318/1990

Utfärdat i Helsingfors den 29 mars 1990

Statsrådets beslut om skyddsområden inom Finlands territorium samt om utlänningars och utländska fartygs rätt att färdas och uppehålla sig inom dessa områden

Statsrådet har vid föredragning från försvarsministeriet med stöd av 2 a § lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten, sådan den lyder i lag av den 17 juni 1988 (572/88), och med stöd av 4 § förordningen den 1 december 1989 om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet (1069/89) beslutat:

1 §

Sådana i 4 § förordningen om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet avsedda särskilda skydds områden, som är viktiga med hänsyn till rikets säkerhet, är de vattenområden, som begränsas av linjerna mellan följande geografiska hörnpunkter, samt följande särskilt för sig namngivna öar:

Geografiska koordinater på sjökort skala 1:50 000
bredd längd
grader minuter grader minuter
l. Aspö skyddsområde Bilaga 1 60 20,90 27 16,00
60 21,50 27 23,20
60 25,90 27 39,10
60 22,90 27 37,90
60 19,80 27 32,20
60 17,80 27 28,90
60 15,90 27 16,50
60 14,30 27 01,70
60 18,90 26 49,00
60 25,20 27 02,00
2. Orrengrunds skyddsområde Bilaga 2 60 15,80 26 11,70
60 15.00 26 11,70
60 13,30 26 18,30
60 17,20 26 33,00
60 20,50 26 32,40
60 20,60 26 31,00
60 17,70 26 16,00
2. Orrengrunds skyddsområde Bilaga 2åde Bilaga 3 60 12,00 25 46,00
60 09,20 25 45,70
60 10,00 25 51,70
60 11,50 25 50,80
4. Emsalö skyddsområde Bilaga 3 60 09,50 25 23,50
60 09,00 25 29,10
60 10,20 25 40,10
60 12,70 25 38,80
60 12,40 25 37,70
60 12,10 25 34,30
60 11,30 25 34,30
60 10,00 25 30,60
60 10,30 25 28,20
60 10,70 25 26,30
60 10,00 25 24,80
5.Skyddsområdet utanför Helsingfors Öarna: Melkö och Karlö Bilaga 4 60 08,40 24 59,80
60 07,90 24 59,80
60 04,60 25 00,90
60 06,10 25 11,80
60 08,10 25 16,60
60 09,60 25 08,90
60 09,20 25 07,40
60 09,00 25 07,30
60 09,10 25 06,10
60 09,10 25 04,90
60 09,40 25 03,80
60 09,40 25 02,90
6.Kytö skyddsområde Bilaga 4 60 06,20 24 50,00
60 04,40 24 43,60
60 03,20 24 41,80
60 02,00 24 40,90
60 00,90 24 43,50
60 05,80 24 55,50
60 06,20 24 55,40
7.Porkala skyddsområde Bilaga 5 59 57,50 24 01,30
59 56,00 23 58,40
59 53,70 23 59,60
59 54,10 24 06,60
59 54,40 24 15,50
59 54,20 24 22,40
59 56,10 24 24,00
59 57,60 24 22,80
59 59,50 24 22,60
60 01,00 24 23,40
60 02,80 24 21,80
59 58,80 24 09,90
8. Jussarö skyddsområde Bilaga 6 59 50,00 23 16,80
59 47,90 23 15,00
59 46,90 23 18,00
59 45,70 23 22,70
59 47,70 23 35,60
59 50,00 23 35,30
59 49,90 23 34,40
59 50,30 23 31.00
59 50,30 23 22,30
59 50.70 23 20,00
9. Lappviks skyddsområde Bilaga 6 59 54,00 23 16,10
59 53,90 23 16,10
59 54,00 23 17,20
59 54,30 23 17,10
10. Russarö skyddsområde Bilaga 7 59 47,80 22 52,00
59 45,20 22 56,50
59 45,50 22 58,30
59 48.10 22 56,80
11. Hitis skyddsområde Ön: Bolax Bilaga 7 59 54,80 22 32,40
59 53,90 22 32,00
59 53,30 22 33,30
59 54,50 22 34,90
12. Öro skyddsområde Bilaga 7 59 51,80 22 16,40
59 45,00 22 12,70
59 45,00 22 18,90
59 47,50 22 29,30
59 52,00 22 19,60
13. Kimito skyddsområde Bilaga 8 60 09,90 22 25,00
60 06,80 22 21,80
60 06,20 22 24,40
14. Pansio skyddsområde Bilaga 9 60 26,40 22 08,50
60 25,90 22 08,50
60 26,00 22 07,20
60 26,20 22 06,70
60 26,60 22 06,70
60 27,00 22 07,80
15. Utö skyddsområde Bilaga 10 59 51,30 21 19,60
59 45,00 21 19,70
59 43,60 21 24,20
59 44,30 21 35,10
59 49,00 21 33,90
16. Korpo skyddsområde Bilaga 11 60 02,30 21 10,00
60 00,90 21 11,60
59 59,50 21 09,50
59 56,00 21 16,10
59 55,10 21 21,30
59 56,90 21 31,60
60 02,30 21 37,90
60 04,00 21 33,80
60 06,00 21 33,20
60 06,60 21 32,00
60 07,50 21 30,30
60 07,50 21 29,60
60 07,60 21 28,40
60 06,40 21 25,80
60 05,50 21 22,20
17. Berghamns skyddsområde Bilaga 11 60 08,20 21 01,80
60 06,70 21 05,90
60 07,00 21 16,30
60 08,50 21 20,20
60 09,00 21 20,00
60 09,90 21 17,80
60 09,10 21 03,60
18. Houtskärs skyddsområde Bilaga 11 60 13,70 21 30,90
60 13,70 21 28,60
60 12,80 21 27,90
60 13,00 21 31,10
19. Gustavs skyddsområde Bilaga 12 60 39,40 21 05,90
60 37,20 21 05,90
60 34,00 21 12,80
60 34,90 21 l3,70
60 37,10 21 12,20
20. Raumo–Verknäs skyddsområde Bilaga 13 61 09,70 21 19,30
61 03,30 21 12,40
60 59,90 21 ll,00
61 02,00 21 19,90
61 04,70 21 20,40
61 08.50 21 23,80
21. Replot-Sommarö skyddsområde Bilaga 14 63 09,40 21 16,40
63 08,70 21 15,70
63 08,70 21 20,50
63 09,50 21 19,80
22. Norrskars skyddsområde Bilaga 14 63 14,30 20 35,10
63 14,90 20 39,00
63 12,50 20 38,70
2 §

