423/1990

Fastställd den 27 mars 1990

Arbetsordning för vattendomstolarna

Högsta förvaltningsdomstolen har med stöd av 15 kap. 9 § vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 april 1987 (467/87), den 27 mars 1990 fastställt följande arbetsordning för var och en av vattendomstolarna:

I Vattendomstolens förvaltning
1 §

Vattendomstolen har ett kansli på sin förläggningsort.

2 §

Förvaltningsärenden handläggs av vattendomstolens gemensamma sammanträde, förvaltningsdivisionen och chefen för vattendomstolen.

3 §

I gemensamt sammanträde deltar vattenrättsdomarna, vattenrättsingenjörerna och vattenrättslimnologerna. Ordförande för det gemensamma sammanträdet är chefen för vattendomstolen.

Det gemensamma sammanträdet är beslutfört när utöver ordföranden minst hälften av ledamöterna är närvarande.

4 §

Förvaltningsdivisionen består av chefen för vattendomstolen såsom ordförande samt såsom ledamöter av de övriga vattenrättsdomarna och av två ledamöter som det gemensamma sammanträdet utser för ett kalenderår i sänder bland vattenrättsingenjörerna och vattenrättslimnologerna. Det gemensamma sammanträdet utser även för ett kalenderår i sänder två suppleanter i förvaltningsdivisionen bland vattenrättsingenjörerna och vattenrättslimnologerna.

Förvaltningsdivisionen är beslutför när ordföranden och minst två ledamöter är närvarande.

I 15 kap. 4 § 2 mom. vattenlagen avsedd extraordinarie vattenrättsdomare tillhör inte förvaltningsdivisionen och till ledamot eller suppleant i förvaltningsdivisionen kan inte utses annan i sagda lagrum avsedd extraordinarie ledamot av domstolen.

5 §

Vid gemensamt sammanträde avgörs ärendena på föredragning av en sekreterare vid vattendomstolen. I förvaltningsdivisionen avgörs ärendena på föredragning av en sekreterare vid vattendomstolen eller en avdelningssekreterare.

Protokollet över gemensamt sammanträde och förvaltningsdivisionens sammanträden undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av föredraganden.

6 §

Vid gemensamt sammanträde avgörs följande ärenden:

1) avgivande av utlåtande i ärenden som gäller vattenlagstiftningen och vattendomstolens arbetsordning,

2) val av ledamöter i förvaltningsdivisionen och

3) ärenden som förvaltningsdivisionen har hänskjutit till det gemensamma sammanträdet för avgörande.

7 §

Förvaltningsdivisionen avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande i andra ärenden än sådana om vilka det har bestämts att de skall avgöras vid gemensamt sammanträde,

2) besättande av tjänster och anställning av tillfälliga tjänstemän, tjänsteförslag och avgång från tjänst samt beviljande av tjänstledighet eller skötsel av en tjänst interimistiskt, om avgörandet av ärendena inte ankommer på chefen för vattendomstolen,

3) förslag till budget och ekonomiplan samt

4) ärenden som chefen för vattendomstolen har hänskjutit till förvaltningsdivisionen för avgörande.

Förvaltningsdivisionen kan hänskjuta ett på förvaltningsdivisionen ankommande ärende som är av principiell betydelse eller annars viktigt till gemensamt sammanträde för avgörande.

8 §

Chefen för vattendomstolen skall utöver vad som särskilt stadgas

1) leda verksamheten vid vattendomstolens kansli,

2) besluta om tidpunkten för gemensamt sammanträde och förvaltningsdivisionens sammanträde samt ombesörja att ledamöterna kallas till sammanträdet,

3) bestämma hur uppgifterna i anslutning till vattendomstolens förvaltning skall fördelas mellan sekreterarna vid vattendomstolen och avdelningssekreterarna,

4) bestämma vid vilka divisioner sekreterarna vid vattendomstolen och avdelningssekreterarna skall tjänstgöra,

5) meddela anvisningar om divisionernas samarbete för förenhetligande av lagskipningen samt se till att ärendena handläggs snabbt i vattendomstolen,

6) övervaka användningen av medel samt godkänna räkningar och göra utanordningar,

7) avgöra övriga förvaltningsärenden om vilka inte har bestämts att de skall handläggas vid sammanträde och

8) besluta om vattendomstolens informationsverksamhet.

