472/1990

Utfärdat i Helsingfors den 22 maj 1990

Finlands Banks beslut om ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

upphävt § 11 i kapitel 7, moment 3 av § 2 i kapitel 8 och § 2 och 3 i kapitel 9 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), av dessa § 11 i kapitel 7 och moment 3 av § 2 i kapitel 8 sådana de lyder i Finlands Banks beslut av den 21 juni 1989 (621/89),

ändrat § 2 och 6 i kapitel 2, moment 2 av § 1 och § 2 i kapitel 3, § 4 i kapitel 4, § 6 och 7 i kapitel 6, § 10 i kapitel 7, rubriken för och moment 1 av § 2 i kapitel 8 samt § 1 i kapitel 9 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), av dessa § 2 och 6 i kapitel 2 sådana de lyder i Finlands Banks beslut av den 18 april 1986 (344/86), § 6 i kapitel 6 sådan den lyder i Finlands Banks beslut av den 13 maj 1986 (345/86), § 7 i kapitel 6 och § 10 i kapitel 7 sådana de lyder i Finlands Banks beslut av den 21 juni 1989 (621/89) samt moment 1 av § 2 i kapitel 8, sådant det lyder i Finlands Banks beslut av den 21 juni 1988 (620/88), samt

fogat en ny § 3 till kapitel 8 som följer:

Kapitel 2

Anskaffande av valuta

2 §

Valutaköpet skall grunda sig på valutabestämmelserna.

6 §

Om valutan helt eller delvis blir oanvänd för det avsedda ändamålet, skall den hemtas.

Kapitel 3

Hemtagning av valuta

1 §

Till hemtagaren skall omedelbart erläggas full ersättning för den hemtagna valutan enligt hemtagarens val antingen i finska mark eller, med beaktande av begränsningarna i moment 3, genom kreditering av en valutainlännings konto i utländsk valuta i Finland.


2 §

En valutainlänning skall hemta betalningsmedel i finska mark i utlandet, tillgodohavanden i finska mark hos ett penninginstitut i utlandet och likvider för andra fordringar i finska mark hos en valutautlänning i sin ägo eller besittning, genom att överföra dem till Finland via en valutabank, en annan bank som sköter ärendet för valutabankens räkning eller Finlands Bank.

Kapitel 4

Utförsel av betalningsmedel, värdepapper och fordringsbevis

4 §

Checkar som dragits på konton i utlandet, valutautlänningars konton i Finland eller valutainlänningars konton i utländsk valuta i Finland får per post sändas ut ur landet. Per post får ur landet också sändas andra betalningsmedel till ett värde av högst 10 000 finska mark, om det är fråga om en tillåten valutatransaktion.

Kapitel 6

Krediter och säkerheter

6 §

Att från en valutautlänning uppta en finansieringskredit är tillåtet i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

7 §

Att bevilja en valutautlänning en finansieringskredit är tillåtet i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

Kapitel 7

Portföljinvesteringar

10 §

Utländska investeringar som nämns i detta kapitel får säljas till en valutautlänning i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

Kapitel 8

Valutainlänningars konton i utlandet och deras konton i utländsk valuta i Finland

2 §

En valutainlänning som på grund av arbete, studier e.d. vistas utomlands får under sin utlandsvistelse använda medlen på sina konton i utlandet för sådana valutatransaktioner som är tillåtna enligt valutabestämmelserna.


3 §

En valutabank eller en bank som beviljats tillstånd till valutaverksamhet eller en annan bank som sköter ärenden för någondera bankens räkning får föra konton i utländsk valuta för valutainlänningar. Kreditering och debitering av kontona är tillåtna i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

Kapitel 9

Valutautlänningars konton i Finland

1 §

En valutabank eller en bank som beviljats tillstånd till valutaverksamhet eller en annan bank som sköter ärenden för någondera bankens räkning får föra konton i utländsk valuta för valutautlänningar. Ett finländskt penninginstitut får föra konton i finska mark för valutautlänningar.

Kreditering och debitering av kontona är tillåtna i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1990.

Helsingfors den 22 maj 1990

Suomen Pankki


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Ele Alenius Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.