301/1990

Given i Helsingfors den 23 mars 1990

Lag om ändring av förordningen om införande av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § 2 mom. och 18 § 3 mom. förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen,

dessa lagrum sådana de lyder, 15 § 2 mom. i lag av den 1 april 1966 (197/66) och 18 § 3 mom. i lag av den 16 februari 1973 (139/73), samt

fogas till förordningen nya 15 a-15 d §§ som följer:

15 §

Åklagaren får meddela åtalseftergift

1) då brottet inte kan förutses medföra strängare straff än böter och gärningen, med hänsyn till sin menlighet eller gärningsmannens skuld sådan den framgår av brottet, skall anses ringa bedömd som en helhet, samt

2) för ett brott som begåtts av någon som inte har fyllt 18 år, om det inte kan förutses medföra ett strängare straff än böter eller fängelse i högst sex månader och gärningen snarare kan anses ha berott på oförstånd eller förhastande än på likgiltighet för förbud och påbud i lag.


15 a §

Om inte ett viktigt allmänt eller enskilt intresse kräver något annat, får allmänna åklagaren, utöver vad 15 § 2 mom. stadgar, besluta om åtalseftergift när

1) en rättegång och ett straff skall anses oskäliga eller oändamålsenliga med hänsyn till gärningsmannens handlande för att avstyra eller avlägsna verkningarna av brottet, hans personliga förhållanden, de övriga följder som brottet medfört för honom, social- och hälsovårdsåtgärder eller andra omständigheter, eller när

2) brottet inte på grund av vad som stadgas om sammanträffande av brott väsentligt skulle inverka på det totala straffet.

15 b §

Beslutet om åtalseftergift skall delges den som eftergiften gäller och målsäganden personligen eller med posten eller på något annat sätt som gäller om delgivning i förvaltningsärenden.

Om allmänna åklagaren anser det nödvändigt, kan han ge den som eftergiften gäller en muntlig anmärkning.

På yrkande av den som åtalseftergiften gäller skall åklagaren föra sitt avgörande av skuldfrågan till domstolen. Yrkandet skall skriftligen tillställas åklagaren inom trettio dagar från den delgivning som avses i 1 mom.

15 c §

När åklagaren har fört sitt avgörande om åtalseftergift till domstolen skall den som eftergiften gäller på det sätt som anges i 15 b § 1 mom. utan dröjsmål underrättas om tiden och platsen för behandlingen och om att saken kan avgöras även om han är frånvarande. Då saken behandlas skall i övrigt i tillämpliga delar följas stadgandena om rättegång i brottmål.

15 d §

Allmänna åklagaren får trots att han beslutat om åtalseftergift väcka åtal, om det på grund av ny utredning i saken framgår att beslutet har grundat sig på uppgifter som i väsentlig grad är ofullständiga eller oriktiga.

Högre åklagare har rätt att ta upp saken till ny prövning enligt vad som stadgas särskilt.

18 §

Vad 15 § 2 mom. och 15 a § stadgar skall även tillämpas på brott som nämns i 1 mom. i denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 79/89
Lagutsk. bet. 17/89
Stora utsk. bet. 2/90

Helsingfors den 23 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.