314/1990

Utfärdat i Helsingfors den 2 april 1990

Trafikministeriets beslut om allmänna villkor för beviljandet av lån för sjötransportmateriel

Trafikministeriet har med stöd av 5 § 2 mom. lagen den 23 december 1977 om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/77), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lag av den 6 oktober 1989 (1040/89), beslutat:

1 §

Av kreditanstalters medel kan finländska företag, som utövar rederiverksamhet, beviljas sådana lån för vilka staten betalar räntegottgörelse till kreditanstalten.

Ett lån som avses i detta beslut och som berättigar till räntegottgörelse benämns lån för sjötransportmateriel.

2 §

Sådana lån för sjötransportmateriel som avses ovan i 1 § kan beviljas:

1) för nyanskaffningar och ombyggnader av lastfartyg, som skall användas för sjötransporter inom Finlands utrikeshandel,

2) för nyanskaffningar och ombyggnader av annan sjötransportmateriel som är avsedd enbart för lasttransport, och

3) för anskaffningar av lastfartyg, som skall köpas begagnade i utlandet och vilkas bruttodräktighet understiger 1600 registerton.

Räntegottgörelse kan beviljas också när anskaffningen finansieras med stöd av lagen den 29 december 1989 om räntestödslån för finansiering av fartygsleveranser (1093/85, ändr. 1363/89).

3 §

Avsikten är att de nyanskaffningar och ombyggnader, som avses ovan i 2 §, i huvudsak skall utföras vid inhemska varv. Endast av synnerligen vägande skäl kan räntegottgörelse beviljas för nyanskaffningar i utlandet.

4 §

Om det för projektet av statsmedel har beviljats understöd eller lån eller lån för vilket staten betalar räntestöd, får inte dessa tillsammans med det lån för sjötransportmateriel som avses i detta beslut överstiga 80 procent av de godtagbara totalkostnaderna för anskaffandet av sjötransportmateriel eller för dess ombyggnad.

5 §

Förutsättningen för att räntegottgörelse skall beviljas för lån för sjötransportmateriel är att fartygets besättnings- och övriga driftskostnader beräknas bli sådana att de inte utgör något hinder på lång sikt för fartygets lönande verksamhet.

6 §

Ansökan om godkännandet av lånet som lån för sjötransportmateriel skall göras skriftligen hos trafikministeriet.

Sedan trafikministeriet har godkänt lånet som lån för sjötransportmateriel sänder ministeriet sitt beslut till sökanden samt sänder en kopia av beslutet för kännedom till statskontoret och kreditanstalten i fråga. I beslutet om godkännande skall nämnas låntagaren, lånets användningssyfte, lånets maximibelopp, den maximala lånetiden, den ränta som skall uppbäras hos låntagaren och det moment i statsbudgeten under vilket räntestödet erläggs samt meddelas att trafikministeriet har godkänt projektet.

Om trafikministeriet inte godkänner lånet såsom lån för sjötransportmateriel, meddelar ministeriet sökanden och kreditanstalten detta.

Kreditanstalten underrättar trafikministeriet och statskontoret om beviljandet och lyftandet av lånet.

7 §

Utbetalningen till långivaren av räntegottgörelse för lånet för sjötransportmateriel inleds efter att nybyggnads- eller ombyggnadsarbetet har slutförts och fartyget överlämnats till den som beställt det eller när ett begagnat fartyg som köpts i utlandet har överlämnats till köparen.

8 §

Till ansökan som avses i 6 § skall fogas:

1) en utredning om sökanden,

2) en utredning om projektets totala kostnader och om de krediter som upptagits för att finansiera projektet,

3) en plan för återbetalning av lånet,

4) en utredning om ändamålet med fartygets användning,

5) en utredning om de fraktavtal som gjorts upp för fartyget,

6) en utredning om fartygets besättning och om kostnaderna för denna,

7) en bedömning av projektets ekonomiska lönsamhet,

8) en utredning om projektets verkningar på sysselsättningen,

9) kreditanstaltens meddelande om att den har beviljat eller kommer att bevilja kredit och att den godkänner att det på lånet tillämpas de allmänna villkor för lån för sjötransportmateriel som avses i detta beslut, och

10) uppgifter om huruvida sökanden fått annat offentligt stöd för detta ändamål.

