231/1990

Utfärdat i Tammerfors den 14 december 1989

Arbetarskyddsstyrelsens beslut om godkännbara metoder och anordningar i asbestrivningsarbete

Arbetarskyddsstyrelsen har med stöd av 8 och 23 §§ statsrådets beslut den 26 november 1987 om asbestarbete (886/87), efter att ha behandlat ärendet i sin session, beslutat:

1 §

I 8 § statsrådets beslut om asbestarbete (886/87) avsedda i asbestrivningsarbete godkända arbetsmetoder är:

1) avskärmningsmetod;

2) saneringspåsemetod;

3) punktutsugningsmetod;

4) lösgöring av hel asbestcementprodukt utan lufttät avskärmning;

5) rivning av hel byggnad som innehåller asbest; samt

6) doppningsmetod.

Avskärmningsmetod
2 §

Med avskärmningsmetod avses en metod, där

- arbetsobjektet med omgivande arbetsutrymme avskärmas lufttätt från övriga utrymmen och inom området skapas ett undertryck jämfört med omgivningen. Undertrycket skapas med en vakuumalstrare avsedd för ändamålet, och anordningen hålls i gång under hela rivningsarbetet;

- asbesten rivs så att uppkomst av damm undviks och såvitt möjligt genom att använda arbetsredskap försedda med punktutsug;

- asbestavfallet samlas för hand eller med för detta ändamål avsedda anordningar såsom avfallstratt eller högeffektssugare in i avfallspåsar eller -behållare som hindrar dammet att sprida sig;

- utrymmena rengörs med dammsugare och tvättas vid behov omsorgsfullt;

- härefter rengörs luften i det avskärmade utrymmet genom att hålla vakuumalstraren i gång i 4 timmar efter det senaste dammande arbetsskedet.

Förbindelse till det avskärmade utrymmet ordnas genom en tredelad luftsluss. I den innersta delen av slussen finns en dammsugare för sugning av kläder och i den mittersta delen en dusch. I den innersta delen finns en avfallsbehållare eller -påse för engångskläder och -utrustning. I den yttersta delen finns ett klädställ för gångkläder.

En arbetstagare som arbetar i ett utrymme som är lufttätt avskärmat från omgivningen skyddas mot asbestdamm genom andningsskydd, skyddskläder, -handskar och -skor.

Luftslussens konstruktion eller utrustning kan avvika från det ovannämnda då denna konstruktion eller utrustning inte är möjlig och då man tillräckligt bra på något annat sätt hindrar asbestdammet att sprida sig till omgivningen via luftslussen.

3 §

Dammavskiljningssystemet hos anordningarna för luftbehandling skall i användningsförhållanden avskilja minst 99,97 % av sugluftens dammpartiklar när partiklarnas aerodynamiska diameter är 0,3 μmm. Anordningarna skall inte ha sådana läckpunkter som låter dammet sprida sig till rena utrymmen.

För att skydda mikrofiltret skall dammavskiljningssystemet ha åtminstone ett grövre förfilter.

Underhåll av maskinerna skall vara tillräckligt lätt i användningsförhållanden.

4 §

Luftkonditioneringen inom det avskärmade området skall vara så planerad och ordnad, att den håller tydligt undertryck inom området jämfört med de omgivande utrymmena och sköljer bort asbestdammet från luften inom området.

Anläggningen för vakuumalstring skall ha tillräcklig sugeffekt och tillräckligt undertryck och anläggningen skall även annars dimensioneras så att luften inom området byts ut sex gånger per timme, eller så att den byts ut tio gånger per timme om luftmängden värderas på grund av luftströmmen från en med rena filter försedd vakuumalstrare.

Mikrofiltret skall bytas enligt tillverkarens instruktioner eller med 500 timmars mellanrum. Då tillverkaren av anordningen utarbetar sina instruktioner skall han säkerställa att då filtren underhålls enligt instruktionerna, volymströmmen genom anordningen i bruk inte sjunker lägre än 0,6 gånger luftströmmen från en med rena filter försedd vakuumalstrare.

