101/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av 4 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § 4 mom. lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, sådant det lyder i lag av den 16 december 1966 (640/66), som följer:

4 §

Sedan en arbetstagare har avlidit betalas till förmånstagarna familjepension, om han vid sin död hade rätt till ålders- eller invalidpension eller fick sådan pension. Förmånstagare efter en sådan förmånslåtare är, med de begränsningar som stadgas i 4 a § lagen om pension för arbetstagare,

1) en efterlevande make med vilken förmånslåtaren hade ingått äktenskap före fyllda 65 år,

2) förmånslåtarens barn,

3) barn till den efterlevande maken som vid förmånslåtarens död bodde i samma hushåll som förmånslåtaren och den efterlevande, samt

4) en tidigare make till förmånslåtaren, till vilken förmånslåtaren vid sin död på basis av ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller ett avtal som hade fastställts av socialnämnden var skyldig att betala periodiskt underhållsbidrag. Härvid gäller om den tidigare maken och dennes rätt till familjepension i tillämpliga delar vad som stadgas om efterlevande makar och deras rätt till familjepension.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Lagen tillämpas om förmånslåtaren har avlidit sedan den har trätt i kraft. Utöver vad som stadgas i 4 a § 1 och 2 mom. lagen om pension för arbetstagare har en kvinna rätt till efterlevandepension om hon har fyllt 40 år och lever i äktenskap med förmånslåtaren då lagen träder i kraft, förutsatt att äktenskapet har ingåtts innan förmånslåtaren hade fyllt 65 år och vid förmånslåtarens död hade fortgått minst tre år. Familjepension som betalas efter en förmånslåtare som har avlidit innan lagen trätt i kraft dras inte in trots att den efterlevande maken ingår nytt äktenskap efter att ha fyllt 50 år. Vad som enligt 1 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden stadgas om den samordning som avses i 8 a § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare gäller också de barnpensioner som har börjat betalas innan denna lag trätt i kraft.

Vad denna lag stadgar om barn tillämpas på adoptivbarn också i sådana fall då domstolen har gett sitt samtycke till adoptionen före den 1 januari 1980. Dessa adoptivbarn har inte rätt till barnpension efter sina biologiska föräldrar. Som barn anses också ett barn som har ställning som erkänt barn och likaså ett barn till vilket förmånslåtaren vid sin död hade förbundit sig eller var förpliktad att betala underhållsbidrag enligt lagen om barn utom äktenskap (173/22).

Regeringens proposition 173/89
Socialutsk. bet. 36/89
Stora utsk. bet. 224/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.