Sökanden är skyldig att också lämna trafikministeriet eventuella andra uppgifter i anslutning till ärendet, om ministeriet så kräver.

9 §

Lånetiden för lån för sjötransportmateriel är högst 10 år, av vilka högst två år kan vara amorteringsfria. Om det lån som godkänts som lån för sjötransportmateriel beviljas av Finlands Exportkredit Ab, tillämpas likväl på lånet sådana lånevillkor som godkänts med stöd av lagen om räntestödslån för finansiering av fartygsleveranser.

Återbetalningen av lånet sker halvårsvis i lika stora amorteringsrater, om inte annat följer av 1 mom. Den ränta som skall uppbäras hos låntagaren betalas halvårsvis.

10 §

Räntegottgörelse, som av statens medel skall erläggas för lån för sjötransportmateriel, utbetalas av statskontoret från det anslag i statsbudgeten som anvisats för ändamålet till kreditanstalten två gånger om året på basis av en uträkning som kreditanstalten framlagt.

Räntegottgörelse betalas dock inte för sådana tilläggskostnader som eventuellt föranleds av förändringar i valutakurserna för utländska krediter.

För förfallen utestående amorteringsrat erläggs ingen räntegottgörelse för tiden efter förfallodagen.

11 §

Kreditanstalten och trafikministeriet skall övervaka att lånemedlen används för det ändamål som framgår av beslutet om lånets godkännande såsom lån för sjötransportmateriel. Om det fartyg för vars anskaffande eller ombyggnad lånet har beviljats utan tillstånd av trafikministeriet överlåts till någon annan, kan ministeriet bestämma att utbetalningen av räntegottgörelsen upphör räknat från tidpunkten för överlåtelsen.

Låntagaren är skyldig att på anfordran lämna trafikministeriet och kreditanstalten alla uppgifter som är nödvändiga för tillsynen.

12 §

I skuldebrevet för lån för sjötransportmateriel skall ingå ett omnämnande om att om låntagaren använt lånemedel för något annat ändamål än det för vilket lånet beviljats eller vid ansökan om lånet i någon väsentlig punkt lämnat oriktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter som haft väsentlig inverkan på beviljandet av lånet, erläggs för ett sådant lån, efter att nämnda förfarande har konstaterats, ingen räntegottgörelse.

I skuldebrevet skall även ingå ett omnämnande om att låntagaren då skall återbetala den räntegottgörelse som staten utbetalat för lånet, räknat från den dag då lånet lyftes och dessutom två procent i årlig straffränta på beloppet av lånet, räknat från den dag på vilken detta lyfts.

13 §

I de fall som avses i 12 § skall trafikministeriet genom ett beslut konstatera den tidpunkt från vilken utbetalningen av räntegottgörelse upphör och förordna om återindrivningen av räntegottgörelsen och om betalningen av straffränta. Kreditanstalten skall indriva nämnda räntegottgörelse och straffränta hos låntagaren och utan dröjsmål lämna redovisning om dem till staten.

14 §

Har utbetalningen av räntegottgörelse upphört av orsaker som avses i 12 §, har kreditanstalten rätt att betrakta lånet som omedelbart förfallet till betalning utan uppsägning.

Kreditanstalten kan uppsäga lånet, om sjötransportmateriel, för vars anskaffning eller ombyggnad lånet har beviljats, utan trafikministeriets tillstånd överlåts till någon annan och även i övrigt om låntagaren bryter mot kreditanstaltens allmänna lånevillkor.

15 §

Detta beslut träder i kraft den 15 april 1990. Detta beslut tillämpas på fartyg som beställts eller köpts den 1 januari 1990 eller därefter och på ombyggnader av dessa, dock så att beslutet kan tillämpas på sådana i 2 § 1 punkten avsedda nyanskaffningar som beställts efter den 1 juni 1989.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 17 oktober 1986 om allmänna villkor för beviljande av lån för sjötransportmateriel (746/86). I fråga om lån för sjötransportmateriel, som beviljats innan detta beslut trädde i kraft tillämpas likväl de allmänna villkor som då varit i kraft.

Helsingfors den 2 april 1990

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Överinspektör
Harry Favorin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.