5 §

Punktutsugningssystemet skall vara så planerat att asbestdammet som orsakats av de dammande arbetsredskapen så bra som möjligt blir insamlat och att asbestavfall och -damm som samlat sig på ytorna blir avlägsnat. I systemet skall ingå en centralanordning försedd med grov- och mikrofilter och fläkt, grovskiljare, sugslangar samt sugdysor och punktutsug för arbetsredskap.

Anläggningens sugeffekt skall vara minst 300 watt och den bör kunna vinna 20 kilopascals tryckförlust.

Punktutsugningssystemets dammintagningsförmåga skall vara minst 50 kg.

6 §

Sugeffekten skall vara minst 100 watt hos den dammsugare som används i den inre luftslussen vid rengöring av kläder, utrustning och arbetstagare samt vid underhåll av maskiner, anordningar och arbetsredskap.

7 §

Sugeffekten hos högeffektssugaren skall vara tillräcklig med tanke på maskinens användningsändamål. Med högeffektssugare kan man i avskärmningsmetoden helt eller delvis ersätta punktutsugningen och andra metoder för avfallsinsamling.

8 §

De arbetsredskap som används vid rivning av asbest får förorsaka så litet damm som möjligt. Så vitt möjligt skall de förses med punktutsug av damm som uppkommer och utsuget skall ha så bra uppfångningsförmåga som möjligt.

9 §

De avfallspåsar och -behållare som används vid insamlande av asbestavfall skall vara av tillräckligt hållbart material.

10 §

Andningsskyddet för en arbetstagare som arbetar inom ett avskärmat område skall vara

- isolerande andningsskydd, där ansiktsdelen består av helmask och där andningsluften kommer från en tryckluftsapparat; eller

- filterskydd med helmask, där filtret är av klass P3 och där andningsluften komprimeras genom filtret med en fläkt.

En person som för sitt arbetes skull tillbringar korta tider inom det avskärmade området behöver inte ha en fläkt som komprimerar andningsluft på sitt filterskydd.

Skyddsklädseln skall vara av sådant material som är ogenomträngligt för damm och dammavstötande och på klädseln skall inte finnas fickor eller veck som samlar upp damm. För att få dräkter för engångsbruk att andas bättre kan de tillverkas av material som släpper igenom damm, om asbestdammet på något annat sätt har hindrats från att förflyttas eller spridas via hud eller klädsel.

Saneringspåsemetod
11 §

Med saneringspåsemetod avses en asbestrivningsmetod vid rivning av värmeisoleringar på rör. Enligt denna metod avskärmas den värmeisolering som skall rivas från det omgivande luftområdet med en specialtillverkad saneringspåse, i vilken finns skyddshandskar för rivningsarbete. Dessa skyddshandskar öppnar sig mot utrymmet utanför påsen och handskarna är tätt fogade vid påsen. Värmeisoleringen rivs innanför påsen och fälls ned på bottnen av påsen, det rivna stället rengörs från damm, undertryck skapas i påsen med dammsugare, den nedre delen med avfallet isoleras lufttätt från den övre delen av påsen och den övre delen lösgörs från röret på vilken påsen satt.

Den som arbetar med saneringspåse skyddas mot asbestdamm med andningsskydd, skyddskläder, -handskar och -skor.

12 §
Saneringspåsen skall ha täta fogar och den skall hålla minst 60 kg asbestavfall i sig.
13 §

Den punktutsugningsmaskin som används i saneringspåsemetoden skall fylla kraven i 4 § och maskinens sugförmåga skall vara minst 100 watt.

14 §

En arbetstagare som arbetar med saneringspåse skall som andningsskydd ha åtminstone ett filterskydd försett med halvmask och filter av klass P2.

15 §

Skyddsklädseln skall vara sådan som föreskrivs ovan i 10 §.

