139/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnskyddslagen av den 5 augusti 1983 (683/83) rubriken för 7 §, 10 § 2 mom., 11 § 2 mom., 13 § 1 mom., i 13 § 2 mom. den inledande meningen och 1 punkten, 14 och 17 §§, 18 § 2 mom., 22 § 2 mom., 27 § 1 mom., 34-36 §§, 37 § 1 mom., 45 § 1 mom. och 46 § samt

fogas till 7 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 10 § ett nytt 3 mom., till 27 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 45 § ett nytt 4 mom. som följer:

7 §
Utvecklande av service och stöd vid fostran

Kommunen skall ordna tillräckligt stöd och tillräcklig handledning för eleverna i de skolor som hör till det kommunala skolväsendet samt vidta andra behövliga åtgärder för att övervinna sociala och psykiska svårigheter som hänför sig till skolgången och elevernas utveckling samt utveckla samarbetet mellan hem och skola. För denna uppgift kan kommunen ha skolpsykolog- och skolkuratorstjänster enligt vad som närmare stadgas genom förordning.


10 §
Klarläggande av barns bästa och barns rätt att föra talan

Ett barn som fyllt 15 år har utom vårdnadshavaren rätt att föra talan i ett barnskyddsärende som gäller barnet självt. I ett barnskyddsärende skall ett barn som fyllt 12 år ges tillfälle att bli hört på det sätt som 15 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82) stadgar om hörande. Ett barn som fyllt 12 år har också rätt att kräva socialservice och andra stödåtgärder enligt 13 §.

Den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter skall övervaka att barnets bästa tillgodoses samt på tjänstens vägnar hjälpa barnet och vid behov anvisa tillräcklig hjälp för det.

11 §
Förfarandet

Hälsovårdsmyndigheterna skall i fråga om familje- och individinriktat barnskydd lämna sakkunnighjälp och vid behov ordna barnets vård samt tillhandahålla tjänster som är nödvändiga särskilt för att skydda gravida kvinnor.

13 §
Socialservice och andra stödåtgärder

Då behovet av barnskydd i väsentlig mån beror på otillräcklig utkomst, bristfälliga boendeförhållanden eller avsaknad av bostad eller när dessa omständigheter utgör ett väsentligt hinder för barnets, familjens eller en sådan ung persons rehabilitering som håller på att bli självständig och som varit klient hos barnskyddet innan han fyllt 18 år, skall kommunen utan dröjsmål ordna tillräckligt ekonomiskt stöd samt avhjälpa bristerna i boendeförhållandena eller ordna en bostad som motsvarar behovet.

Socialnämnden skall utöver vad som stadgas i socialvårdslagen (710/82) vid behov

1) ordna en stödperson eller stödfamilj samt tillräcklig terapiservice;


14 §
Familje- och anstaltsvård som stödåtgärd

För barnet kan såsom stödåtgärd inom den öppna vården ordnas familjevård eller anstaltsvård tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare eller den som svarar för barnets vård och fostran. För ett barn som fyllt 12 år kan denna vård eller omsorg också ordnas så att den gäller enbart barnet, om barnet självt ber därom eller samtycker till det. För barn under 12 år kan vården för högst tre månader ordnas så att den gäller enbart barnet, då omsorgen om barnet inte kan ordnas på något annat sätt på grund av att vårdnadshavaren eller den som svarar för barnets vård och fostran är sjuk eller av något annat motsvarande skäl. Denna vård eller omsorg kan av särskilda skäl förlängas med högst tre månader.

17 §
Hörande samt underställning av beslut

Innan beslut fattas om omhändertagande av barn, placering i vård utom hemmet och upphörande av omhändertagande skall socialnämnden alltid, när det med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå är möjligt, ta reda på barnets egna önskemål och egen åsikt om de aktuella lösningarna samt ge ett barn som fyllt 12 år, föräldrarna, vårdnadshavarna samt den som svarar för eller omedelbart före beredningen av ärendet har svarat för barnets vård och fostran tillfälle att bli hörd på det sätt som 15 § lagen om förvaltningsförfarande stadgar om hörande. Den som skall höras på det sätt som nämns ovan skall också, så som lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) stadgar om enskild delgivning, delges beslut om omhändertagande av barnet, placering i vård utom hemmet eller upphörande av omhändertagande och vid behov underrättas om möjligheterna att söka ändring. Nämnden skall dessutom vid behov höra sakkunniga i fråga om barns uppväxt och utveckling.

