122/1990

Utfärdat i Helsingfors den 7 februari 1990

Miljöministeriets beslut om godkännande av ett pantbaserat system för återtagning och återvinning av detaljhandelsförpackningar avsedda för läskedrycker och öl

Miljöministeriet har med stöd av 6 § lagen den 7 december 1979 om läskedrycksaccis, sådan denna paragraf lyder i lag av den 15 december 1989 (1117/89), och med stöd av 5 § lagen den 7 december 1979 om ölaccis, sådan denna paragraf lyder i lag av den 15 december 1989 (1118/89), beslutat:

1 §

Dessa bindande föreskrifter berör förpackare och importörer av i lagen om läskedrycksaccis (870/79) avsedda läskedrycker och i lagen om ölaccis (877/79) avsett öl.

Enligt de i 1 mom. nämnda lagarna behöver tilläggsaccis inte betalas för läskedrycker eller öl, som har förpackats i detaljhandelsförpackningar som omfattas av ett pantbaserat återtagnings- och återvinningssystem som har godkänts av miljöministeriet.

2 §

Hos miljöministeriet ansöks om godkännande av ett i 6 § lagen om läskedrycksaccis och i 5 § lagen om ölaccis avsett pantbaserat system för återtagning och återvinning av detaljhandelsförpackningar.

I ansökan skall angående detaljhandelsförpackningen redogöras för:

1) om förpackningen är avsedd att fyllas på nytt eller att annars återvinnas,

2) pantens storlek,

3) nominell volym, vikt och material,

4) det uppskattade antalet förpackningar i årlig cirkulation och den uppskattade mängden nya förpackningar som årligen tas i bruk,

5) hur återtagningen och återvinningen organiseras,

6) målet för återtagningen jämte tidtabellen för uppnåendet av detta mål,

7) vilka produkter inom någon i lagen om läskedrycksaccis avsedd produktgrupp eller inom någon i lagen om ölaccis avsedd skatteklass det är avsikten att packa eller importera i förpackningen,

8) hur uppföljningen av återtagningen och återvinningen sker, samt

9) andra detaljer som är nödvändiga för att systemets funktionsduglighet skall kunna uppskattas.

3 §

Miljöministeriet godkänner systemet för återtagning och återvinning av detaljhandelsförpackningar förutsatt att

1) förpackningarna återtas och återvinns i tillräckligt stor utsträckning,

2) de förpackningar som skall återtas fylls på nytt eller utnyttjas som råmaterial,

3) läskedrycksförpackningar och ölförpackningar allmänt kan returneras till de platser där ifrågavarande drycker finns till salu, med undantag för härbärgerings- och förplägnadsrörelser, kiosker och motsvarande försäljningsställen,

4) panten för förpackningen är minst 50 penni, om förpackningens nominella volym är 0,8 l eller mindre och minst 1 mark 50 penni om förpackningens nominella volym är större än 0,8 l,

5) systemet för återtagning och återvinning av andra förpackningar än sådana som är avsedda att fyllas på nytt inte väsentligen försvagar funktionsdugligheten hos systemet för återtagning och återvinning av förpackningar som är avsedda att fyllas på nytt, samt

6) funktionsdugligheten hos systemet för återtagning och återvinning av förpackningar uppföljs.

4 §

Miljöministeriet kan i beslut om godkännande av system för återtagning och återvinning av detaljhandelsförpackningar inta villkor angående återtagning, återtagningsmålet och dess tidtabell, återvinning, pant, uppföljning av systemets funktionsduglighet samt andra villkor angående återtagnings- och återvinningssystemet.

Miljöministeriet kan ändra ett beslut om godkännande om förutsättningarna för godkännande eller de förhållanden som inverkar på villkoren för godkännande har förändrats väsentligt.

5 §

För att bli befriad från skyldigheten att betala tilläggsaccis skall förpackaren eller importören på anfordran uppvisa det i detta beslut avsedda godkännandet för vederbörande distriktstullkammare.

6 §

Miljöministeriet kan återta sitt godkännande av ett system för återtagning och återvinning av detaljhandelsförpackningar eller besluta om att godkännandet skall upphöra att gälla, om systemet för återtagning och återvinning av detaljhandelsförpackningar har verkställts på ett sätt som väsentligen avviker från det som förutsattes då beslut därom fattades eller, om miljöministeriet inte tillställs de uppföljningsuppgifter som fordras. Beslutet tillställs tullstyrelsen till kännedom.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1990. Beslutet tillämpas även på sådana system för återtagning och återvinning av detaljhandelsförpackningar avsedda för läskedrycker och öl, vilka har varit i bruk den 1 januari 1990, samt på läskedrycker och öl, som nämnda dag eller därefter har transporterats från tillverkningsstället eller överlåtits från tullövervakning.

Till dess att miljöministeriet fattar det i 3 § avsedda beslutet om godkännande av ett system för återtagning och återvinning, betraktas såsom sådant, ett pantbaserat system där förpackningarna tas till vara och fylls på nytt förutsatt att det inte under år 1989 har indrivits i lagarna om läskedrycksaccis och ölaccis avsedd tilläggsaccis på läskedrycker och öl tillhörande vederbörande produktgrupper, förpackade i respektive försäljningsförpackningar. Härvid skall den i 2 § avsedda ansökan inlämnas senast den 30 maj 1990.

Helsingfors den 7 februari 1990

Miljöminister
Kaj Bärlund

Yngre regeringssekreterare
Tuomas Aarnio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.