Punktutsugningsmetod
16 §

Med punktutsugningsmetod avses en metod för asbestrivning där asbestdammet hindras att sprida sig i arbetsomgivningen med hjälp av punktutsug utan att objektet avskärmas lufttätt från andra utrymmen. Arbetstagarna bär andningsskydd och skyddsklädsel.

17 §

Den punktutsugningsmaskin som används i punktutsugningsmetoden skall fylla kraven i 3 § och dess sugförmåga skall vara minst 300 watt. Punktutsugets uppfångningsförmåga skall vara tillräckligt bra.

18 §

Andningsskyddet och skyddsklädseln skall vara sådana som föreskrivs ovan i 10 §.

Lösgöring av hel asbestcementprodukt utan lufttät avskärmning
19 §

Lösgöring av hel asbestcementprodukt utan lufttät avskärmning är en arbetsmetod, där den asbestcementprodukt som skall lösgöras samt dess omgivning först rengörs med punktutsugningsmaskin, därefter lösgörs produkten så hel som möjligt och så att uppkomst av damm undviks och till slut rengörs arbetsomgivningen på nytt med punktutsugningsmaskin.

Arbetstagarna bär andningsskydd och skyddsklädsel.

20 §

Den punktutsugningsmaskin som används i metoden skall fylla kraven i 3 §, och maskinens sugförmåga skall vara minst 100 watt.

21 §

Vid lösgöring av en hel asbestcementprodukt skall arbetstagaren som andningsskydd ha minst ett filterskydd försett med halvmask och filter av klass P2.

Skyddsklädseln skall vara sådan som föreskrivs ovan i 10 §.

Rivning av hel byggnad som innehåller asbest
22 §

Rivning av en hel byggnad som innehåller asbest är en arbetsmetod, där de asbesthaltiga konstruktionsdelarna och materialen i byggnaden avlägsnas med andra godkända arbetsmetoder i den mån det är möjligt och, om asbest blir kvar i byggnaden eller om det finns skäl att misstänka det, där därefter med flagglina eller på annat sätt definieras det område omkring byggnaden där man blir exponerad för asbest och där arbetstagarna med andningsskydd och andra medel skyddas mot asbestexposition. Man eftersträvar att hindra dammet att sprida sig utanför det exponerande området.

23 §

De andningsskydd och skyddskläder som används på sådant område där man blir utsatt för asbestexposition skall fylla kraven i 10 § ovan. Såvitt möjligt skall förarhytterna på sådana maskiner som används inom ett område där man blir utsatt för asbestexposition ha maskinell luftkonditionering, där den inkommande luften filtreras genom ett filter vars dammavskiljningsförmåga fyller kraven i 3 § ovan. Om detta inte är möjligt, skall de arbetstagare som använder dessa maskiner utrustas med andningsskydd enligt 10 §.

Doppningsmetod
24 §

I doppningsmetoden lösgörs först den del av konstruktionen som innehåller asbest med någon annan metod som nämnts i detta beslut. Därefter transporteras den lösgjorda delen som en helhet, vid behov täckt med plastfolie eller annat lämpligt material för att hindra damm, till en doppningsbassäng. Sedan doppas delen in i bassängen så att uppkomst av damm hindras och asbesten avlägsnas från den lösgjorda delen. För att garantera att dammet inte sprider sig till arbetsutrymmen skall doppningsbassängen förses med punktutsug. Den allmänna luftkonditioneringen i arbetsutrymmet skall vara tillräckligt bra för att späda ut asbestdammet i luften så att faran på grund av halten blir obetydlig.

Innan arbetet inleds skall planen över detta bli godkänd av den arbetarskyddsmyndighet som har tillsyn över arbetsplatsen.

Val av arbetsmetod
25 §

Om av särskilt skäl icke annat följer, används vid asbestrivningsarbete avskärmningsmetod.

Då isoleringar på värmerör rivs i enskilda, små arbetsobjekt, kan saneringspåsemetod användas.

