106/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) 1 § 1 mom., 5 §, 6 § 1 mom., 8 § 1 mom. 2 punkten och 11 § 2 mom.,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i lag av den 7 januari 1982 (21/82), 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 5 februari 1982 (112/82) och 8 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag av den 26 juli 1985 (671/85), samt

fogas till 6 § 2 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda lag av den 5 februari 1982 samt lagar av den 18 januari 1985, den 25 juli 1986 och den 5 februari 1988 (56/85, 590/86 och 127/88), en ny 3 a-punkt som följer:

1 §

För sänkning av boendekostnaderna för mottagare av folkpension, frontmannapension och efterlevandepension enligt familjepensionslagen (38/69) betalas som tillägg till pensionen bostadsbidrag i enlighet med denna lag. Som efterlevandepension kan också betalas endast bostadsbidrag.


5 §

Har den ena maken beviljats folkpension och den andra frontmannapension eller efterlevandepension eller har båda makarna beviljats frontmannapension eller efterlevandepension eller den ena frontmannapension och den andra efterlevandepension, gäller om bostadsbidraget i tillämpliga delar 3 § 4 mom.

6 §

Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som pensionstagaren eller, om han är gift, makarna enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med åtta procent av det belopp varmed värdet av pensionstagarens förmögenhet överstiger 36 000 mark eller, om han är gift, varmed värdet av makarnas förmögenhet överstiger 57 600 mark. Årsbeloppet av den tilläggsdel som ingår i folkpensionen och efterlevandepensionen samt av frontmannapensionen fogas till årsinkomsten vid den tidpunkt från vilken bostadsbidraget beviljas eller justeras. Från en frontmannapensionstagares eller, om han är gift, från pensionstagarens och hans makes årsinkomst skall dras av 6 190 mark.

Som årsinkomst räknas likväl inte:


3 a) basdel och utbildningsstöd enligt familjepensionslagen;


8 §

Bostadsbidrag justeras:


2) då bidragstagarens make beviljas folkpension, frontmannapension eller efterlevandepension enligt familjepensionslagen eller pensionen dras in, då bidragstagarens make som får förtida ålderdomspension fyller 65 år eller då familjeförhållandena annars förändras, eller


11 §

Kostnaderna för bostadsbidrag till frontmanna- eller efterlevandepension betalas av statsmedel med iakttagande av vad som stadgas om ersättning av kostnaderna för dessa pensioner.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Bostadsbidrag som betalas då denna lag träder i kraft skall ändras så att bidraget stämmer överens med denna lag när det justeras enligt 8 §.

Markbeloppen i denna lag motsvarar det poängtal för det offentliga levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 173/89
Socialutsk. bet. 35/89
Stora utsk. bet. 224/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.