352/1990

Given i Helsingfors den 20 april 1990

Lag om ändring av 2 kap. 13 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen 2 kap. 13 §, sådan den lyder i lag av den 19 juli 1974 (613/74), som följer:

2 kap.

Om straffen

13 §

Begår en straffånge i straffanstalten eller annars medan han står under fängelsemyndighets uppsikt ett brott som enligt allmän lag anses kunna bestraffas med böter, skall honom för detta påföras ett disciplinärt straff i anstalten så som därom stadgas särskilt. Anses på brottet följa strängare straff än böter, skall gärningsmannen åtalas vid domstol.

Om den som avses i 1 mom. av domstol döms för ett brott, för vilket han helt eller delvis har avtjänat ett disciplinärt straff, skall från straffet göras ett skäligt avdrag, såvida det inte finns grundad anledning att inte göra detta eller att anse det avtjänade disciplinära straffet såsom fullt straff för gärningen.

Begår en straffånge brott utom anstalten, skall han åtalas vid domstol.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990.

Skulle en livstidsfånge för ett brott som han hade begått innan lagen trätt i kraft ha dömts att hållas i enrum, skall han i stället dömas till fängelse. Ett enrumsstraff som har dömts ut före ikraftträdandet förfaller då lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 23/90
Lagutsk. bet. 3/90
Stora utsk. bet. 22/90

Helsingfors den 20 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.