94/1990

Utfärdat i Helsingfors den 1 februari 1990

Statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 9 § 2 mom. och 10 § 1 mom. lagen den 7 december 1979 om accis på livsmedelsprodukter, sådana dessa lagrum lyder i lag av den 23 december 1982 (1015/82), och med stöd av 19 § 1 mom. lagen den 28 juli 1989 om lantbruksinkomst (736/89) samt med stöd av moment 28.37.40 i statsbudgeten för 1990 beslutat:

Allmänna stadganden
1 §

Från moment 28.37.40 i statsbudgeten kan betalas som prisskillnadsersättning för produkter som hör till lagen om accis på livsmedelsprodukter, med undantag av de produkter som nämns i 2 §, ett belopp som motsvarar den prisskillnad som fastställts med stöd av 9 § 1 mom. sagda lag med beaktande av de begränsningar som stadgas nedan.

2 §

Från moment 30.32.40 i statsbudgeten kan som prisskillnadsersättningar för produkter som hör till produktgrupperna 1-4, 6-10 och 49 i accistabellen i lagen om accis på livsmedelsprodukter samt för produkter som hör till positionerna 16.01 och 16.02 i tulltariffen betalas ett belopp som är lika med ovan i 1 § avsedda prisskillnadsersättning med beaktande av de begränsningar som stadgas nedan.

3 §

Som prisskillnadsersättning kan även för sådana produkter som nämns i den tabell som utgör bilaga till detta beslut betalas från ovan i 1 § avsedda moment ett belopp som framgår av nämnda tabell.

Köttberedningar
4 §

För köttberedningar som hör till produktgrupperna 1-4 i accistabellen och till positionerna 16.01 och 16.02 i tulltariffen kan prisskillnadsersättning betalas, om minst 85 procent av den totala mängden kött eller andra djurdelar som använts vid tillverkning av dessa produkter härrör från svin, nötkreatur, får eller ren.

5 §

Prisskillnadsersättning kan betalas för råvaror som härrör endast från sådana djur som nämns i 4 § och som har använts vid tillverkningen av köttberedningar som hör till produktgrupperna 1-4 och till positionerna 16.01 och 16.02.

Vid fastställandet av beloppet av prisskillnadsersättning för köttberedningar används som prisskillnad för svin- och nötkött den prisskillnad som med stöd av 9 § 1 mom. lagen om accis på livsmedelsprodukter fastställts för dessa, ändrad som följer: Prisskillnaden för svinkött multipliceras med talet 0,90 och ökas med 4,00 mark per kilogram. Prisskillnaden för nötkött multipliceras med talet 0,75 och ökas med 4,00 mark per kilogram. Som prisskillnad för ren- och fårkött används den prisskillnad som fastställts för nötkött på ovan nämnt sätt.

Prisskillnadsersättningen är lika med det belopp som nämns i 2 mom. multiplicerat med den råvarumängd som avses i 1 mom. och som överensstämmer med tillverkningsreceptet för produkten.

6 §

För kallröksprodukter som hör till produktgrupperna 1-4 betalas prisskillnadsersättning bara om produkterna har tillverkats genom rökning i en lägre temperatur än 30°C eller genom torkning så att de står sig i rumstemperatur och uppfyller följande villkor:

1) aw-värde under 0,95 och pH-värde under 5,2 eller

2) aw-värde under 0,91 eller

3) pH-värde under 5,0.

Prisskillnadsersättning betalas inte för sådant rått kött som hör till grupp 16 i tulltariffen eller för andra råa djurdelar, som har beretts endast genom smaksättning eller marinering.

Prisskillnadsersättning betalas inte heller för grishuvuden eller grisfötter, som hör till positionen 16.02 i tulltariffen.

7 §

Prisskillnadsersättning betalas inte för köttberedningar som säljs till personalen på ett fartyg eller en luftfarkost eller ombord på ett fartyg annat än i samband med servering.

Kvoterade livsmedelsprodukter
8 §

För produkter som hör till produktgrupperna 9, 50, 190, 191 och 193 i accistabellen kan prisskillnadsersättningar betalas 1990 endast som följer:

ton
produktgrupp 9, kornmalt 30 075
produktgrupperna 50, 190, 191 och 193 sockerkemiska produkter 8 000

Finansministeriet fastställer de inhemska tillverkarnas eller exportörernas andelar av de mängder som avses i 1 mom. eller i bilagan. Samtidigt fastställer finansministeriet beloppet av prisskillnadsersättningen för dessa produkter.

Utrednings- och bokföringsskyldighet
9 §

För att prisskillnadsersättning för köttberedningar skall betalas skall den sökande på en blankett som tullstyrelsen har godkänt förelägga en utredning om de i recept angivna råvarumängder som har använts till köttberedningarna, specificerade enligt djurursprung samt en utredning för varje produktgrupp om exportmängderna av produkterna.

Tillverkaren skall på begäran framlägga recepten och andra påkallade verifikat för distriktstullkammaren till stöd för utredningen. Om tillverkaren säljer köttberedningar, som berättigar till prisskillnadsersättning, för export skall de viktuppgifter som baserar sig på receptet och som ligger till grund för prisskillnadsersättningen antecknas på handelsfakturan eller på ett motsvarande verifikat, som exportören på begäran skall framlägga för distriktstullkammaren till stöd för de utredningar som nämns i 1 mom.

10 §

En inhemsk tillverkare och likaså en exportör och en överförare skall med tanke på skattemyndigheternas granskning ha en sådan bokföring varav framgår anskaffnings-, försäljnings- och lagermängder för produkter som berättigar till prisskillnadsersättning.

