148/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av 6 § lagen om utövning av tandläkaryrket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1978 om utövning av tandläkaryrket 6 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 31 december 1987 (1289/87), samt

fogas till 6 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 4 mom. samt det ändrade 3 mom. blir 3-5 mom., som följer

6 §

Vad som stadgas i 2-5 §§ gäller endast finska medborgare, frånsett 2 § 2 mom. som även tillämpas på medborgare i ett annat nordiskt land samt på odontologie studerande i Finland som är medborgare i andra stater.

Medicinalstyrelsen kan på ansökan och på de villkor som den bestämmer bevilja en person som är medborgare i ett annat nordiskt land och innehar rätt att vara verksam som tandläkare i något annat nordiskt land, i 3-4 §§ nämnd rätt att vara verksam inom landskapet Åland.


Medicinalstyrelsen kan återkalla ett i 3 mom. nämnt tillstånd, om skäl därtill prövas föreligga.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1990.

Regeringens proposition 174/89
Ekonomiutsk. bet. 14/89
Stora utsk. bet. 237/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.