementet för Finlands Bank av den 21 december 1925 (365/25) beslutat att

upphäva 10 och 11 § i instruktionen för Finlands Bank av den 16 januari 1926 (48/26) samt

ändra 7 § i nämnda instruktion, sådan den lyder delvis ändrad genom riksdagens bankfullmäktiges beslut av den 29 mars 1974 och den 4 februari 1986 (315/74 och 434/86), som följer:

Vården av valv och kassor
7 §

Direktionen har som uppgift att meddela föreskrifter och anvisningar om vården av Finlands Banks valv och kassor, om vårdarnas ansvar samt om vården av skuldförbindelser, värdepapper, säkerheter och depositioner i bankens ägo eller besittning.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1990.

Helsingfors den 30 maj 1990

För riksdagens bankfullmäktige


Erkki Pystynen ordförande


Pertti Hietala vice ordförande


Matti Maijala bankfullmäktige


Heikki T. Hämäläinen bankfullmäktiges sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.