306/1990

Utfärdat i Helsingfors den 28 mars 1990

Undervisningsministeriets beslut om prov för auktoriserade translatorer

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § i förordningen den 30 juni 1989 om auktoriserade translatorer (626/89) beslutat:

Examina
1 §

När prov som hör till examina enligt 2 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer (1148/88) ordnas och i fråga om de allmänna grunderna för bedömning av proven skall, utöver vad som stadgas i 5-7 §§ i förordningen om auktoriserade translatorer (626/89), iakttas bestämmelserna i detta beslut.

2 §

Det språk som avses i 6 § 1 mom. i förordningen och i vilket examen avläggs i form av översättning till eller från finska, svenska eller samiska, kan vara finska, svenska, samiska, engelska, franska, ryska, spanska, tyska eller något annat språk i vilket translatorsexamensnämnden har tillräckliga förutsättningar att ordna examen.

Vad som i detta beslut bestäms om ett inhemskt språk gäller i tillämpliga delar även samiska.

3 §

Om examenstillfällen som avses i 5 § i förordningen skall annonseras i Officiella tidningen och, enligt nämndens prövning, även i andra tidningar. I annonsen skall nämnas tid och plats för examen samt övriga omständigheter som examinanden skall beakta om examen och anmälan till denna. I annonsen skall även nämnas de ämnesområden som avses i 6 § i förordningen och mellan vilka val kan ske.

4 §

Anmälan till examen skall göras skriftligen till nämndens sekreterare. Examinanden skall därvid uppge sitt fullständiga namn, sin personbeteckning, sin hemort, och sin postadress samt från vilket språk till vilket språk han önskar översätta och inom vilket ämnesområde han önskar utföra den andra deluppgiften i examen. Examensnämnden kan fastställa en särskild blankett för anmälan. Examinanderna skall senast den dag anmälningstiden utgår betala en examensavgift som fastställs särskilt genom förordning. Anmälan till examen är bindande.

5 §

Varje examen skall slutföras inom tre timmar räknat från det examensuppgifterna delats ut till examinanderna. Examensnämnden beslutar om klockslagen för examen. Försenade examinander tas emot under en timmes tid räknat från början av examen. Examenstiden för dem som försenat sig utgår samtidigt som för de övriga, om inte särskilda skäl talar för att den bör förlängas. Examinanderna får avlägsna sig tidigast en timme efter att examen har börjat.

Proven kan inlämnas för bedömning skrivna med blyertspenna.

Examinanden skall kunna styrka sin identitet vid examen.

6 §

Genom proven för auktoriserade translatorer undersöks examinandens förmåga att översätta. Denna omfattar såväl förmågan att förstå källspråket som att felfritt använda målspråket. Sålunda bedöms även användningen av exempelvis skiljetecken, stor begynnelsebokstav och förkortningar. Om examinatorn inte kan läsa någon passage på grund av otydlig handstil eller annan oklarhet, bedöms passagen som felaktig. Om examinanden textar, skall han även då göra tydlig skillnad mellan stor och liten begynnelsebokstav. Om examinanden ger två alternativ, bedöms provet enligt det sämre alternativet.

Det är tillåtet att använda skriftliga och, enligt nämndens prövning, även andra hjälpmedel vid examen.

7 §

Ordningen vid examina övervakas av ett tillräckligt antal övervakare. Övervakarna utses av sekreteraren. Till andra övervakare än sekreteraren betalas av statens medel ett arvode som fastställs av undervisningsministeriet.

Om någon stör ordningen vid examen eller gör sig skyldig till underslev eller försök till sådant, skall övervakaren avlägsna honom från examenslokalen och hans prov skall anses vara underkänt. I lindriga fall skall övervakaren tilldela examinanden varning.

8 §

När examensnämnden meddelar resultaten av varje examen skall den även meddela när och var proven finns till påseende.

Utarbetande och bedömning av proven
9 §

De examina som nämnden ordnar är skriftliga. Varje provuppgift skall omfatta ca 30 rader. En examen omfattar således sammanlagt ca 60 rader. En rad omfattar i medeltal 65 nedslag.

