436/1990

Given i Helsingfors den 18 maj 1990

Lag om ändring av kommunala vallagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kommunala vallagen av den 12 maj 1972 (361/72) 35 § 2 mom. och 55 §, av dem 55 § sådan den lyder i lag av den 3 maj 1985 (372/85),

ändras 3 § 1, 4 och 5 mom., 6 § 3 mom., 7 och 8 §§, 9 § 1, 2 och 4 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 17 §, 24 § 1 mom., 33 §, 40 § 1 och 5 mom., 44 och 45 §§, 47 § 3 punkten, 50 § 2 mom., 54 §, 57 § 1 mom. 1 punkten, 59 § 1 mom., 61 § 1 mom., 63 § 1 mom., 64 § 1 mom., 70 § 2 mom. 3 punkten, 71 § 3 mom., 74 c § 1 mom., 74 f § 6 mom., 75 § 1 mom. och 97 §,

av dessa lagrum 3 § 1 mom., 6 § 3 mom., 9 § 1 och 2 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 17 §, 24 § 1 mom., 33 §, 61 § 1 mom., 63 § 1 mom., 64 § 1 mom., 70 § 2 mom. 3 punkten och 75 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 3 maj 1985, 8 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 29 januari 1988 (82/88), 59 § 1 mom., 74 c § 1 mom. och 74 f § 6 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag samt 44 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 12 december 1975 (935/75) och nämnda lag av den 3 maj 1985, samt

fogas till 40 § ett nytt 6 mom. som följer:

3 §

En kommun med färre än 3 000 invånare bildar ett enda röstningsområde, om det inte med hänsyn till trafiken eller av andra särskilda orsaker är nödvändigt att indela kommunen i flera röstningsområden. En kommun med större invånarantal skall på motsvarande sätt indelas i två eller flera röstningsområden. Kommunfullmäktige skall vid behov varje år i januari fatta beslut om indelning i röstningsområden och om ändring av den. På samma sätt skall bestämmas till vilket röstningsområde de personer hör som på årets första dag i folkbokföringen inte har antecknats vid någon fastighet.


Beslut om indelning i röstningsområden skall omedelbart meddelas registerbyrån. Beslutet skall, trots att besvär har anförts, iakttas tills besvären har avgjorts.

Ändring i ett beslut eller utslag av länsstyrelsen eller länsrätten i ett ärende som avses i denna paragraf får inte sökas genom besvär.

6 §

Vad 70 § 1 mom. kommunallagen stadgar om företrädare för kommunstyrelsen och 2 mom. om rätten att närvara vid nämndssammanträden gäller inte kommunal centralvalnämnd, valnämnd eller valbestyrelse.

7 §

Vallängderna över de valberättigade som har haft hemort enligt lagen om befolkningsböcker i kommunen på valårets första dag uppgörs av den kommunala centralvalnämnden särskilt för varje röstningsområde i kommunen.

8 §

Såsom underlag för vallängderna utskrivs basförteckningar enligt den indelning i röstningsområden som gällde vid utgången av juni under valåret. I basförteckningarna skall upptas var och en som enligt uppgifter i centrala befolkningsregistret är valberättigad i de kommande valen och som hade hemort enligt lagen om befolkningsböcker i kommunen inom respektive röstningsområde på valårets första dag. Basförteckningarna skall uppgöras i alfabetisk ordning enligt personernas namn, och i dem skall upptas vars och ens fullständiga namn och personbeteckning. I basförteckningarna skall för danska, isländska, norska och svenska medborgare göras anteckning om att de har haft hemort enligt lagen om befolkningsböcker i Finland under de två åren närmast före valåret.

Till varje basförteckning skall för var och en fogas ett meddelande på kort, på vilket skall antecknas hans fullständiga namn, de två sista siffrorna i hans födelseår och den adress för honom som var känd då förteckningarna skrevs ut samt uppgift om i vilket röstningsområde han har upptagits i vallängden, var och när vallängden hålls framlagd samt var och när valförrättningen äger rum. Utom detta får kortet endast innehålla anvisningar om dess användning, om rättelse av fel som möjligen framgår av kortet och om hur röstningen går till samt ett meddelande om den förhandsröstning som avses i 7 a kap.

Basförteckningarna och meddelandena på kort uppgörs på blanketter för vilka formulären fastställs av justitieministeriet. Befolkningsregistercentralen skall sända basförteckningarna och meddelandena på kort till respektive registerbyrå, som skall göra de ändringar i dem som behövs och som inverkar på rösträtten och skicka dem vidare till den kommunala centralvalnämnden senast den 10 augusti under valåret.

