144/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet

På föredragning av inrikesministern

upphävs i förordningen den 29 april 1988 om inrikesministeriet (369/88) 14 § 1 mom. 11 och 14 punkten, 15 § 2 mom., 18 § 7 och 17 punkten samt 39, 44, 46 och 50 §§,

av dessa lagrum 39 § sådan den lyder i förordning av den 27 januari 1989 (78/89),

ändras 4 § 1 mom. 2 punkten, 5 §, 14 § 1 mom. 3, 10, 19, 27 och 28 punkten, 18 § 3, 6, 18 och 24 punkten, 19 och 23 §§, 28 § 3 mom., 33 § 2 mom. och 55 b §,

av dessa lagrum 5 och 19 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda förordning av den 27 januari 1989 samt 14 § 1 mom. 27 punkten, 18 § 6 punkten, 33 § 2 mom. och 55 b § sådana de lyder i nämnda förordning, samt

fogas till 14 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda förordning av den 27 januari 1989, en ny 10 a-punkt, till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning, en ny 10 a-punkt, till 32 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning, ett nytt 2 mom., till 51 § en ny 3 a-punkt och till förordningen en ny 55 c § som följer:

4 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som gäller


2) ministeriets tjänste- och arbetsförhållanden,


5 §

Läns- och kommunavdelningen kan vara uppdelad i verksamhetsenheter på det sätt som bestäms i arbetsordningen.

Ministeriet biträds av kommissionen för bärkraftsklassificering och delegationen för befolkningsboksärenden, om vilka stadgas särskilt. I anslutning till ministeriet arbetar delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning och delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, om vilka också stadgas särskilt.

14 §

Vid ministeriet finns


3) konsultativa tjänstemän,


10) regeringsråd samt äldre och yngre regeringssekreterare,

10 a) en informationsförvaltningschef,


19) en informationschef,


27) byråsekreterare, en blankettplanerare, byråfunktionärer, textbehandlare och maskinskrivare samt

28) en vaktmästerichef, expeditionsvakter och vaktmästare.


18 §

Behörighetsvillkor är


3) för en konsultativ tjänsteman som inte hör till någon avdelning: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med kommunalförvaltningen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter samt för övriga konsultativa tjänstemän: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter som hör till verksamhetsområdet för avdelningen i fråga,


6) för regeringsråd som byråchef och för regeringsråd: juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,


10 a) för informationsförvaltningschefen: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med informationsförvaltning,


18) för övriga specialplanerare, utbildningschefen, informationschefen, planerare, specialforskare, forskare, utbildningsplanerare och informationssekreterare: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller, för utbildningsplanerare vid polisavdelningen, tjänsteexamen för polisbefäl eller, för informationssekreterare vid polisavdelningen, tjänsteexamen för polisbefäl och förtrogenhet med informationsverksamhet,


24) för registrator: för tjänsten lämplig högskoleexamen eller för tjänsten lämplig examen på institutnivå,


19 §

Kanslichefen, polisöverdirektören, avdelningscheferna, den konsultativa tjänsteman som inte hör till någon avdelning, biträdande avdelningscheferna, polisöverinspektörerna, direktören och biträdande direktören för utlänningscentralen, regeringsråden som byråchef, regeringsråden, byråcheferna och regeringssekreterarna utnämns av republikens president på framställning av statsrådet. Tjänsterna som kanslichef, polisöverdirektör, avdelningschef, konsultativ tjänsteman som inte hör till någon avdelning, biträdande avdelningschef och polisöverinspektör som är biträdande chef för polisavdelningen samt tjänsten som direktör för utlänningscentralen besätts utan att de har varit ledigförklarade.

Övriga konsultativa tjänstemän och informationsförvaltningschefen utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av ministeriet.

Om besättande av tjänsterna vid gränsbevakningsavdelningen stadgas särskilt.

23 §

Den konsultativa tjänsteman som inte hör till någon avdelning skall delta i utvecklandet av kommunalförvaltningen samt följa den internationella utvecklingen på kommunalförvaltningens område och bereda specialfrågor på området. Om de övriga konsultativa tjänstemännens uppgifter bestäms i avdelningens arbetsordning.

Den konsultativa tjänsteman som inte hör till någon avdelning skall vid behov sköta även andra specialuppdrag som ministeriet ålägger honom.

28 §

Vid förhinder för den konsultativa tjänsteman som inte hör till någon avdelning träder vid behov i hans ställe den tjänsteman som ministern förordnar därtill.


32 §

I arbetsordningen kan bestämmas att de ärenden som nämns i 1 mom. avgörs av den avdelningschef som är ställföreträdare för kanslichefen.

33 §

I avdelningens arbetsordning kan bestämmas att de ärenden som nämns i 1 mom. 2-5 punkten skall avgöras av någon annan tjänsteman vid avdelningen eller utlänningscentralen.

51 §

Avdelningschefen vid räddningsavdelningen avgör utöver vad som stadgas i 33 § ärenden som gäller


3 a) förordnande av ledare som avses i 29 § 2 mom. lagen om brand- och räddningsväsendet,


55 b §

I avdelningens arbetsordning kan bestämmas att de ärenden som nämns i 35, 40, 51 och 55 a §§ skall avgöras av någon annan tjänsteman vid avdelningen eller utlänningscentralen.

I avdelningens arbetsordning kan bestämmas att de ärenden som nämns i 38 och 41 §§ skall avgöras av någon annan tjänsteman vid avdelningen.

I avdelningens arbetsordning kan bestämmas att de ärenden som nämns i 36, 37, 42, 43, 45, 49 och 52-55 §§ skall avgöras av någon annan tjänsteman vid byrån.

55 c §

I avdelningens arbetsordning kan bestämmas att byråcheferna avgör de ärenden som nämns i 36, 37, 42, 43, 45, 49 och 52-55 §§ utan föredragning.

I avdelningens arbetsordning kan bestämmas att ärenden om vilka i enlighet med 33 § 2 mom. och 55 b § har bestämts att de avgörs av en tjänsteman skall avgöras utan föredragning.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.