302/1990

Given i Helsingfors den 23 mars 1990

Lag om ändring av 3 kap. 5 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 kap. 5 § 3 mom. strafflagen, sådant det lyder i lag av den 30 juni 1972 (498/72), och

fogas till 3 kap. 5 §, sådan den lyder i sistnämnda lag och lag av den 19 juli 1974 (613/74), ett nytt 4 mom. som följer:

3 kap.

Om grunder, som utesluta eller minska gärnings straffbarhet

5 §

Domstolen får lämna gärningen obestraffad, om

1) brottet, med hänsyn till sin menlighet eller gärningsmannens skuld sådan den framgår av brottet, skall anses ringa bedömt som en helhet,

2) brottet av särskilda skäl som hänför sig till gärningen eller gärningsmannen skall anses ursäktligt,

3) straffet skall anses oskäligt eller oändamålsenligt med hänsyn till gärningsmannens handlande för att avstyra eller avlägsna verkningarna av brottet eller för att främja utredningen av det, hans personliga förhållanden, de övriga följder som brottet medfört för honom, social- och hälsovårdsåtgärder eller andra omständigheter, eller om

4) brottet inte på grund av vad som stadgas om sammanträffande av brott väsentligt skulle inverka på det totala straffet.

Utöver vad som stadgas i 3 mom. får domstolen lämna ett brott som har begåtts av någon som inte har fyllt 18 år obestraffat, om gärningen snarare kan anses ha berott på oförstånd eller förhastande än på likgiltighet för förbud och påbud i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 79/89
Lagutsk. bet. 17/89
Stora utsk. bet. 2/90

Helsingfors den 23 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.