Chefen för vattendomstolen kan vid behov hänskjuta ett ärende som ankommer på honom till förvaltningsdivisionen för avgörande.

II Lagskipningsmål
1. Vattendomstolens sammansättning
9 §

I handläggningen av ett mål på en division deltar utöver ordföranden två eller tre ledamöter i enlighet med vad nedan bestäms.

Ordföranden för en division bestämmer i vilken sammansättning ett mål skall handläggas. Vattendomstolen kan under handläggningen besluta att utvidga sammansättningen, om påminnelserna och yrkandena i målet förutsätter det eller särskilda skäl för detta annars föreligger.

Har en vattenrättsingenjör eller en vattenrättslimnolog förordnats till två eller flera divisioner, förutsätter hans deltagande i handläggningen av ett mål samtycke av chefen för vattendomstolen.

10 §

Målen handläggs i följande sammansättningar:

1) en vattenrättsdomare och två vattenrättsingenjörer (bassammansättning) eller

2) en vattenrättsdomare, en vattenrättsingenjör och en vattenrättslimnolog eller

3) en vattenrättsdomare, två vattenrättsingenjörer och en vattenrättslimnolog.

11 §

När ordföranden för en division bestämmer i vilken sammansättning ett mål skall handläggas skall han iaktta följande grunder:

Målen handläggs i allmänhet i den bassammansättning som anges i 10 § 1 punkten.

Om det i målet är fråga om en åtgärd som avsevärt inverkar på ett vattendrags tillstånd, fiskbestånd eller annars på vattennaturen, eller om avgörandet av målet annars förutsätter särskild sakkunskap i naturhushållning, skall målet handläggas i den sammansättning som nämns i 10 § 2 punkten. Om ett sådant mål dessutom förutsätter omfattande teknisk sakkunskap, skall det handläggas i den sammansättning som nämns i 10 § 3 punkten.

När beslut fattas om sammansättningen skall dessutom beaktas målens art och härvid bör även tillses att arbetsmängden fördelas mellan ledamöterna så jämnt som möjligt.

2. Handläggningen av mål
12 §

De mål som har inkommit till vattendomstolen diarieförs och fördelas på divisionerna i enlighet med vad chefen för vattendomstolen har bestämt. Chefen kan meddela stående föreskrifter om hur målen skall fördelas på divisionerna.

13 §

Ordföranden för en division bestämmer vilka ledamöter som skall delta i handläggningen av ett mål, om inte ärendet genom vattenrättsdomarens beslut har lämnats utan prövning.

14 §

Vattendomstolen fattar beslut som gäller förfarande enligt vattenlagen på föredragning av ordföranden.

15 §

Efter förfarandet som avses i 14 § förordnar ordföranden en sekreterare vid vattendomstolen och vid behov en granskande ledamot att bereda vattendomstolens utslag. Samtidigt förordnar ordföranden en sekreterare vid vattendomstolen eller en ledamot eller dessa gemensamt till föredragande i målet.

16 §

Sekreterare vid vattendomstolen bereder och sammanställer utkast till vattendomstolens utslag. Om en ledamot har förordnats till föredragande, uppgörs utkastet till utslag till den del det är fråga om förslag till avgörande i enlighet med hans anvisningar. De övriga ledamöterna skall vid behov inom sitt eget område bistå sekreteraren i vattendomstolen och ledamoten vid beredningen. Dessa ledamöter skall beredas tillfälle att ta del av utkastet och handlingarna innan vattendomstolen tar upp ärendet till avgörande vid sammanträde.

