432/1990

Given i Helsingfors den 18 maj 1990

Lag om ändring av 23 § Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, ändras 23 § 4 mom. Regeringsformen för Finland, sådant det lyder i lag av den 26 juni 1987 (573/87), som följer:

23 §

Då flera kandidater har uppställts, förrättas direkt val av president och val av 301 elektorer den sista söndagen i januari. Vid vartdera valet har de valberättigade en röst. Får vid valet av president någon av kandidaterna mera än hälften av de röster som har avgivits av dem som utövat sin rösträtt, är han vald till president. I annat fall skall presidenten utses av elektorerna.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

Måste val av republikens president förrättas innan 90 dagar gått sedan denna lag trätt i kraft, skall likväl vid valet den lag tillämpas som gällde när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 250/89
Grundlagutsk. bet. 2/90
Stora utsk. bet. 8/90

Helsingfors den 18 maj 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.