230/1990

Utfärdat i Helsingfors den 7 mars 1990

Finansministeriets beslut om uppbörden av vissa skatter år 1990

Finansministeriet har med stöd av 7 a § lagen den 13 februari 1976 om dröjsmålsränta och restavgift på skatt, som fogats till lagen genom lag av den 3 december 1976 (983/76), och 4 a § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78), som fogats till lagen genom lag av den 26 juni 1987 (586/87), samt 27 § 2 mom. lagen om skatteuppbörd, sådant det lyder i lag av den 13 november 1981 (740/81), bestämt:

1 §

Dröjsmålsränta och restavgift på skatt uppbärs inte på den andra och tredje uppbördsraten av de skatter och avgifter som debiterats vid den ordinarie beskattningen för skatteåret 1988, om de betalas senast den 15 mars 1990.

2 §

Dröjsmålsränta och restavgift på skatt uppbärs inte på tullräkningar, vilkas förfallodag var 1.2.1990, 13.2.1990, 21.2.1990 och 2.3.1990, om de betalas senast den 15 mars 1990.

3 §

Med avvikelse från vad som bestäms i 6 § finansministeriets beslut om efteruppbörd av vissa skatter och avgifter (787/81), får den andra och tredje uppbördsraten av de skatter och avgifter som debiterats vid den ordinarie beskattningen för skatteåret 1988 senast den 15 mars 1990 betalas också till affärs-, spar- och andelsbanker.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 9 mars 1990, och genom det upphävs vad finansministeriet den 1 februari 1990 och den 1 mars 1990 har bestämt om avstående från uppbörd av påföljder av dröjsmål i fråga om 2 och 3 uppbördsraten av den slutliga ordinarie skatten för 1988.

Helsingfors den 7 mars 1990

Minister
Ulla Puolanne

Tf. regeringsråd som byråchef
Lasse Arvela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.