245/1990

Given i Helsingfors den 9 mars 1990

Förordning om ändring av fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras 18 g § 3 mom. fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82), sådant det lyder i förordning av den 28 oktober 1988 (912/88), och 6 mom. i ikraftträdelsestadgandet i nämnda förordning, samt

fogas till 65 § 1 mom., sådant det lyder senast ändrat genom förordning av den 29 september 1989 (874/89), en ny e-punkt, varvid de nuvarande e- och f-punkterna blir punkterna f och g, och till 2 mom., sådant det lyder senast ändrat genom nämnda förordning av den 29 september 1989, en ny c-punkt, varvid de nuvarande c-f punkterna blir punkterna d-g, samt till ikraftträdelsestadgandet i nämnda förordning av den 28 oktober 1988 ett nytt 7 mom. som följer:

Utsläppsbegränsningar för vissa personbils- grupper och övriga bilar
18 g §

3. En med dieselmotor försedd lastbil och buss samt dieselmotorn i en specialbil, vars totalvikt överstiger 3 500 kg, skall för avgasernas del uppfylla

a) kraven i E-reglementet nr 49/01 eller ett motsvarande senare reglemente,

b) kraven i e-direktiv nr 88/77/EEC eller ett motsvarande senare direktiv, eller

c) Förenta Staternas federativa krav (Code of Federal Regulations, § 86. 085-11) för en tung dieselbil av modellår 1985 eller senare modellår.


65 §

1. Ett av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan i enskilda fall, i enlighet med bilregistercentralens vid behov utfärdade allmänna anvisningar, av särskilda skäl för ett fordon eller en fordonskombination bevilja undantag från stadgandena i denna förordning som följer:


e) från stadgandet i 18 g § 2-4 mom., då bilens avgasreningssystem, utan att vara E- eller e-godkänt fyller nämnda krav eller Förenta Staternas utsläppsbegränsningar av samma nivå eller strängare begränsningar,


2. Bilregistercentralen kan av särskilda skäl, om den konstruktion eller utrustning som behövs för fordonets bruksändamål kräver det, medge undantag från stadgandena i denna förordning som följer:


c) för fordonsmodell från stadgandet i 18 g § 2-4 mom., då bilens avgasreningssystem, utan att vara E- eller e-godkänt fyller nämnda krav eller Förenta Staternas utsläppsbegränsningar av samma nivå eller strängare begränsningar,6. Andra än i 4 och 5 mom. avsedda personbilar som importeras eller tillverkas i Finland den 1 november 1990 eller därefter eller utlämnas från tullövervakningen eller levereras den 1 maj 1991 eller därefter, skall

a) uppfylla kraven i denna förordning,

b) uppfylla kraven i e-direktiv nr 70/220/EEC, sådana de är senast ändrade genom direktivet nr 89/458/EEC, varvid som gränsvärden används oberoende av motorvolymen gränsvärden som är givna för bil med motorvolym under 1400 cm3, eller

c) vara försedd med sådan avgasreningsanordning, att bilmotorns i 18 a och 18 c §§ avsedda avgasemissioner vart och ett minskar med minst 40 procent i förhållande till emissionsmängderna före det reningsanordningen installerades.

7. Andra än i 4 och 5 mom. nämnda personbilar skall uppfylla kraven i denna förordning, om de tas i bruk i Finland för första gången den 1 januari 1992 eller därefter.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1990. Ändringarna i 18 g § 3 mom. i förordningen träder i kraft den 1 januari 1991 och berör bil som i Finland för första gång tas i bruk på ikraftträdelsedagen eller därefter.

Helsingfors den 9 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.