17 §

Vid vattendomstolens sammanträde sker föredragningen muntligt med utkastet till utslag som grund och med hjälp av promemorior som eventuellt har uppgjorts vid beredningen.

18 §

Vid sammanträdet uppsätts ett protokoll i vilket antecknas uppgifter om det mål som har handlagts och kortfattat vattendomstolens avgörande. Har omröstning ägt rum eller har föredraganden avgivit skiljaktig mening, skall även därom göras anteckning i protokollet. Protokollet över ett sammanträde undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

Över muntlig förhandling upprättas ett protokoll som innehåller en redogörelse för förhandlingens huvudsakliga förlopp samt de vattendomstolens beslut och de avgöranden jämte omröstningar över vilka särskild liggare inte uppgörs. Protokollet över muntlig förhandling undertecknas av ordföranden och de ledamöter som har deltagit i förhandlingen samt kontrasigneras av sekreteraren.

Protokollet fogas till handlingarna i målet.

19 §

När vattendomstolen förordnar om förrättande av sådan besiktning som avses i vattenlagen skall den samtidigt bestämma huruvida och på vilket sätt parterna skall underrättas om besiktningen. I berättelsen över besiktningen skall antecknas bland annat parternas anföranden och de observationer som gjorts vid besiktningen. Berättelsen uppgörs av ordföranden eller av en av honom förordnad ledamot eller sekreterare vid vattendomstolen och den undertecknas av alla som har deltagit i besiktningen.

20 §

Sedan vattendomstolen slutligt avgjort ett mål uppgörs över utslaget en liggare, som undertecknas av ordföranden och ledamöterna och, om målet har avgjorts på föredragning av en sekreterare vid vattendomstolen, kontrasigneras av föredraganden. Omröstning som ägt rum vid vattendomstolen och föredragandens avvikande mening antecknas i liggaren.

21 §

Sekreterare vid vattendomstolen ombesörjer att i ärendet uppgörs expeditioner, vilka efter i vattenlagen angivet förfarande är tillgängliga för parterna.

På expedition, som undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren, skall antecknas namnet på de ledamöter som har deltagit i handläggningen av målet. Expeditionen skall förses med anteckning om verkställd omröstning.

22 §

Sekreterare vid vattendomstolen ombesörjer och svarar för att behövliga förteckningar görs upp och att behövliga meddelanden lämnas i ärenden som han har berett eller föredragit.

23 §

I den vattenbok som förs vid vattendomstolen antecknas vattendragsvis åtgärderna enligt vattendomstolens utslag. Åtgärderna antecknas även på kartan över vattendomstolens verksamhetsområde, vilken hålls i samband med vattenboken.

24 §

Om förande av vattenbok, register över flottningsföreningar och bolag för vattenreglering och diarium samt uppsättande av protokoll, beslut, utslag och andra handlingar skall de anvisningar som vattenöverdomstolen meddelar iakttas.

25 §

Handlingarna arkiveras enligt vad särskilt är stadgat.

III Personalens uppgifter
26 §

Vid förhinder eller under semester handhas de uppgifter som ankommer på chefen för vattendomstolen av den till tjänsteåren äldsta närvarande ordföranden för en division. Ordförandena för divisionerna sköter sinsemellan, vattenrättsingenjörerna sinsemellan och vattenrättslimnologerna sinsemellan utan särskilt förordnande varandras uppgifter vid förhinder eller under semester, om inte i fråga om ordföranden för en division något annat följer av förordnande som vattenöverdomstolen har meddelat med stöd av 15 kap. 7 § vattenlagen.

27 §

Ordföranden för en division skall utöver vad som bestäms ovan i arbetsordningen eller annorstädes stadgas

1) leda divisionens arbete,

2) ombesörja och övervaka att de ärenden som har tilldelats divisionen bereds omsorgsfullt och utan dröjsmål samt

3) fullgöra de övriga uppgifter som chefen för vattendomstolen ålägger honom.

