410/1990

Given i Helsingfors den 4 maj 1990

Lag om ändring av lagen om understödskassor

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 19 juni 1942 om understödskassor (471/42) en ny 90 a § som följer:

90 a §

Om offentlighet i fråga om handlingar som avses i denna lag och som en myndighet innehar gäller vad som stadgas om allmänna handlingars offentlighet. Utan hinder av vad som stadgas om hemlighållande av handlingar får social- och hälsovårdsministeriet publicera sådana statistiska och därmed jämförbara uppgifter om understödskassornas verksamhet, ställning och utveckling som på enhetliga grunder har tagits fram om alla understödskassor.

Var och en har rätt att få uppgifter ur understödskassornas bokslut och styrelseberättelser som social- och hälsovårdsministeriet innehar.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

Regeringens proposition 19/90
Socialutsk. bet. 9/90
Stora utsk. bet. 28/90

Helsingfors den 4 maj 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.