392/1990

Given i Helsingfors den 27 april 1990

Lag om ändring av kyrkolagen

I enlighet med kyrkomötets förslag och riksdagens beslut

upphävs i kyrkolagen av den 23 december 1964 (635/64) 216 §,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 25 juli 1975 (632/75),

ändras 214 och 302 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 214 § i lag av den 10 april 1970 (257/70) och 302 § i lag av den 25 juli 1975 (633/75), samt

fogas till 127 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 25 januari 1984 (88/84), ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 218 § i stället för den 218 § som upphävts genom lag av den 24 juli 1981 (557/81) samt nya 267 a-267 c §§ och före den nya 267 a § en ny mellanrubrik som följer:

127 §

Lösen för ämbetsbevis samt utdrag ur kyrkböcker och församlingens övriga handlingar betalas till församlingen enligt vad undervisningsministeriet bestämmer på kyrkostyrelsens framställning.

214 §

Ett tjänsteförhållande börjar vid den tidpunkt från vilken en präst har utnämnts eller överförts till eller anställts att interimistiskt eller som vikarie sköta en tjänst.

218 §

Ur kyrkans centralfond betalas till en kontraktsprost ett arvode för de med kontraktsprostsämbetet förenade uppgifterna. Arvodet bestäms enligt en överenskommelse som har ingåtts i den ordning som stadgas i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/74).

E. Särskilda stadganden
267 a §

En tjänsteinnehavare är skyldig att bo i en för honom reserverad tjänstebostad eller, om det inte finns någon tjänstebostad, så nära sitt tjänstförrättningsställe eller sitt distrikt att en ändamålsenlig skötsel av tjänsteuppgifterna inte blir lidande på grund av avståndet till bostaden. Närmare bestämmelser om innehållet i denna skyldighet ges i tjänstestadgan.

267 b §

På en tjänst som präst, lektor eller kantor tillämpas de bestämmelser i tjänstestadgan som gäller

1) lön och övriga förmåner samt betalning och innehållande av dessa, samt

2) boende i tjänstebostad eller, om det inte finns någon tjänstebostad, i övrigt tillräckligt nära tjänstestället samt med boendet förbundna rättigheter och skyldigheter.

Har församlingen fastställt att en kyrkoherdetjänst eller kaplanstjänsten i en kapellförsamling är förbunden med skyldighet att bo i en tjänstebostad, kan domkapitlet efter att ha hört församlingen befria tjänsteinnehavaren från denna skyldighet.

267 c §

En tjänsteinnehavare har inte rätt att uppbära arvode av någon enskild för en kyrklig förrättning.

302 §

Behandlas en fråga om ny- eller ombyggnad av en kyrka och därtill hörande byggnader, en klockstapel, ett församlingshem eller ett jordfästningskapell, eller försäljning, skifte eller någon annan överlåtelse av kyrkans eller församlingens fasta egendom eller inköp av fastighet åt församlingen, upptagande av lån på längre tid än två år eller anläggande eller utvidgning av en begravningsplats, är det ett villkor för att beslut skall kunna fattas att minst två tredjedelar av de närvarande och mer än hälften av hela dåvarande kyrkofullmäktige understöder det förslag som har framförts.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

Regeringens proposition 229/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 3/90
Stora utsk. bet. 18/90

Helsingfors den 27 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.