9 §

Den kommunala centralvalnämnden skall före den 20 augusti granska basförteckningarna. Till dem skall fogas en valberättigad som inte har blivit införd i basförteckningen, trots att han enligt intyg av registerbyrån hade bort bli införd i den samt den vilken såsom utländsk medborgare har haft hemort enligt lagen om befolkningsböcker i Finland på valårets första dag och har blivit valberättigad innan vallängderna undertecknades. Den som inte är valberättigad skall uteslutas ur basförteckningarna genom att hans namn stryks över och orsaken till uteslutningen införs i förteckningen.

Sedan en basförteckning har blivit granskad och rättad på ovan nämnt sätt, skall i den antecknas att den utgör vallängd för röstningsområdet, varefter den skall undertecknas på den kommunala centralvalnämndens vägnar. Meddelandena på kort skall rättas på motsvarande sätt.


Registerbyråer och övriga myndigheter som skall föra befolkningsböcker samt länsmän, stadsfiskaler, häradshövdingar och rådstuvurätter är skyldiga att lämna den kommunala centralvalnämnden behövliga uppgifter. Centralvalnämnden kan kalla en eller flera personer från varje röstningsområde att såsom lokala sakkunniga biträda vid uppgörandet av vallängden för respektive röstningsområde.

10 §

Den kommunala centralvalnämnden skall till varje röstberättigad vars adress är känd sända ett i 8 § 2 mom. nämnt meddelande på kort. Meddelandet på kort sänds till den röstberättigade efter att meddelandet och basförteckningen har granskats för hans del, dock senast den 20 augusti.

11 §

Den kommunala centralvalnämnden skall lägga fram vallängderna till granskning inom kommunen under två vardagar, dock inte en helgfri lördag, från och med den 26 augusti. Vallängderna hålls framlagda båda dagarna klockan 9-20 under behörig tillsyn.


17 §

Anser registerbyrån att någon obehörigen har utelämnats ur vallängden eller att i den obehörigen har antecknats att någon är röstberättigad eller att en anteckning annars är oriktig, får den på tjänstens vägnar hos den kommunala centralvalnämnden framställa rättelseyrkande enligt 12 § 1 mom. eller 3 mom., beroende på grunden för yrkandet, och att i den ordning som stadgas i 16 § söka ändring i ett beslut som har meddelats med anledning av ett sådant eller något annat rättelseyrkande.

24 §

Ansökan om offentliggörande av en valmansförenings kandidatlista skall av ombudet för valmansföreningen eller av den som har bemyndigats av honom inges till den kommunala centralvalnämnden senast den 1 september före klockan 16. Ansökan kan även inges till nämnden av det i 28 § nämnda ombudet för en gemensam lista.


33 §

Den kommunala centralvalnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden i god tid före valen, dock senast den 19 augusti och därefter den 3, 11 och 14 september, fredagen före valen, valdagen, dagen efter valen och den femte dagen efter valen samt vid någon annan tid, om behandlingen av ärendena kräver det.

40 §

Är antalet för valet godkända kandidater större än det antal fullmäktige som skall väljas, skall den kommunala centralvalnämnden göra upp en sammanställning av kandidatlistorna. Samtliga kandidatlistor sammanförs på samma sida av arket. I sammanställningen får inte ingå något annat än en gemensam rubrik, av vilken framgår för vilket val sammanställningen gjorts upp samt namnen på partierna och de gemensamma listornas beteckningar, vilka skall införas ovanför respektive partis kandidatlista eller gemensamma lista, samt alla kandidater jämte ordningsnummer. Ordningsföljden för partiernas kandidatlistor och de gemensamma listorna bestäms av centralvalnämnden genom lottning så att i sammanställningen först antecknas partierna, grupperade från vänster till höger, i den genom lottningen bestämda ordningsföljden och därefter de gemensamma listorna, likaså grupperade från vänster till höger, i den genom lottningen bestämda ordningsföljden. Partiernas inbördes ordningsföljd bestäms så att ordningsföljden mellan de partier som inte har ingått valförbund och valförbunden först lottas ut och härefter ordningsföljden inom valförbunden mellan de partier som har bildat valförbundet.


Valförbunden och de partier som inte har ingått valförbund skall åtskiljas tillräckligt tydligt från varandra. Nedanför kandidatlistorna för de partier som har bildat valförbund skall nämnas vilka partier som har bildat vilket valförbund.

Justitieministeriet meddelar närmare anvisningar om formen för sammanställningen av kandidatlistorna.

44 §

Kommunalval förrättas inom röstningsområdena den tredje söndagen i oktober (valförrättning).

Valförrättningen skall den kommunala centralvalnämnden tillkännage på det sätt på vilket kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. I tillkännagivandet skall valtiden och röstningsområdenas röstningsställen anges. Tillkännagivandet kan utfärdas i samband med det meddelande som avses i 11 § 3 mom.

