140/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av lagen om barnbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § lagen den 22 juli 1948 om barnbidrag (541/48), sådant detta lagrum lyder i lag av den 6 januari 1989 (3/89), samt

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

6 §

Om ett barn på kommunens bekostnad får familjevård eller vårdas i någon annan anstalt än en som avses i 5 § längre än en kalendermånad, betalas barnbidraget från ingången av kalendermånaden efter den månad då vården inleddes till den kommun som i första hand svarar för kostnaderna för barnets vård. De vårdkostnader som en enskild, en kommun eller staten svarar för skall härvid ersättas genom barnbidraget. Ett eventuellt överskott skall redovisas för den som har rätt till barnbidraget. När ett omhändertaget barn är placerat i familjevård kan socialnämnden berättiga fosterföräldrarna att lyfta barnbidraget.

6 a §

Utan hinder av 3 och 6 §§ får socialnämnden, när barnets fördel så kräver, besluta att barnbidraget helt eller delvis skall betalas till barnet självt, om det har fyllt 15 år.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Regeringens proposition 177/89
Socialutsk. bet. 34/89
Stora utsk. bet. 194/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.