198/1990

Given i Helsingfors den 23 februari 1990

Förordning om ändring av förordningen om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 10 mars 1989 om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat (228/89) 1 § 2, 4, 8 och 9 punkten samt 2 § 2, 3 och 7 punkten samt

fogas till 1 § en ny 10 punkt och till förordningen en ny 4 a § som följer:

1 §

Följande tjänster kan, utan hinder av vad som stadgas i förordningarna om inrättande av dem eller i andra förordningar, besättas tills vidare eller för viss tid, för högst fem år i sänder:


2) i justitieministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön, tjänsten med grundlön som lagstiftningsråd såsom byråchef vilken tjänstgör som chef för granskningsbyrån vid lagberedningsavdelningen samt tjänsterna som lagstiftningsråd med grundlön eller avtalslön vid granskningsbyrån,


4) i finansministeriet tjänsterna som statssekreterare och understatssekreterare med avtalslön samt avdelningschefstjänsten som statens arbetsmarknadsdirektör med avtalslön vid ministeriets löneavdelning, vid skattestyrelsen generaldirektörstjänsten med avtalslön, vid tullstyrelsen den tullrådstjänst med avtalslön som står utanför avdelningsindelningen, vid Statens utvecklingscentral överdirektörstjänsten med avtalslön samt vid Statens ekonomiska forskningscentral forskningsdirektörstjänsterna med avtalslön, specialforskartjänst med grund- eller avtalslön och forskartjänst med grundlön,


8) i handels- och industriministeriet industrisekreterartjänst med grundlön, vid industrisekreterarbyrån byråsekreterartjänst med grundlön, vid konsumentombudsmannens byrå konsumentombudsmannatjänsten med avtalslön och vid statens tekniska forskningscentral forskarprofessorstjänst med avtalslön,

9) i social- och hälsovårdsministeriet tjänsterna som kanslichef, jämställdhetsombudsman och utlänningskurator med avtalslön samt vid folkhälsoinstitutet forskarprofessorstjänst med avtalslön och specialforskartjänst med grundlön,

10) vid arbetarskyddsstyrelsen överdirektörstjänsten med avtalslön.

2 §

Följande tjänster besätts för viss tid, dock högst för fem år i sänder:


2) vid justitieministeriets lagberedningsavdelning tjänsterna med avtalslön som avdelningschef, biträdande avdelningschef såsom lagstiftningsdirektör samt lagstiftningsråd med grundlön eller avtalslön, förutom tjänsterna vid granskningsbyrån, samt vid dataombudsmannens byrå dataombudsmannatjänsten med avtalslön,

3) i finansministeriet lagstiftningsrådstjänst med avtalslön samt vid Statens ekonomiska forskningscentral överdirektörstjänsten och forskningsdirektörstjänsten med avtalslön,


7) i arbetsministeriet kanslichefstjänsten med avtalslön, tjänsten som konsultativ tjänsteman med avtalslön i löneklass S 31 och tjänst som arbetskraftsattaché med grundlön samt


4 a §

Statssekreterartjänsten med avtalslön vid statsrådets kansli besätts för viss tid, högst för statsministerns verksamhetstid.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990. Vad som stadgas i 1 § 4 punkten och 2 § 3 punkten om tjänsterna vid Statens ekonomiska forskningscentral träder dock i kraft den 1 oktober 1990.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 23 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.