372/1990

Given i Helsingfors den 27 april 1990

Lag om ändring av lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 b § 1 mom. 2 punkten, 6 § 2 mom. 1 och 3 punkten samt 25 § lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 b § 1 mom. 2 punkten och 25 § i lag av den 25 januari 1984 (98/84) samt 6 § 2 mom. 1 och 3 punkten i lag av den 11 juli 1986 (565/86), som följer:

2 b §

Vid tillämpning av stadgandet i 2 § 1 mom. 1 punkten anses avträdaren ha fortsatt att bedriva gårdsbruk även den tid, under vilken


2) för brukningsenheten har varit gällande produktionsändringsavtal enligt 4 § lagen om styrning av lantbruksproduktionen (446/77), avtal om minskad lantbruksproduktion eller trädesavtal enligt lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) eller avtal om avstående från odling av åkerväxter eller trädesavtal enligt lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89);


6 §

Ägaren av brukningsenheten anses likaså ha avstått från att bedriva jordbruk på det sätt som åsyftas i denna lag, om han

1) till en överlåtelsetagare som nämns i 1 mom. överlåter sin brukningsenhets åker och samtidigt förbinder sig att inte överlåta vare sig skogsmark som han förbehållit sig av lägenheten eller impediment till någon annan än en i 1 mom. 1-4 punkten nämnd överlåtelsetagare, till den kommun där det förbehållna området är beläget, till miljöministeriet för att användas som skyddsområde enligt lagen om naturskydd (71/23), till yrkesutbildningsstyrelsen för att användas som övningsområde vid undervisningen inom branschen eller, om jordbruksstyrelsen inte köper skogsmarken för att använda den som skogstillskottsområde, till forststyrelsen (försäljningsbegränsningsförbindelse),


3) förbinder sig att varken använda eller arrendera ut brukningsenhetens åker eller ekonomibyggnader för lantbruksproduktion (förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion) och att under sex år från det pensionen började eller efter denna tid inte överlåta lägenhetens åker till någon annan än en i 1 mom. 1-3 punkten nämnd överlåtelsetagare eller till miljöministeriet för att användas såsom skyddsområde som avses i lagen om naturskydd eller till yrkesutbildningsstyrelsen för att användas som övningsområde vid undervisningen inom branschen (försäljningsbegränsningsförbindelse för åker) samt avger en i 1 punkten nämnd förbindelse angående den skogsmark och det impediment som han har förbehållit sig av sin lägenhet.


25 §

Gäller beträffande åkerarealen på den brukningsenhet som är föremål för avträdelsen

1) produktionsändringsavtal enligt lagen om styrning av lantbruksproduktionen,

2) avtal om minskad lantbruksproduktion enligt lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen eller

3) i 9 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen nämnt avtal om avstående från odling av åkerväxter,

hävs avtalet vid den tidpunkt från vilken avträdelsepension beviljas, om inte avtalet redan tidigare har hävts eller återgått med stöd av nämnda lagar.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990.

Stadgandena i 6 § 2 mom. 1 och 3 punkten tillämpas även på pensioner som har beviljats innan denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 253/89
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 3/90
Stora utsk. bet. 14/90

Helsingfors den 27 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.