175/1990

Utfärdat i Helsingfors den 15 februari 1990

Statsrådets beslut om räntan på vissa bostadslån och grundförbättringslån

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 9 och 20 §§ lagen den 4 december 1953 om bostadsproduktion (488/53), 11 § 3 mom. samt 24 § 2 och 3 mom. lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66) samt 3 mom. ikraftträdelsestadgandet för lagen den 25 januari 1982 angående ändring av lagen om bostadsproduktion (81/82) samt 9 § 3 mom. lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder (34/79),

av dessa lagrum 9 § lagen den 4 december 1953 om bostadsproduktion sådan den lyder i lag av den 17 april 1959 (176/59) samt 24 § 2 mom. lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion sådant det lyder i lag av den 19 januari 1968 (33/68) och paragrafens 3 mom. sådant det lyder i lag av den 27 juni 1980 (504/80), beslutat:

1 §

På lån som beviljats för byggande, utvidgning eller grundreparation av bostadsaktiebolagshus eller egnahemshus eller för förvärv av aktier som berättigar till besittning av bostadslägenhet uppbärs tills vidare en årlig ränta som följer:

1) 9,25 procent, om lånet beviljats under åren 1949-1980 och

2) 7,0 procent, om lånet beviljats år 1981 eller under tiden 1.1.-28.2.1982.

2 §

På lån som beviljats för byggande, utvidgning eller grundreparation av hyres- eller bostadsandelslagshus uppbärs tills vidare en årlig ränta som följer:

1) 9,25 procent, om lånet beviljats under åren 1949-1973;

2) 9,0 procent, om lånet beviljats år 1974;

3) 6,0 procent, om lånet beviljats år 1975;

4) 5,0 procent, om lånet beviljats år 1976;

5) 4,75 procent, om lånet beviljats år 1977;

6) 5,25 procent, om lånet beviljats år 1978;

7) 4,5 procent, om lånet beviljats år 1979 och

8) 4,0 procent, om lånet beviljats år 1980.

3 §

Räntan på kortfristiga grundförbättringslån, som har beviljats med stöd av lagen om grundförbättring av bostäder (34/79), är för de två första åren tre procent och för de därpå följande åren 7,25 procent per år.

4 §

Då den ränta som låntagaren i skuldebrev har förbundit sig att högst erlägga understiger ovan bestämd ränta, är räntan på bostadslånet tills vidare lika stor som den i skuldebrev angivna högsta räntan.

5 §

Detta beslut tillämpas även på räntorna på lån, som har beviljats med bostadslånevillkor för tryggande av sysselsättningen samt av bil- och motorcykelskattens avkastning för främjande av bostadsproduktionen och av konjunkturskattemedel för ökning av hyresbostadsproduktionen.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1990, dock så att årlig ränta enligt 2 § 8 punkten uppbärs räknat från den 1 april 1990. Genom beslutet upphävs statsrådets beslut den 22 september 1988 om räntan på vissa bostadslån och grundförbättringslån (818/88).

Helsingfors den 15 februari 1990

Miljöminister
Kaj Bärlund

Tf. överinspektör
Leena Tulkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.