180/1990

Given i Helsingfors den 16 februari 1990

Förordning om ändring av förordningen om finansministeriet

På föredragning av finansministern

upphävs i förordningen den 23 december 1987 om finansministeriet (1141/87) 15 §, 20 § 6 mom., 35 § 1 mom. 2 punkten, 38 § 1 punkten samt 44, 45 och 59 §§,

ändras 1 och 2 §§ samt 14 § och mellanrubriken före den, 19 § 2, 3 och 5 mom., 20 § 2 mom., 22, 24 och 29 §§, 30 § 2 mom., 34 §, 38 § 4 punkten, 47 §, 48 § 3, 7, 13 och 14 punkten och 57 § 2 mom. samt

fogas till 52 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Vid finansministeriet finns

en allmän avdelning,

en budgetavdelning,

en skatteavdelning,

en ekonomisk avdelning,

en löneavdelning, samt

en avdelning för utvecklande av förvaltningen.

Ministeriet har dessutom ett planeringssekretariat och en förvaltningsbyrå.

2 §

Ministeriets avdelningar består av byråer och en lagberedningsenhet enligt vad som stadgas i denna förordning.

Om avdelningarnas övriga organisation och om arbetsfördelningen inom dem bestämmer cheferna för avdelningarna.

Avdelningen för utvecklande av förvaltningen
14 §

Avdelningen för utvecklande av förvaltningen handlägger ärenden som gäller

1) verksamhetslinjerna för utvecklandet av förvaltningen,

2) förmågan att ge service och uppnå resultat inom förvaltningen,

3) organisering av förvaltningen samt utvecklande av styrningen och funktionerna inom förvaltningen,

4) informationsförvaltning och datateknik,

5) allmänt utvecklande av statens affärsverk,

6) dimensionering av personalen inom förvaltningen,

7) utvecklande av personalen i statens tjänst, samt

8) statistikcentralen, Statens tryckericentral, Statens datorcentral och Statens utvecklingscentral.

19 §

Chef för en avdelning är en avdelningschef. Avdelningen för utvecklande av förvaltningen har dock en ämbetsverksfullmäktig som avdelningschef. Chef för planeringssekretariatet är en planeringschef.

Biträdande chef för en avdelning vid allmänna avdelningen är ett regeringsråd såsom biträdande avdelningschef, vid budgetavdelningen ett budgetråd såsom biträdande avdelningschef och ett regeringsråd såsom biträdande avdelningschef, vid skatteavdelningen en lagstiftningsdirektör såsom biträdande avdelningschef, vid ekonomiska avdelningen ett finansråd såsom biträdande avdelningschef samt vid löneavdelningen och avdelningen för utvecklande av förvaltningen biträdande avdelningschefer.


Vid ministeriet finns dessutom en utbildningschef, budgetråd, finansråd, regeringsråd, lagstiftningsråd, ett finansieringsråd, konsultativa tjänstemän, äldre och yngre budgetsekreterare, äldre och yngre finanssekreterare, äldre och yngre regeringssekreterare, överinspektörer, en informationschef, en informatör, en informatiker, föredragande, en kamrer, en registrator och inspektörer.


20 §

Allmänna byrån vid budgetavdelningen har som chef ett regeringsråd såsom biträdande avdelningschef, finanspolitiska byrån ett budgetråd såsom biträdande avdelningschef, byggnads- och fastighetsbyrån ett regeringsråd såsom byråchef samt utrednings- och utvecklingsbyrån ett budgetråd såsom byråchef.


22 §

Cheferna för allmänna avdelningen, skatteavdelningen och ekonomiska avdelningen har titeln överdirektör, chefen för budgetavdelningen titeln budgetchef och chefen för löneavdelningen titeln statens arbetsmarknadsdirektör. Biträdande avdelningscheferna vid löneavdelningen och avdelningen för utvecklande av förvaltningen har titeln finansråd.

