347/1990

Utfärdat i Helsingfors den 20 april 1990

Finansministeriets beslut om ändring av 1 och 6 §§ finansministeriets beslut om efteruppbörd av vissa skatter och avgifter

Finansministeriet har med stöd av 4 a §, som fogats till lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd genom lag av den 26 juni 1987 (586/87), och med stöd av 27 § 2 mom. lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd, sådant det lyder i lag av den 13 november 1981 (740/81), ändrat 1 och 6 §§ i sitt beslut av den 26 november 1981 om efteruppbörd av vissa skatter och avgifter (787/81), som följer:

1 §

Till efteruppbörd förfallna skatter och avgifter får efter den ordinarie uppbördstiden betalas på det sätt som bestäms i detta beslut.

6 §

Under efteruppbördstiden får skatter och avgifter, som lämnats obetalda under den ordinarie uppbörstiden, jämte sådana dröjsmålspåföljder som avses i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76) betalas antingen till Postbanken, genom användning av det inbetalningskort som fogats till debetsedeln, eller till postanstalt som förmedlar postgirorörelse eller, genom användning av det inbetalningskort som fogats till betalningspåminnelsen, till ovan nämnda betalningsställen eller till affärsbanker, sparbanker eller andelsbanker. Om det inbetalningskort som fogats till debetsedeln används, bör på inbetalningskortet antecknas beloppet av de dröjsmålspåföljder som skall betalas.


Detta beslut träder i kraft den 23 april 1990.

Helsingfors den 20 april 1990

Minister
Ulla Puolanne

Äldre regeringssekreterare
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.