Om golvmassan under golvplattor inte innehåller asbest och om man före inledning av asbestarbetet har säkerställt att lösgöring inte medför att asbest sprider sig i arbetsomgivningen, kan asbesthaltiga golvplattor avlägsnas genom användning av punktutsugningsmetod. Då faran för att asbestdamm sprider sig i omgivningen konstateras vara ringa, kan man även annars använda punktutsug i stället för lufttät avskärmning för att hindra asbestdammet att sprida sig i omgivningen.

En asbestcementprodukt kan lösgöras hel utan lufttät avskärmning om man har försäkrat sig om att lösgörandet inte medför att asbest sprider sig i omgivningen.

Att riva en hel byggnad är tillåtet på det sätt som framställts i 22 § ovan.

Asbesten kan avlägsnas från konstruktionsdelar som lösgjorts från en byggnad genom att använda doppningsmetod, som beskrivits ovan i 24 §.

Då man i enskilda fall överväger vilken metod som är lämpligast, skall man ta hänsyn till arbetets omfattning och uppkomst av damm samt till den möjlighet att dammet sprider sig och arbetstagarna blir exponerade.

Ytterligare bestämmelser
26 §

Med hänsyn till det som har föreskrivits i 8 § statsrådets beslut om asbestarbete bemyndigar arbetarskyddsstyrelsen sökanden att utföra asbestrivningsarbete, om denna har sådana anordningar till sitt förfogande som behövs i asbestrivningsarbete med avskärmningsmetod och om sökanden är förmögen att låta göra asbestrivningsarbete med denna metod.

I asbestrivningsarbete som förutsätter bemyndigande kan en bemyndigad arbetsgivare använda även andra metoder som uppräknats ovan i 1 § om metoden ger ett tillräckligt skydd mot asbestdamm.

27 §

Arbetsgivaren skall se till att dammande underhåll av anordningar som används i asbestrivningsarbete utförs i ett utrymme som avskärmats lufttätt från den övriga arbetsomgivningen. Anordningen för alstring av undertryck i utrymmet skall fylla kraven i 3 §.

28 §

Tillverkare, importör eller försäljare av en anordning avsedd för asbestrivningsarbete eller annan person avsedd i 40 § lagen om skydd i arbete samt arbetsgivare skall se till, att anordningen med utrustning fyller de krav som har ställts i detta beslut. Vid överlämnande av anordningen skall även underhålls- och bruksanvisningarna för anordningen överlämnas till arbetsgivaren.

29 §

På en anordning avsedd för asbestrivningsarbete skall finnas synliga och bestående skyltar varav uppgifterna om tillverkare och importör av anordningen framgår, samt varningsskyltar som behövs för säker användning av anordningen.

30 §

Om det annars inte framgår om en anordning avsedd för asbestrivningsarbete lämpar sig för dessa arbeten, skall de ovan beskrivna och andra betydande användningsegenskaperna med tanke på lämplighet för asbestrivningsarbeten undersökas och resultaten för undersökningen skall tillställas arbetarskyddsstyrelsen innan anordningen överlämnas och tas i bruk. Detsamma gäller om kraven på en redan undersökt egenskap hos anordningen har förändrats.

31 §

Av särskild anledning kan arbetarskyddsstyrelsen i enskilda fall godkänna en metod eller anordning som avviker från det som framställts i detta beslut, under förutsättning att det på annat sätt har säkerställts att metoden eller anordningen är säker med tanke på arbetstagarna.

Upphävande av tidigare föreskrifter
32 §

Med detta beslut upphävs arbetarskyddsstyrelsens beslut den 1 juni 1978 angående säkerhetsföreskrifter för asbest (660/78) samt respektive säkerhetsföreskrifter som fastställts samma dag.

33 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1990.

Tammerfors den 14 december 1989

Överdirektör
Pekka Kari

Byråchef
Heikki Loppi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.