506/1990

Given i Helsingfors den 8 juni 1990

Lag om ändring av 126 a och 547 §§ kyrkolagen

I enlighet med kyrkomötets förslag och riksdagens beslut

ändras 126 a § 1 och 2 mom. samt 547 § kyrkolagen av den 23 december 1964 (635/64),

dessa lagrum sådana de lyder, 126 a § 1 och 2 mom. i lag av den 25 januari 1984 (88/84) samt 547 § delvis ändrad genom lag av den 25 juli 1975 (632/75), som följer:

126 a §

Församlingarnas pastorsexpeditioner och centralregister sköter under folkbokföringsförvaltningens ledning och tillsyn de uppgifter som hör till förandet av befolkningsregister över församlingarnas medlemmar. Härvid skall iakttas vad som stadgas om befolkningsregister i allmän lag eller bestäms med stöd därav.

Besluten i ärenden som rör befolkningsregisterföringen fattas av kyrkoherden eller, om församlingarna har ett i 128 § åsyftat gemensamt centralregister, av dess direktör. Om hänskjutandet av beslut som angår befolkningsregisterföringen till en myndighet inom folkbokföringsförvaltningen gäller lagen om befolkningsböcker.


547 §

Härigenom upphävs kyrkolagen för den evangelisk-lutherska kyrkan i Storfurstendömet Finland av den 6 december 1869 jämte senare ändringar. Dock skall det 29 kap. som genom lag av den 27 maj 1949 fogades till nämnda lag fortfarande iakttas till den del det är fråga om däri nämnda församlingars tillgångar samt personer för deras kyrkobetjäning och övriga funktionärer.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

De personer som enligt kyrkböckerna i centralarkivet för de i 547 § kyrkolagen angivna församlingarna är antecknade som levande bland den frånvarande befolkningen överförs sedan denna lag trätt i kraft till S:t Michels domkyrkoförsamling. Centralarkivet överförs i övrigt till S:t Michels landsarkiv. Arkivarietjänsten vid centralarkivet indras. Den övriga personalen vid centralarkivet övergår i statens tjänst så som därom stadgas särskilt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 31/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 9/90
Stora utsk. bet. 53/90

Helsingfors den 8 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.