213/1990

Given i Helsingfors den 23 februari 1990

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för statistikcentralens prestationer

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 22 januari 1988 om avgifter för statistikcentralens prestationer (61/88) 8 § och den till förordningen fogade prislistan samt

ändras 2 och 6 §§ som följer:

2 §

Avgiften bestäms separat för varje prestation. En avgift som bestäms på detta sätt skall motsvara det sammanlagda beloppet av de totalkostnader som utförandet av prestationen åsamkar staten, om inte annat stadgas nedan.

6 §

Används prestationen för avläggande av lärdomsprov eller utförande av statistisk eller vetenskaplig undersökning eller för undervisningsändamål, kan avgiften uppbäras till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet så, att den inte täcker de kostnader som verksamheten vid statistikcentralen åsamkar andra statsmyndigheter, ej heller kalkylerade poster.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas inte på statistikdatabastjänster, maskinlästa kopior och specialutredningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990. Den tillämpas på prestationer vilkas utförande påbörjas efter ikraftträdandet.

Helsingfors den 23 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.