28 §

Ledamot i vattendomstolen skall utöver vad som bestäms ovan i denna arbetsordning eller annorstädes stadgas

1) i samarbete med sekreterare vid vattendomstolen bereda de ärenden som ledamoten har ålagts att granska och föredra samt

2) fullgöra de övriga uppgifter som chefen för vattendomstolen ålagt honom.

29 §

Sekreterare vid vattendomstolen skall utöver vad som bestäms ovan i denna arbetsordning eller annorstädes stadgas

1) på sätt som chefen för vattendomstolen bestämmer delta i handläggningen och beredningen av vattendomstolens förvaltningsärenden samt föredra dem,

2) förrätta hörande som avses i 16 kap. 11 § vattenlagen,

3) bereda de lagskipningsärenden som anvisats honom i samarbete med den ledamot som eventuellt förordnats till granskare i ärendet samt för vattendomstolen föredra de ärenden som ålagts honom,

4) föra protokoll vid vattendomstolens sammanträden, om inte denna uppgift har anförtrotts en avdelningssekreterare,

5) ombesörja avfattande av brev och kungörelser, lämnande av uppgifter och uppgörande av förteckningar och underteckna dem i enlighet med vad om dem annorstädes stadgas eller i enlighet med vad chefen för vattendomstolen har bestämt samt

6) fullgöra övriga uppgifter som chefen för vattendomstolen eller divisionsordföranden har bestämt.

30 §

Avdelningssekreterare skall i enlighet med den arbetsfördelning som chefen för vattendomstolen fastställer

1) delta i handläggningen och beredningen av förvaltningsärenden samt föredra dem,

2) svara för den matrikel som förs i vattendomstolen och ge utdrag ur den,

3) svara för de register över flottningsföreningar och bolag för vattenreglering som förs vid vattendomstolen och ge utdrag ur dem i enlighet med vad chefen för vattendomstolen bestämmer,

4) efter att ha blivit förordnad därtill föra protokoll vid vattendomstolens sammanträden,

5) ombesörja avfattande av brev och kungörelser, lämnande av uppgifter och uppgörande av förteckningar och underteckna dem i enlighet med vad chefen för vattendomstolen eller divisionsordföranden bestämmer,

6) på det sätt som divisionsordföranden bestämmer förrätta hörande som avses i 17 kap. 2 § vattenlagen och utföra andra i detta lagrum nämnda uppgifter,

7) ombesörja förandet av vattenbok och

8) fullgöra övriga uppgifter som chefen för vattendomstolen eller divisionsordförande har ålagt honom.

31 §

Registratorn har till uppgift att

1) mottaga handlingar som inkommer till vattendomstolen, göra behövliga anteckningar i dem och diarieföra dessa handlingar,

2) föra vattendomstolens brevdiarium,

3) förse utslag och beslut, protokollsutdrag och övriga handlingar som ges ut från vattendomstolen med stämpelmärken och uppbära stadgade avgifter,

4) sända expeditioner, brev och meddelanden från vattendomstolen,

5) göra behövliga anteckningar i liggareexemplar, diarier och förteckningar om att expeditioner har getts ut och brev sänts,

6) bestyrka och utge kopior samt diarie- och lagakraftsintyg vilka har beställts från vattendomstolen,

7) fullgöra de uppgifter som hänför sig till skötseln och kontrollen av penningmedel,

8) sköta vattendomstolens arkiv samt göra upp förteckningar och register över detta samt att

9) fullgöra övriga uppgifter som chefen för vattendomstolen har tilldelat honom.

32 §

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 juni 1990 och genom den upphävs högsta domstolens beslut av den 9 juli 1964 innefattande arbetsordning för vattendomstolarna (541/64) samt den av högsta förvaltningsdomstolen den 3 december 1987 fastställda interimistiska arbetsordningen för vattendomstolarna.

Helsingfors den 27 mars 1990

Högsta förvaltningsdomstolens president
Antti Suviranta

Tf. kanslichef
Tuulikki Keltanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.