Skyddsområdena skall anges på de sjökort som utges på sjöfartsstyrelsens försorg.

3 §

I detta beslut avses med utländskt fartyg även utländskt fritidsfartyg.

Beslutet tillämpas också på sådant finskt fartyg, på vilket utlänning befinner sig, dock med undantag av finskt fartyg, som i näringsutövning används för turistrundturer, på dess ordinarie rutter.

4 §

Utlänning eller utländskt fartyg har inte tillträde till och får inte uppehålla sig inom skyddsområde utan vederbörligt tillstånd.

Ansökan om tillstånd skall på blankett, som uppgjorts enligt fastställt formulär, tillställa staben för vederbörande militärlän senast 6 dygn före den planerade ankomsten till skyddsområde. Ansökan om tillstånd att för en tid av högst 72 timmar besöka namngivet mål inom skyddsområde kan dock av särskilt skäl göras hos den lokala gränsbevakningsmyndigheten även senare än ovan nämnts.

Om inte övervakningsmyndigheten bestämmer annorlunda, får utländskt fartyg dock utan tillstånd använda allmänna farleder angivna på sjökort, som avses i 2 §, för direkt seglats genom skyddsområde utan att stanna i onödan.

5 §

Utländskt fartyg får stanna och ankra inom skyddsområde endast om detta är nödvändigt med hänsyn till säkerheten inom sjöfarten eller på grund av oöverstigligt hinder eller i nödsituationer.

Annat än utländskt statligt fartyg får dock för högst 48 timmar tillfälligt ankra eller förtöjas inom skyddsområde på de ankar- och förtöjningsplatser som är angivna på de sjökort som avses i 2 §.

6 §

Om inte försvarsministeriet i enskilt fall bestämmer annorlunda, får utlänning ävensom utländskt fartyg färdas utanför de i 4 § avsedda farlederna endast med tillstånd som beviljats av staben för militärlänet.

7 §

Om ett utländskt fartyg, för att inte äventyra säkerheten inom sjöfarten eller på grund av oöverstigligt hinder eller nödsituation, nödgas stanna, ankra eller förtöja sig inom skyddsområde på en plats där detta inte är tillåtet, skall fartygets befälhavare med det snaraste antingen direkt eller genom förmedling av sjöfartsmyndighet meddela därom till närmaste militär- eller gränsbevakningsmyndighet.

Fartyg skall avlägsna sig från skyddsområdet genast då ovan avsedd orsak inte längre föreligger.

8 §

Övervakningen av fartyg och personer som färdas med dessa utförs av militär-, gränsbevaknings-, polis-, tull- och sjöfartsmyndigheterna, vilka har rätt att stoppa och granska fartyg på finskt territorialvatten samt vid behov vidtaga andra åtgärder som saken påkallar.

Övervakningsmyndigheterna har rätt att från skyddsområde avlägsna utlänning eller utländskt fartyg som där uppehåller sig utan tillstånd eller färdas i strid med skyddsområdesbestämmelserna.

För överträdelse av skyddsområdesbestämmelserna är stadgat straff i förordningen om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet.

9 §

Närmare bestämmelser om verkställighet av detta beslut utfärdas vid behov av försvarsministeriet.

10 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1990.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 29 oktober 1981 om skyddsområden på finskt territorium samt om utlänningars och utländska fartygs rätt att färdas och uppehålla sig inom dessa områden (723/81) samt försvarsministeriets beslut av den 25 mars 1982 om utlänningars och utländska fartygs rätt att färdas och uppehålla sig inom skyddsområden på finskt territorium (247/82) jämte i dessa senare gjorda ändringar.

Helsingfors den 29 mars 1990

Försvarsminister
Ole Norrback

Regeringsråd, såsom byråchef
Pekka Pitkänen

Bilaga 1: 1 Haapasaari - Aspö Bilaga 2: 2 Orrengrund Bilaga 3: 3 Pellinki - Pellinge och 4 Emäsalo - Emsalö Bilaga 4: 5 Helsinki - Helsingfors och 6 Kytö Bilaga 5: 7 Porkkala - Porkala Bilaga 6: 8 Jussarö och 9 Lappohja - Lappvik Bilaga 7: 10 Russarö, 11 Hiittinen - Hitis och 12 Örö Bilaga 8: 13 Kemiö - Kimito Bilaga 9: 14 Pansio Bilaga 10: 15 Utö Bilaga 11: 16 Korppoo - Korpo, 17 Berghamn och 18 Houtskär Bilaga 12: 19 Kustavi - Gustavs Bilaga 13: 20 Rauma-Rihtniemi - Raumo-Verknäs Bilaga 14: 21 Raippaluoto-Sommarö - Replot-Sommarö och Norrskär

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.