10 §

Provuppgifterna fastställs av nämnden. Syftet med det allmänspråkliga översättningsprovet är att pröva examinandens språkkunskap och översättningsförmåga samt till exempel hans förtrogenhet med de ifrågavarande språkens idiom och kulturbakgrund. Texten kan behandla någon aktuell händelse eller ett ämne som anknyter till vetenskap, konst eller teknik och vara framställd på ett allmänfattligt sätt och avsedd för en vidare läserkrets. Texten skall följa gängse språkbruk och vara originaltext.

Syftet med det prov som omfattar text från ett visst ämnesområde är att pröva examinandens språkkunskap på det valda ämnesområdet och att visa hans förmåga att använda rätt stil samt välja och använda rätta termer. Texten skall vara avfattad i den språkliga stil och med sådana termer som är adekvata för ämnesområdet. Provtexten skall vara originaltext.

11 §

Den allmänspråkliga provuppgiften från ett främmande språk till ett inhemskt språk utarbetas av en medlem eller en adjungerad medlem som representerar det främmande språket.

Den allmänspråkliga provuppgiften från det ena inhemska språket till det andra eller till ett främmande språk utarbetas av nämndens medlemmar. Dessa utarbetar uppgifterna i tur och ordning.

12 §

Den provuppgift som gäller ett visst ämnesområde och utförs från ett främmande språk till ett inhemskt språk utarbetas av den som inom respektive främmande språk är sakkunnig på området, efter att han konsulterat en medlem eller adjungerad medlem som representerar det främmande språket.

Den provuppgift som gäller ett visst ämnesområde och utförs från det ena inhemska språket till det andra eller till ett främmande språk utarbetas av nämndens sakkunniga på området. Dessa sakkunniga utarbetar uppgifterna i tur och ordning.

13 §

För de språk som är permanent representerade i nämnden utser denna för sin mandattid de sakkunniga som avses i 2 § 4 mom. i förordningen. En sakkunnig kan vara en person som behärskar ifrågavarande examensspråk som en infödd eller på därmed jämförbart sätt eller som är sakkunnig på ett visst område.

När en sakkunnig på ett visst ämnesområde utses, skall hans språkkunskap och översättningsförmåga beaktas.

14 §

Vardera provuppgiften som utförts för examen bedöms separat och de kompenserar inte varandra.

Den ena av de två provuppgifterna bedöms först och den andra endast om bedömarna föreslår att den första skall godkännas.

15 §

En allmänspråklig provuppgift som utförts från ett främmande språk till ett inhemskt språk bedöms av en medlem eller adjungerad medlem som representerar det främmande språket samt av en medlem som representerar det inhemska språket.

En allmänspråklig provuppgift som utförts från ett inhemskt språk till ett annat inhemskt språk bedöms av en medlem och en suppleant som representerar målspråket samt vid behov av en medlem som representerar källspråket.

En allmänspråklig provuppgift som utförts från ett inhemskt språk till ett främmande språk bedöms av en medlem eller adjungerad medlem som representerar det främmande språket samt av en infödd sakkunnig på detta språk.

16 §

En provuppgift som gäller ett visst ämnesområde och utförts från ett främmande språk till ett inhemskt språk bedöms av den sakkunnige som har utarbetat provuppgiften samt av en medlem eller adjungerad medlem som representerar det främmande språket. Vid behov bedöms provuppgiften ytterligare av en medlem som representerar det inhemska språket.

En provuppgift som gäller ett visst ämnesområde och utförts från det ena inhemska språket till det andra bedöms av den sakkunnige som har utarbetat provuppgiften samt av en medlem som representerar målspråket.

En provuppgift som gäller ett visst ämnesområde och utförts från ett inhemskt språk till ett främmande språk bedöms av en sakkunnig på området samt av en medlem eller adjungerad medlem som representerar det främmande språket. Provuppgiften bedöms ytterligare av en infödd sakkunnig på det främmande språket.

17 §

Examensnämnden kan bestämma att rätten att delta i examen begränsas för den som i tidigare examina har underkänts minst två gånger i följd.

18 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1990.

Helsingfors den 28 mars 1990

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Tf. vetenskapsekreterare
Hilkka Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.