247/1990

Utfärdat i Helsingfors den 8 mars 1990

Trafikministeriet beslut gällande korskoppling av lastbilar och deras släpvagnar

Trafikministeriet har med stöd av 21 § 2 mom. i förordningen om besiktning av fordon (843/89) och 69 § i fordonsförordningen (233/82) utfärdat följande bestämmelser:

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

1. Detta beslut gäller lastbilar som är utrustade med tryckluftsbromsar och till dem kopplingsbara påhängsvagnar med tryckluftsbromsar samt tvåaxlade eller med motsvarande boggikonstruktioner försedda egentliga släpvagnar.

2. Genom detta beslut definieras dels de standarder som garanterar inbördes kopplingsbarhet mellan fordonen, dels de beteckningar på fordon och de anteckningar i registret som gör det lättare att konstatera att kopplingen är tillåten i enlighet med fordonsförordningen.

2 §
Definitioner

1. En släpvagns draglängd är måttet från dragtappens eller dragöglans mittpunkt till släpvagnens bakersta del.

2. En släpvagns svängningslängd är ett mått som beskriver släpvagnens svängningsegenskaper, då släpvagnens svängningsgeometri reduceras till att motsvara en enaxlad släpvagns svängningsgeometri.

3. En släpvagns broregellängd är måttet från dragtappens eller dragöglans mittpunkt till släpvagnens bakersta axel.

4. En kombinations totalvikt är summan av dragbilens i registret antecknade totalvikt och släpvagnens kopplingsvikt, dvs. den totalvikt som är tillåten vid kopplingen.

5. Mått och vikt anges i meter och ton avrundade med en decimals noggrannhet.

2 kap.

Förutsättningar för korskoppling

3 §
Fordonets bredd

Bredden på en bil, som godkänns för att dra en egentlig släpvagn vid korskoppling, bör vara minst 2,45 meter och bredden på en bil som godkänns att dra en påhängsvagn bör vara minst 2,30 meter, mätt vid framaxeln. Bredden på en släpvagn som godkänns för korskoppling får vara högst 2,60 meter.

4 §
Draganordningarna för en egentlig släpvagn

Dragkopplingen på bilen och dragöglan på släpvagnen skall vara placerade och dimensionerade i enlighet med standarden SFS 3544.

5 §
Draganordningarna för påhängsvagn

Dragbordet på bilen och dragtappen på påhängsvagnen skall vara placerade och dimensionerade i enlighet med standarden SFS 3545. Med avvikelse från standarden bör avståndet från vridaxeln för punkten x vara minst 2100 mm.

6 §
Elkoppling

1. Bilen och släpvagnen bör ha ett 24 V elsystem. För kopplingen bör fordonet ha en stickkontakt enligt standarden SFS 3547 och på det fordon som kopplas därtill skall finnas en stickpropp enligt samma standard. Stickkontakten finns på den egentliga släpvagnens dragbil och på påhängsvagnen.

2. Ledningarna skall kopplas i enlighet med standarden 3547. Dessutom kopplas bak- och konturljusen samt registerskyltens ljus på släpvagnens vänstra sida (koppling nr 2) till sin egen strömkrets och bak- och konturljusen samt registerskyltens ljus på släpvagnens högra sida (koppling nr 6) till sin egen strömkrets. Mittljuset på registerskylten får kopplas endera till den högra eller den vänstra strömkretsen, men inte till båda.

3. Till en stickpropp enligt standarden SFS 3547 får inte kopplas några andra funktioner. För dessa, t.ex. för en styrande axels lås, styrning för värme- och kylaggregat eller backningsljus bör användas en särskild stickkontakt och -propp, i enlighet med standarden ISO 3731 (24 S).

7 §
Tryckluftskoppling för en påhängsvagns och dess dragbils bromsar

1. En bil och en släpvagn bör vara försedd med tryckluftsbromsar med två ledningar. Ledningarna bör vara försedda antingen med särskilda kopplingar (system B) i enlighet med standarden SFS 3546 (ISO 1728) eller med dubbelkoppling (system A) i enlighet med standarden SFS 3745.

2. Kopplingarna bör vara placerade i enlighet med de standarder som avses i 1 mom. så, att de kopplingar som finns i ändan av de böjliga slangarna befinner sig på bilen och de fasta kopplingarna på släpvagnen. Kopplingen till bromsarnas arbetstryckledning bör bakifrån sett finnas på dragbilens högra sida och styrtrycksledningens koppling på dess vänstra sida.

3. I tryckluftsbromssystemen får användas högst en mellanslang, varvid bilen kan ha antingen en fast dubbelkoppling eller fasta enskilda kopplingar för fästning av mellanslangar. Då mellanslangar används bör både bilens fasta koppling och mellanslangen vara försedda med stängningsventil.

4. Om bilen har en fast koppling monterad för fästning av mellanslang, tillämpas inte vid denna koppling bestämmelsen i standarden SFS 3745 punkt 5 angående slangarnas placering. Matningsledningen bör vara på den högra och styrledningen på den vänstra sidan sett mot kopplingens kopplingsyta.