Tillverkaren skall dessutom som bilaga till sin bokföring över tillverkningen bevara tillverkningsrecepten för produkterna och deras användningstider under den tid som stadgas i 13 § lagen om påförande av accis.

11 §

Om den till vilken prisskillnadsersättning har betalats inte vid den granskning som skall göras i efterskott kan påvisa att de råvarumängder eller andra uppgifter som legat till grund för betalningen av prisskillnadsersättningen är riktiga, återkrävs prisskillnadsersättningen till den del den har betalats till ett för stort belopp enligt vad som stadgas i lagen om påförande av accis.

Särskilda stadganden
12 §

För livsmedelsprodukter som berörs av lagen om accis på livsmedelsprodukter betalas prisskillnadsersättning till en sådan inhemsk tillverkare, exportör eller överförare som avses i nämnda lag.

För kvoterade livsmedelsprodukter betalas prisskillnadsersättning endast till en sådan tillverkare som avses i 8 § i detta beslut.

För produkter som nämns i den tabell som utgör bilaga till detta beslut betalas prisskillnadsersättning till exportören eller när det gäller produkter som levererats i hemlandet till tillverkaren.

13 §

Prisskillnadsersättning skall betalas till en exportör eller överförare enligt de prisskillnadsersättningsbelopp som var i kraft då utförseln eller överföringen skedde.

I fråga om utförsel av malt tillämpas med avvikelse från stadgandena i 9 § 1 mom. lagen om påförande av accis den prisskillnadsersättning som varit i kraft då bindande försäljningsbud gjordes samt i tillämpliga delar stadgandena i 19 § tullskattelagen (289/83) om exportförmån samt om ersättlighet mellan inhemska och utländska varor.

14 §

När produkter som avses i lagen om accis på livsmedelsprodukter eller i tabellen i bilagan till detta beslut före utförsel har överförts till friområde betalas prisskillnadsersättning på ansökan efter utförseln från friområdet. Ersättningen betalas enligt de prisskillnadsbelopp som var i kraft då utförseln skedde.

15 §

För köttberedningar och sådana produkter som nämns i förteckningen i bilagan till detta beslut betalas prisskillnadsersättning endast på ansökan.

En tillverkare av köttberedningar skall ansöka om ersättning hos distriktstullkammaren på tillverkningsplatsen. Annars skall ansökan göras hos distriktstullkammaren på utförsel- eller överföringsorten.

Prisskillnadsersättning skall sökas hos distriktstullkammaren inom tre månader sedan det år har utgått under vilket produkterna har utförts ur landet eller överförts till ett tullager eller till en skattefri butik.

Om en ansökan har inlämnats efter föreskriven tidpunkt kan prisskillnadsersättning betalas på villkor att övriga förutsättningar för dess betalning föreligger. Härvid iakttas dock vad som i 15 b § lagen om påförande av accis stadgas om fastställande av felavgifter.

16 §

Om en prisskillnadsersättning, som har betalats för livsmedelsprodukter som tillverkats i landet, är större än den accis som uppbärs för en produkt som har returnerats till ett tullområde eller som uppbärs i sådana fall som avses i 8 § lagen om accis på livsmedelsprodukter, uppbärs hos importören ett belopp som motsvarar differensen mellan den prisskillnadsersättning som har betalats och den accis som skall uppbäras.

17 §

Vid bestämmande, debitering och återkrav av prisskillnadsersättning som betalats till ett för stort belopp samt om sökande av ändring av sådan ersättning, om räntan på och höjning av ersättning och även eljest gäller om prisskillnadsersättning för produkter som nämns i förteckningen i bilagan till detta beslut i tillämpliga delar vad som i lagen om påförande av accis stadgas om prisskillnadsersättningar.

18 §

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 1990.

Detta beslut tillämpas, med beaktande av de undantag som stadgas nedan, på produkter som överförs till det ändamål som nämns i bilagan eller till accisfritt ändamål, utförs ur landet eller överförs till ett friområde, tullager eller en skattefri butik den 1 januari 1990 eller därefter.

Dessutom träder 4, 5, 6, 7 och 9 §§ samt 15 § 1 och 2 mom. i detta beslut i kraft den 1 maj 1990 och tillämpas på köttberedningar som utförs ur landet, överförs till ett friområde eller tullager nämnda dag eller senare.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 19 januari 1989 om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter (50/89) med undantag av stadgandena om grunderna för fastställandet av prisskillnadsersättning för köttförädlingsprodukter, vilka tillämpas fram till den dag om vilken stadgas i 3 mom., dock så att räknat från den 1 januari 1990 tillämpas inte de särskilda stadgandena på livsmedelshjälpen i produktgrupp 25.

Helsingfors den 1 februari 1990

Minister
Ulla Puolanne

Finansråd
Lasse Valtonen

Förteckning över prisskillnadsersättningar för vissa livsmedelsprodukter

Tulltariffposition Product Prisskillnadsersättningsbelopp
ur 02.08 Kött av ren (högst 200 000 kilo) Prisskillnadsersättning på nötkött
ur 04.06 Färskost (fettinnehåll minst 23 % av vikt) 7,00 mk/kg
11.04 Havreförädlingsprodukter Importavgift på havre multiplicerad med 1.26
11.08 Potatisstärkelse (högst 3 640 000 kilo) till skogsförädlingsindustrins bruk 2,20 mk/kg
23.09 Hund- eller kattfoder Importavgiftm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.