112/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om konsumentforskningscentralen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Konsumentforskningscentralen lyder under handels- och industriministeriet och har till uppgift att bedriva forskning och utredningsverksamhet som gäller konsumtion, effekterna av konsumtion, priserna och kvaliteten på konsumtionsnyttigheter och konsumentens ställning samt att sköta informationstjänst på området.

Handels- och industriministeriet kan ge konsumentforskningscentralen uppdrag.

2 §

Konsumentforskningscentralen har en direktion. Genom förordning stadgas om dess uppgifter och medlemsantal samt hur den tillsätts.

3 §

Konsumentforskningscentralen kan inom sitt verksamhetsområde och enligt budgeten ingå avtal med andra myndigheter, samfund och enskilda om utförande av undersökningar och utredningar och om utbyte av information samt med andra forskningsinstitut inom centralens verksamhetsområde, och med högskolor samarbetsavtal om gemensamma forskningsprogram.

4 §

Konsumentforskningscentralen har rätt att ta emot donationer för sin verksamhet.

5 §

Konsumentforskningscentralen har rätt att uppbära avgifter för sina prestationer. När avgifterna bestäms skall iakttas lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

6 §

Konsumentforskningscentralen har rätt att av andra myndigheter få de uppgifter som centralen behöver för sina uppgifter.

Näringsidkarna är skyldiga att lämna konsumentforskningscentralen upplysningar som den behöver för de undersökningar om priserna och kvaliteten på konsumtionsförnödenheterna som avses i 1 §. Centralen kan bestämma att upplysningarna också skall ges länsstyrelsen. För att trygga tillgången till upplysningar kan centralen begära handräckning av länsstyrelsen.

7 §

När resultaten av undersökningar och utredningar offentliggörs får uppgifter som kan anses vara affärs- eller yrkeshemligheter inte röjas, om inte den som uppgifterna gäller har gett sitt samtycke till publiceringen.

8 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

Åtgärder som behövs för besättande av tjänsterna vid konsumentforskningscentralen samt andra åtgärder som behövs för att centralen skall kunna inleda sin verksamhet när lagen träder i kraft får vidtas för kraftträdandet.

Regeringens proposition 152/89
Ekonomiutsk. bet. 13/89
Stora utsk. bet. 179/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.