8 §
Tryckluftskoppling för en egentlig släpvagn och dess dragbils bromsar

1. En bil och en släpvagn bör vara försedd med tryckluftsbromsar med två ledningar. Ledningarna bör vara försedda antingen med särskilda kopplingar (system B) i enlighet med standarden SFS 3546 (ISO 1728) eller med dubbelkoppling (system A) i enlighet med standarden SFS 3745.

2. Kopplingarna bör vara placerade i enlighet med de standarder som avses i 1 mom. så, att de kopplingar som finns i ändan av de böjliga slangarna befinner sig på släpvagnen och de fasta kopplingarna på dragbilen. Kopplingen till bromsarnas arbetstryckledning bör bakifrån sett finnas på dragbilens högra och styrtrycksledningens koppling på dess vänstra sida.

9 §
Krav som ställs på bromsarna

Bromsarna på bilar och släpvagnar som godkänns för korskoppling bör uppfylla kraven i trafikministeriets beslut av den 31 mars 1988 (Dnr 509/01/88) angående bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnar jämte senare tillägg eller nyare motsvarande beslut.

3 kap.

Beteckningar på bil och släpvagn samt anteckningar i fordonsregistret

10 §
Beteckningar på bilen

I enlighet med direktiv, som getts vid besiktning bör på hyttens bakvägg till vänster på dragbil för påhängsvagn och baktill på karosseriet eller annan motsvarande plats på dragbil för egentlig släpvagn anbringas följande beteckningar:

a) dragbilens typ av bromskopplingssystem (A, B eller A/B),

b) det tillkopplade släpets största draglängd så, att inte den sammanlagda tillåtna kombinationslängden överskrids,

c) det tillkopplade släpets största svängningslängd så, att kombinationen uppfyller de utfärdade bestämmelserna om svängbarhet, och

d) det tillkopplade släpets minsta broregellängd, som motsvarar kombinationens största tillåtna totalvikt, och med snedstreck avskild motsvarande största möjliga totalvikt.

11 §
Beteckningar på släpet

I enlighet med direktiv, som getts vid besiktning, bör till vänster på karosseriets framstam eller annan motsvarande plats på släpvagnen anbringas följande beteckningar:

a) släpvagnens typ av bromskopplingssystem (A eller B),

b) släpvagnens draglängd,

c) släpvagnens svängningslängd, och

d) släpvagnens broregellängd.

2. Om släpvagnens dragbom eller ramkonstruktion har en justerbar längd, betecknas i 1 mom. avsedda alternativa längder inom parentes.

12 §
Registeranteckningar

1. Bland specialvillkoren i bilens och släpvagnens registerutdrag antecknas i 10 och 11 §§ avsedda uppgifter.

2. Bland specialvillkoren i bilens registerutdrag antecknas därtill anmärkningen: "Då släpvagnens broregellängd underskrider xxx m bör kombinationens totalvikt minskas med 270 kg för varje påbörjad 0,10 meter om inte kombinationens tillåtna totalvikt beroende på kombinationens typ och axelantal är ännu lägre än denna", vari med xxx avses största totalviktens förutsatta minsta broregellängd.

13 §
Utländskt fordon

Utländskt eller i landskapet Åland registrerat fordon får godkännas i Finland vid korskopplingsbesiktning, om det uppfyller kraven i detta beslut. Vid korskopplingsbesiktningen utfärdas härvid ett särskilt intyg, vari antecknas de uppgifter om fordonet som krävs enligt 10 och 11 §§. Beteckningar som krävs enligt dessa paragrafer behöver inte anbringas på fordonet.

4 kap.

Koppling

14 §
Utförande av kopplingen

1. En bil, som är godkänd för korskoppling, får kopplas till en släpvagn, som är godkänd för korskoppling, om

a) släpvagnens draglängd inte överskrider en för bilen tillåten släpvagns draglängd,

b) släpvagnens svängningslängd inte överskrider en för bilen tillåten släpvagns svängningslängd, och

c) bilens och släpvagnens trycklufts- och elanslutningar passar ihop.

2. Den tillåtna totalvikten för en korskopplad fordonskombination är högst lika med summan av bilens och släpvagnens tillåtna totalvikter, minskad med den mängd som föranleds av släpvagnens broregellängd om inte kombinationens tillåtna totalvikt är ännu lägre, beroende på kombinationens typ eller axelantal. För fordonet eller transportrutten tillåtna axel- eller boggietryck eller totalvikter får inte heller överskridas.

3. Chauffören bör försäkra sig om, att bilens och släpvagnens koppling är säker vad beträffar fordonens mekaniska, elektriska och pneumatiska koppling och att inte kombinationens längd, bredd och höjd överskrider tillåtna värden och att kombinationen uppfyller kraven på svängbarhet.

5 kap.

Särskilda stadganden

15 §
Tillämpningsdirektiv och undantag

Bilregistercentralen ger vid behov noggrannare direktiv angående beslutets tillämpning och kan bevilja undantag från kraven i beslutet.

16 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1990.

Helsingfors den 8 mars 1990

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.