147/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av 6 § lagen om utövning av läkaryrket

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 14 juli 1978 om utövning av läkaryrket 6 §, sådan den lyder i lag av den 31 december 1987 (1288/87), som följer:

6 §

Vad som stadgas i 2-5 §§ gäller endast finska medborgare, frånsett 2 § 2 mom. som även tillämpas på medborgare i ett annat nordiskt land samt på medicine studerande i Finland som är medborgare i andra stater.

Medicinalstyrelsen får på ansökan och på de villkor som den bestämmer bevilja den som är medborgare i ett annat nordiskt land och innehar rätt att vara verksam som läkare i något annat nordiskt land, i 3 och 4 §§ nämnd rätt att vara verksam inom landskapet Åland.

En utlänning, som har avlagt en i 2 § 1 mom. nämnd examen och har för uppgiften förutsatt kompetens som stadgas genom förordning samt tillräckliga språkkunskaper, får av medicinalstyrelsen på ansökan och på de villkor som den bestämmer beviljas tillstånd för uppgifter som avses i 2-5 §§ eller rätt att vara verksam som legitimerad läkare.

Medicinalstyrelsen kan återkalla ett i 3 mom. nämnt tillstånd, om skäl därtill prövas föreligga.

I fråga om medborgare i Danmark, Norge och Sverige gäller utöver denna paragraf vad som stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1990.

Regeringens proposition 174/89
Ekonomiutsk. bet. 14/89
Stora utsk. bet. 237/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.