Om ett barn som fyllt 12 år eller dess vårdnadshavare motsätter sig omhändertagande eller därtill ansluten placering i vård utom hemmet, eller om hörande som förutsätts i 1 mom. inte har kunnat ske, skall beslutet inom 30 dagar underställas länsrätten. Beslutet behöver dock inte underställas, om hörande inte har kunnat ske på grund av att bonings- eller vistelseorten för den som skall höras inte med skäliga åtgärder kan klarläggas eller om det kan anses motiverat att hörande inte skall ske på grund av att barnet inte har kontakt med den som skall höras.

Länsrätten skall skyndsamt underrätta social- och hälsovårdsministeriet om ett sådant beslut om placering i ett statligt skolhem eller en därmed jämförbar privat barnskyddsanstalt som avses i 2 mom.

18 §
Brådskande omhändertagande

Ett brådskande omhändertagande upphör senast 14 dagar efter beslutet, om det inte inom nämnda tid enligt 17 § upptas till behandling som ett ärende som gäller omhändertagande. Ärendet skall då behandlas utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att beslutet om brådskande omhändertagande fattades. Annars förfaller beslutet. Av synnerligen vägande skäl kan tiden förlängas med högst 30 dagar.

22 §
Vård utom hemmet

Vård av barn utom hemmet kan ordnas som familje- eller anstaltsvård eller på något annat ändamålsenligt sätt. Ett barn under 12 år får placeras i skolhem eller någon annan därmed jämförbar privat barnskyddsanstalt endast tillsammans med en förälder eller vårdnadshavaren eller den som svarar för barnets vård och fostran.


27 §
Ordnande av familjevård

Familjevård ordnas i en lämplig familj som socialnämnden har godkänt för uppgiften. Ett skriftligt avtal om vården skall ingås. I avtalet skall så som närmare anges genom förordning bestämmas

1) principerna för hur vården, fostran och barnets fritidssysselsättning skall främjas samt åtgärder som behövs för detta,

2) andra åtgärder som behövs för att ordna vården utom hemmet samt

3) ersättning för kostnaderna för underhållet och vården om barnet samt om vårdarvodets storlek.

Genom förordning stadgas också om de allmänna grunder enligt vilka den ersättning och det arvode som nämns i 1 mom. 3 punkten skall bestämmas.


34 §
Socialnämndens uppgifter när det gäller att ordna eftervård

Sedan vård utom hemmet har avslutats skall socialnämnden alltid ordna eftervård genom att enligt 3 kap. samt 13, 14 och 24 §§ stöda barnet eller den unga personen samt hans föräldrar och vårdnadshavare samt den som svarar för barnets eller den unga personens vård och fostran. Denna skyldighet att ordna eftervård upphör när den unga personen fyller 21 år.

Socialnämnden kan betala ersättning för barnets underhåll och vård till dem som har ingått familjevårdsavtal enligt 27 § samt stöda barnets vård och fostran i övrigt också om vården utom hemmet har upphört på grund av att de som ingått familjevårdsavtalet har anförtrotts vårdnaden om barnet i stället för föräldrarna. Innan socialnämnden ansöker om eller lämnar domstolen utredning om överföringen av vårdnaden på dem som har ingått familjevårdsavtalet, skall nämnden avtala med dessa om de stödåtgärder och den ersättning som nämns i detta moment.

35 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i ärenden som avses i denna lag gäller i tillämpliga delar 7 kap. socialvårdslagen, om inte något annat anges nedan. Dessutom får ett barn som har fyllt 12 år söka ändring i ett ärende som nämns i 13 § 1 mom.

Ändring i ärenden som gäller omhändertagande av barn, placering i vård utom hemmet eller upphörande av omhändertagande får sökas av barnet, om det har fyllt 12 år, samt av barnets förälder eller vårdnadshavare och den som svarar för eller omedelbart före ärendets beredning har svarat för barnets vård och fostran.

36 §
Sökande av ändring i beslut som skall underställas

Ändring i ett beslut om omhändertagande eller placering i vård utom hemmet enligt 17 § 2 mom. får inom 30 dagar från delfåendet sökas genom besvär hos länsrätten. Besvären kan inom denna tid även lämnas till socialnämnden, som jämte eget utlåtande skall sända dem till länsrätten inom 14 dagar.

