309/1990

Given i Helsingfors den 2 april 1990

Förordning om ändring av vattenförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras i vattenförordningen av den 6 april 1962 (282/62) 42, 53, 55 och 72-74 §§,

av dessa lagrum 73 och 74 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 20 november 1987 (860/87), samt

fogas till 43 §, sådan den lyder i förordning av den 27 juli 1984 (573/84), ett nytt 2 mom. samt till förordningen en ny 74 a §, som följer:

3 kap.

Planer i ansökningsmål

Allmänna stadganden
42 §

I planen i ett ansökningsmål skall företagets ändamål motiveras samt redogöras för de planerade arbetena och åtgärderna, de verkningar företaget kommer att ha på allmänt eller enskilt intresse samt de omständigheter som är av betydelse vid prövningen av de rättsliga förutsättningarna för företaget.

I planen skall bland annat presenteras en beräkning av den nytta och de skador, men och andra förluster av förmåner som företaget medför. Beräkningen av företagets skadliga verkningar skall göras särskilt för varje lägenhet, varje ägare till ett vattenområde och varje person.

43 §

Till ansökningen skall fogas ett kort sammandrag av företaget och dess verkningar.

Ansökningsmål rörande vattendrag

53 §

I planen skall redogöras för fiskeförhållandena och fiskbeståndet i den del av vattendraget till vilken företagets verkningar sträcker sig. Till planen skall fogas utredning om företagets verkningar på fisket och fiskbeståndet samt ett förslag till vård- och andra åtgärder som eventuellt behövs för att förhindra eller minska skador, men och andra förluster av förmåner.

55 §

I planen skall utredas i vilken mån det är möjligt att till skäliga kostnader förhindra eller minska skador och men som förorsakas av företaget. I planen skall anges vilka anläggningar och anordningar som skall uppföras eller vilka andra åtgärder som skall vidtas för att förhindra eller minska skador och men.

4 kap.

Syneförrättning

72 §

I det syneinstrument som avses i 18 kap. 5 § vattenlagen skall intas

1) en redogörelse för de olika skedena i handläggningen av ärendet,

2) kompletteringar som har gjorts i utredningar, redogörelser och beräkningar i samband med planen samt rättelser av konstaterade fel,

3) kompletterande utredningar om det planerade företagets inverkan på samfärdseln, flottningen, fisket, vattentillgången, utnyttjande av vattenkraften, jord- och vattenområden, anläggningar, anordningar och nyttjandet av dem samt på andra allmänna och enskilda intressen och rättigheter,

4) förslag till ändringar i planen,

5) utredning om skador och men som företaget förorsakar samt en beräkning av deras belopp och grunderna för bestämmande av ersättningar,

6) en skadeberäkning för områdena vilken grundar sig på en justerad och kompletterad karta och beskrivning samt en beräkning av skador och men på anläggningar, anordningar och andra förmåner,

7) en beräkning av nyttan av företaget och dess fördelning mellan nyttohavarna, om det är nödvändigt för fördelningen av kostnaderna,

8) uppgifter om avtal och förbindelser och en bedömning av deras giltighet,

9) ett utlåtande om yrkanden och utredningar som framställts vid syneförrättningen,

10) övriga utredningar,

11) ett utlåtande om de rättsliga förutsätningarna för tillstånd och om huruvida och på vilka villkor tillstånd till företaget kan beviljas, samt

12) förslag till tillståndsvillkor.

73 §

Tillståndsvillkoren i syneinstrumentet skall omfatta

1) placeringen av de anläggningar och anordningar som behövs för att genomföra företaget samt konstruktionernas dimensionering till den del de är av betydelse för att säkerställa vattenförhållandena, nyttjandet av vattendraget eller vattnet samt allmänt eller enskilt intresse,

2) de anläggningar och anordningar som skall uppföras och de arbeten som skall utföras för att förhindra eller minska skador och men av företaget,

3) på vilket sätt anläggningarna och anordningarna skall användas samt vad sökanden i övrigt skall iaktta efter att de arbeten som är nödvändiga för företaget har blivit färdiga,

4) hurdana kontrollanordningar som skall uppföras samt vilka observationer och undersökningar som skall utföras och andra åtgärder som skall vidtas,

5) de ersättningar som skall betalas,

6) hur underhållet av anläggningar och anordningar samt bäddar skall ordnas,

7) sökandens skyldigheter att medan arbetet pågår trygga allmän och enskild fördel,

8) den tid inom vilken de arbeten som är nödvändiga för att genomföra företaget skall slutföras samt

9) övriga omständigheter som bör omnämnas i tillståndsbeslutet.

I syneinstrumentet skall även intas utlåtande av en förrättningsman som har anmält avvikande åsikt.

Om det föreslås att tillstånd inte skall beviljas, skall detta motiveras i syneinstrumentet.

74 §

Förrättningsingenjören skall föra protokoll över syneförrättningen. I protokollet över syne- och slutsammanträdet, som förrättningsingenjören undertecknar, skall antecknas

1) hur sammanträdet har tillkännagetts,

2) närvarande parter samt invånare och samfund som avses i 18 kap. 3 § 1 mom.,

3) en redogörelse för förrättningens förlopp samt

4) i målet framställda påminnelser, yrkanden och anmärkningar.

Till protokollet över slutsammanträdet skall förrättningsingenjören bifoga de påminnelser, yrkanden och anmärkningar som parterna samt de invånare och samfund som avses i 18 kap. 3 § 1 mom. skriftligen har framställt.

Alla förrättningsmän skall underteckna syneinstrumentet. Förrättningsingenjören undertecknar protokollet över syneförrättningen.

Den tjänsteman som har förordnats för utredningsförfarandet undertecknar det utlåtande som skall avges i utredningsförfarandet samt protokollet. Om för förfarandet har förordnats två gode män, undertecknar de utlåtandet tillsammans med tjänstemannen.

Utöver vad som i 18 kap. 9 § vattenlagen stadgas om sändande av handlingar och kopior, skall kopior av handlingar som kommit till vid syneförrättningen även skickas till jord- och skogsbruksministeriet, forststyrelsen, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, sjöfartsstyrelsen eller någon annan statlig myndighet som i det ärende som avses i ansökningen inom sitt verksamhetsområde bevakar det allmännas intresse eller som förvaltar eller övervakar ett område, en anläggning eller en anordning som berörs av ärendet.

74 a §

Till förrättningsingenjör för syneförrättningen förordnas en tjänstemän eller en anställd i arbetsavtalsförhållande inom vatten- och miljöförvaltningen. Han skall ha avlagt en för uppdraget lämplig diplomingenjörsexamen och ha erfarenhet av uppgifter som omfattas av vattenlagen eller ha någon annan för uppdraget lämplig högskoleexamen eller ingenjörsexamen på institutnivå och erfarenhet av uppdrag som hör till syneförrättningar eller utredningsförfaranden.

Om en förrättningsingenjör övergår från sin anställning inom vatten- och miljöförvaltningen till anställning hos någon annan statlig myndighet, kan vattendomstolen av särskilda skäl bestämma att han skall fortsätta uppdraget, om han och nämnda myndighet samtycker till detta.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1990.

Helsingfors den 2 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.