24 §

Understatssekreteraren skall i egenskap av ministerns och statssekreterarens medhjälpare

1) leda, samordna och övervaka beredningen och genomförandet av ärenden som hör till löneavdelningen och avdelningen för utvecklande av förvaltningen samt göra de framställningar om avdelningarnas verksamhet som han anser vara nödvändiga,

2) följa utvecklingen inom verksamhetsområdet för löneavdelningen och avdelningen för utvecklande av förvaltningen samt ta behövliga initiativ till lagstiftningsreformer och andra reformer,

3) leda och övervaka ministeriets personaladministration och övriga interna administration samt beredningen och genomförandet av ärenden som hör till förvaltningsbyrån,

4) delta i beredningen och genomförandet av de viktigaste av de ärenden som hör till löneavdelningen och avdelningen för utvecklande av förvaltningen,

5) handlägga ministeriets budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt arbetsordning,

6) föredra ministeriets utnämningsärenden samt de utnämningsärenden som hänför sig till ämbetsverken och inrättningarna under löneavdelningen och avdelningen för utvecklande av förvaltningen,

7) vara i 52 § 2 mom. reglementet för statsrådet avsedd föredragande i de utnämningsärenden som nämns i 6 punkten samt i ärenden som hör till löneavdelningen och avdelningen för utvecklande av förvaltningen, samt

8) handlägga de övriga ärenden som ministern eller statssekreteraren på grund av deras art har ålagt honom.

Understatssekreteraren kan i enskilda fall förbehålla sig handläggningen av ett ärende vars handläggning enligt denna förordning annars ankommer på löneavdelningen, avdelningen för utvecklande av förvaltningen eller förvaltningsbyrån.

29 §

Om ministeriets allmänna förfaringssätt och interna förvaltning samt vid behov om verksamhetsenheternas uppgifter bestäms närmare i ministeriets arbetsordning. Arbetsordningen fastställs av ministern.

Vid samarbetet mellan ministeriet och personalen iakttas vad som stadgas i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som bestäms i avtal som ingåtts med stöd av den.

30 §

Oberoende av den fastställda arbetsordningen är varje tjänsteman skyldig att vid behov utföra de uppdrag, som ministern, statssekreteraren, en avdelningschef, planeringschefen, en biträdande avdelningschef, eller byråchefen ålägger honom. Detsamma gäller de uppgifter som understatssekreteraren ålägger tjänstemän vid löneavdelningen, avdelningen för utvecklande av förvaltningen och förvaltningsbyrån.

34 §

Understatssekreteraren avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande i ärenden som hör till flera än en avdelnings, men dock huvudsakligen till verksamhetsområdet för löneavdelningen eller avdelningen för utvecklande av förvaltningen,

2) de anslag som står till förfogande för ministeriets interna verksamhet och fördelningen av dem på avdelningarna, förvaltningsbyrån och planeringssekretariatet, samt

3) ministeriets inre ordning.

38 §

Chefen för skatteavdelningen avgör utöver vad som stadgas i 35 § ärenden som gäller


4) ansökningar vilka enligt 11 § lagen om investeringsreserveringar (1094/78) skall avgöras av finansministeriet, samt


47 §

Ärenden som gäller användningen av medel vilka ställts till avdelningarnas, planeringssekretariatets och förvaltningsbyråns förfogande avgörs av avdelningschefen, planeringschefen, chefen för förvaltningsbyrån eller i fråga om medel som anvisats för den interna verksamheten, av en tjänsteman som chefen för ifrågavarande enhet förordnat till denna uppgift inom ramen för en plan som gäller användningen av medlen.

Behörighetsvillkor för tjänster
48 §

Behörighetsvillkor är


3) för chefen vid budgetavdelningen och budgetrådet såsom biträdande avdelningschef en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med den offentliga hushållningen och andra ekonomiska frågor samt för regeringsråd såsom avdelningschef juris kandidatexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgifter,


7) för chefen och biträdande avdelningschefen vid avdelningen för utvecklande av förvaltningen en för tjänsten lämplig högskoleexamen samt god förtrogenhet med förvaltningen,


13) för utbildningschefen, ett budgetråd, ett finansråd, finansieringsrådet, en konsultativ tjänsteman, en budgetsekreterare, en finanssekreterare, en överinspektör, informationschefen, informatikern och en föredragande en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, för ett lagstiftningsråd dessutom den förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning,

14) för informatören, kamrern och registratorn en för tjänsten lämplig högskoleexamen,


52 §

Vaktmästartjänster kan besättas utan att de ledigförklaras.

57 §

Tjänstemän som förordnats därtill av avdelningscheferna, planeringschefen eller chefen för förvaltningsbyrån kan godkänna eller göra små avvikelser från den fastställda semesterordningen och även fastställa tidpunkten för de semesterdagar som enligt semesterordningen har förlagts utom semesterperioden.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

De behörighetsvillkor som stadgas i 48 § 3 punkten kan tillämpas redan innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.