37 §
Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

I beslut som länsrätten med stöd av denna lag har meddelat i ärenden som gäller omhändertagande av barn eller placering i vård utom hemmet eller upphörande av omhändertagande samt i boendefrågor som nämns i 13 § 1 mom. får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvärsskriften jämte bilagor kan också lämnas till länsrätten för vidarebefordran till högsta förvaltningsdomstolen.


45 §
För ordnande av familje- och individinriktat barnskydd ansvarig kommun

Om kommunens skyldighet att ordna familje- och individinriktat barnskydd gäller 14 § och 15 § 1 mom. socialvårdslagen. Stadgandena i 15 § 2 mom., 42 § och 49 § 2 mom. i den nämnda lagen tillämpas även på familje- och anstaltsvård som ordnas med stöd av denna lag. Utan hinder av vad som här stadgas skall den kommun där behovet av att omhänderta barnet och ordna vård utom hemmet har uppstått svara för att vården av barnet utom hemmet ordnas och för kostnaderna för detta. Den kommun som har varit ansvarig för ordnandet av vård utom hemmet är skyldig att ordna den eftervård som avses i 34 §.


Den kommun, där barnet eller den unga personen är placerad genom en stödåtgärd inom den öppna vården eller i vård utom hemmet eller i eftervård, skall i samarbete med den enligt 1 och 2 mom. ansvariga kommunen ordna den service och de stödåtgärder för barnet eller den unga personen som behövs för omsorgen eller vården. Den förstnämnda kommunen har rätt till ersättning för sina kostnader för servicen och stödåtgärderna av den ansvariga kommunen.

46 §
Avgifter och dispositionsmedel

Då det är motiverat med beaktande av vårdsynpunkter och de berörda personernas utkomstmöjligheter, får socialnämnden hos barnets föräldrar uppbära en avgift för kostnaderna för familje- eller anstaltsvård eller boendeservice som getts i form av stödåtgärd inom den öppna vården, vård utom hemmet eller eftervård. Avgiften får vara högst lika stor som det underhållsbidrag som bestäms med stöd av 1-3 §§ lagen om underhåll för barn (704/75).

Också om en avgift inte fastställs har socialnämnden rätt att uppbära och lyfta de underhållsbidrag som tillkommer barnet för den tid barnet får anstalts- eller familjevård eller boendeservice enligt 13 § samt att använda bidragen för att ersätta kostnaderna härför och för barnets dispositionsmedel. Nämnden kan också för att få kostnaderna för anstalts- eller familjevård ersatta uppbära en skälig avgift som tas från den del av barnets eller den unga personens inkomster, ersättningar eller tillgodohavanden enligt 29 § socialvårdslagen som överstiger de i 4 mom. nämnda dispositionsmedlen och medlen som skall hjälpa honom att bli självständig.

Om bestämmande av avgiften samt om betalning, uppbörd och efterskänkande av avgiften gäller i övrigt vad socialvårdslagen stadgar om avgifter.

När vården och fostran av barnet eller den unga personen är ordnad utanför hemmet enligt 14 § eller 5 och 6 kap. eller som eftervård enligt 34 § skall, på det sätt som närmare stadgas genom förordning, tillräckliga dispositionsmedel ges för barnets eller den unga personens studier, fritidssysselsättning och personliga behov samt tillräckliga medel som hjälper honom att bli självständig.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Likväl skall den bindande skyldigheten enligt 13 § 1 mom. och 34 § att ordna bostad för unga personer som håller på att bli självständiga iakttas från den 1 januari 1993 samt 17 § 2 mom. och 27 § 1 mom. träda i kraft den 1 januari 1991. I ärenden som avses i 17 § 2 mom. tillämpas lagrummet i den lydelse det har när denna lag träder i kraft, om socialnämndens beslut har givits före den 1 januari 1991.

De beslut enligt 14 § om tillfällig placering av barn i familje- eller anstaltsvård som har fattats innan denna lag träder i kraft skall tas upp på nytt inom tre månader efter ikraftträdandet, varvid det beslut som har fattats med stöd av den tidigare lagen upphör att gälla.

Ett avtal om familjevård som har träffats innan denna lag trätt i kraft skall före den 1 januari 1991 revideras så att det stämmer överens med lagen.

Regeringens proposition 177/89
Socialutsk. bet. 34/89
Stora utsk. bet. 194/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.