369/1990

Utfärdat i Helsingfors den 27 april 1990

Justitieministeriets beslut om ändring av justitieministeriets beslut angående hovrätternas meddelanden om utslag i brottmål

Justitieministeriet har med stöd av 1 § 2 mom. och 20 § förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff, av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i förordningen av den 27 april 1990 (363/90),

ändrat 1 § och 3 a § 1 mom. justitieministeriets beslut av den 3 december 1976 angående hovrätternas meddelanden om utslag i brottmål (947/76), av dessa lagrum 3 a § 1 mom. sådant det lyder i justitieministeriets beslut av den 12 september 1986 (684/86), som följer:

1 §

Hovrätten skall i brottmål och militära brottmål samt i mål om klagan som grundar sig på brottmål i enlighet med av justitieministeriet fastställt domslutsformulär uppgöra ett meddelande om utslag i fråga om envar åtalad eller klagande, beträffande vilken målet har avgjorts i hovrätten. Ett meddelande om utslag skall uppgöras även när ett mål återförvisas eller hänskjuts till en annan domstol, ett åtal ogillas eller en ändringsansökan avvisas. Ett meddelande om utslag skall uppgöras även när avgörandet gäller fri rättegång eller arvode till rättegångsbiträde eller bevisningskostnader som utgår av statsmedel eller när en målsägande, ett vittne eller en sakkunnig ådöms straff. Ett meddelande om utslag skall uppgöras också i ärenden som gäller förverkande av villkorlig frihet på grund av förseelse genom otillbörlig uppförande.

3 a §

En hovrätt som använder ett domslutssystem som bygger på automatisk databehandling skall i systemet mata in uppgifterna i meddelandena om utslag. I ärenden som gäller förverkande av villkorlig frihet på grund av förseelse genom otillbörligt uppförande matas uppgifterna emellertid inte in. Efter inmatningen skall hovrätten inom den tid som anges i 3 § via systemet anmäla att uppgifterna om meddelandena om utslag är klara att tillställas mottagarna.Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1990.

Helsingfors den 27 april 1990

Justitieminister
Tarja Halonen

Tf. yngre regeringssekreterare
Erja Riekkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.