45 §

Valförrättningen begynner klockan 9 och fortgår utan avbrott till klockan 20.

Alla röstande som före klockan 20 har kommit tillstädes för att invänta sin tur har rätt att rösta. Väntrummet skall stängas och avspärras klockan 20. Om stängningen skall därförinnan de röstande som har kommit tillstädes underrättas.

47 §

Kommunala centralvalnämnden skall vidtaga alla för valens förrättande erforderliga åtgärder och i denna avsikt bland annat i god tid förvissa sig om att valnämnderna till sitt förfogande har


3) vallängden;


50 §

Sedan valurnan vid valförrättningens början har tillslutits får den inte öppnas förrän rösträkningen begynner efter det röstningen har avslutats.

54 §

I vallängden skall antecknas att den röstande har utövat sin rösträtt.

57 §

Valnämnden skall förordna någon av sina medlemmar att föra valprotokoll, i vilket antecknas:

1) dagen och klockslagen då valförrättningen började och förklarades avslutad;


59 §

En röstberättigad, som vårdas på ett sjukhus eller i en verksamhetsenhet inom socialvården som lämnar dygnetruntvård, eller som har intagits i en straffanstalt, nedan anstalter, eller som under valdagen av någon annan orsak sannolikt kommer att vara förhindrad att utöva sin rösträtt vid valförrättningen inom det röstningsområde i vars vallängd han är upptagen, får avge sin röst på förhand enligt detta kapitel.


61 §

Anordnandet av röstning i Post- och televerkets anstalter ombesörjs av en av detta verk förordnad tjänsteman (valförrättare) och i övriga anstalter av en valbestyrelse som avses i 5 §.


63 §

Förhandsröstning försiggår i Post- och televerkets anstalter varje vardag under den tid då anstalten är öppen för allmänheten eller under någon annan, av Post- och televerket bestämd tid, samt på lördagar och söndagar mellan klockan 10 och 14. I en anstalt sker förhandsröstningen enligt vad valbestyrelsen bestämmer den dag då förhandsröstningen avslutas eller föregående dag samt på någon annan dag, på de tider som bestyrelsen bestämmer.


64 §

Post- och televerket skall 14 dagar före förhandsröstningens början till den kommunala centralvalnämnden anmäla namnet på valförrättaren vid en sådan anstalt inom Post- och televerket som bestämts att vara förhandsröstningsställe inom kommunen samt dennes tjänsteställning eller uppdrag och de tider då förhandsröstningen äger rum.


70 §

Följebrevet skall innehålla


3) uppgift om den kommun där den röstande är upptagen i någon vallängd eller där han har haft hemort enligt lagen om befolkningsböcker på valårets första dag, och om hans adress i kommunen.


71 §

Post- och televerket skall se till att valförrättarna har en valstämpel till sitt förfogande.

74 c §

Den som vill förhandsrösta hemma skall senast den 19 dagen före valen före klockan 16 anmäla detta skriftligen eller per telefon till centralvalnämnden i den kommun där han är upptagen i vallängden för ett röstningsområde. Anmälan kan på den röstberättigades vägnar göras av någon som han har utsett.


74 f §

Utöver vad detta kapitel stadgar om hemmaröstning och förfarandet vid den gäller i tillämpliga delar 66 och 67 §§, 68 § 2 och 3 mom., 69 §, 70 § 1 och 3 mom., 71 § 1 och 2 mom., 72 § 2 mom. samt 74 §.

75 §

Den kommunala centralvalnämnden skall vid sitt sammanträde på valdagen, vilket kan inledas tidigast klockan 16, börja granska de röstsedlar som har givits in vid förhandsröstning och som finns i valkuvert vilka avses i 74 § 5 mom. De röstsedlar som är ogiltiga och som därför skall lämnas obeaktade avskiljs till en särskild grupp. Övriga röstsedlar ordnas så att de som gäller en viss kandidat bildar en särskild grupp. Antalet röstsedlar i varje grupp skall räknas.


97 §

Då förordnande om nya val har utfärdats eller ny tid har satts ut för förrättande av val, sker förhandsröstning endast i den kommun som förordnandet gäller. På de av Post- och televerkets anstalter som är förhandsröstningsställen förrättas härvid dock inte förhandsröstning på nyårsaftonen, nyårsdagen, trettondagen, påskdagen, valborgsmässoaftonen, första maj, pingstdagen, midsommardagen, självständighetsdagen, julaftonen, juldagen eller annandag jul.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

Skall kommunalval förrättas i någon kommun innan 90 dagar gått sedan denna lag trätt i kraft, skall likväl den lag tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 250/89
Grundlagutsk. bet. 2/90
Stora utsk. bet. 8/90

Helsingfors den 18 maj 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.