93/1990

Utfärdat i Helsingfors den 31 januari 1990

Handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för räntestödslån för finansiering av fartygsleveranser

Handels- och industriministeriet har med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 31 december 1985 om räntestödslån för finansiering av fartygsleveranser (1093/85), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lag av den 29 december 1989 (1363/89), beslutat:

1 §

Finlands Exportkredit Ab kan bevilja i 2 § lagen om räntestödslån för finansiering av fartygsleveranser nämnda lån för finansiering av fartygsbyggen, byggande av fartygsskrov eller ändringsarbeten på fartyg som har beställts hos ett finskt företag som idkar skeppsbyggnad, med iakttagande av vad i nämnda lag har stadgats och i detta beslut bestämts.

2 §

Lånet godkänns som räntestödslån av handels- och industriministeriet.

Handels- och industriministeriet godkänner lånevalutan för räntestödslånet i det fall att för finansiering av räntestödslånet har använts andra medel än sådana som anskaffats för finansiering av lånet. Härvid räknas som Finlands Exportkredit Ab:s kostnader för medelanskaffning den marknadsränta för lånevalutan för ifrågavarande räntestödslån som motsvarar varje ränteperiod för räntestödslånet.

3 §

På räntestödslånet tillämpas gällande villkor, som har godkänts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för finansiering av fartygsleveranser. Den årliga räntan är dock minst sex procent för lån som beviljas för finansiering av ett fartyg, som skall anses som småfartyg och som ett finskt rederi har beställt av ett inhemskt varv, och av ett lastfartyg som beställs i Finland 1988-90 om fartyget skall användas för transporter inom vår utrikeshandel.

Från de lånevillkor som avses i 1 mom. kan undantag göras i fråga om inhemska fartygsleveranser genom beslut av statsrådet, om särskilt vägande skäl kräver detta för att skadeverkningarna av ett internationellt osunt konkurrensläge skall kunna motverkas.

Har för projektet av statens medel beviljats understöd eller lån eller lån för vilket staten betalar räntestöd får det sammanlagda beloppet av dessa och det räntestödslån som detta beslut gäller inte överskrida 80 procent av priset för bygget eller ändringsarbetet.

4 §

Om räntestödslån ansöks skriftligen hos Finlands Exportkredit Ab.

Efter att ha fattat ett positivt kreditbeslut skall Finlands Exportkredit Ab tillställa handels- och industriministeriet låneansökan och sitt eget beslut. Ministeriet sänder sitt beslut om godkännande av lånet till Finlands Exportkredit Ab och meddelar också statskontoret sitt beslut.

I beslutet om godkännande skall nämnas låntagaren, lånets användningsändamål, maximibeloppet för lånet, den längsta lånetiden, den ränta som låntagaren minst skall betala och det moment i statsbudgeten ur vilket räntegottgörelsen erläggs samt dessutom skall meddelas att handels- och industriministeriet har godkänt projektet.

Om handels- och industriministeriet inte anser sig kunna godkänna ett lån som räntestödslån meddelar ministeriet Finlands Exportkredit Ab om detta.

5 §

Finlands Exportkredit Ab meddelar handels- och industriministeriet och statskontoret om att lånet har lyfts.

6 §

Räntestödslånet betalas ut åt låntagaren i en eller flera rater sedan fartyget, fartygsskrovet eller ändringsarbetet på fartyget har överlåtits åt beställaren.

7 §

Återbetalningen av räntestödslånet sker halvårsvis i lika stora amorteringsrater om inte annat följer av 3 § 2 mom. Den ränta som uppbärs av låntagaren erläggs också halvårsvis.

8 §

Statskontoret betalar ut räntegottgörelsen till Finlands Exportkredit Ab två gånger i året på räntans förfallodagar på basis av en av bolaget företedd kalkyl. Räntegottgörelse betalas ut från och med den dag då den första raten av räntestödslånet lyfts. För en utestående amortering som förfallit erläggs inte räntegottgörelse för tiden efter förfallodagen.

9 §

Vid sidan av handels- och industriministeriet är också Finlands Exportkredit Ab skyldig att övervaka att lånemedlen används för det ändamål som framgår av beslutet om godkännande av lånet som ett räntestödslån.

Den inhemska räntestödslåntagaren är skyldig att på uppmaning ge handels- och industriministeriet och Finlands Exportkredit Ab alla uppgifter som behövs för övervakningen.

10 §

I de lånehandlingar som gäller en inhemsk räntestödslåntagare skall nämnas att, om låntagaren har använt lånemedlen för något annat ändamål än det för vilket medlen har beviljats eller om han i sin låneansökan på någon väsentlig punkt har lämnat oriktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter av väsentlig betydelse för beviljandet av lånet, räntegottgörelse inte erläggs för ett sådant lån efter det låntagarens förfarande har konstaterats. I lånehandlingarna skall också nämnas att låntagaren härvid skall återbära den räntegottgörelse som staten har betalt för lånet, räknat från den dag då lånet lyftes, samt dessutom en straffränta om 16 procent per år på räntegottgörelsens belopp, räknat från utbetalningsdagen.

11 §

Handels- och industriministeriet skall, i de fall som avses i 10 §, med ett beslut konstatera från vilken tidpunkt utbetalningen av räntegottgörelsen upphör och förordna om återkrav av räntegottgörelsen av låntagaren samt om betalning av straffränta. Finlands Exportkredit Ab har i uppgift att återkräva nämnda räntegottgörelse och straffränta av låntagaren samt att utan dröjsmål redovisa dem till staten.

12 §

Då utbetalningen av räntegottgörelsen har upphört av skäl som nämns i 10 § har Finlands Exportkredit Ab rätt att anse lånet omedelbart förfallet utan uppsägning.

Finlands Exportkredit Ab kan säga upp det inhemska räntestödslånet om det fartyg, fartygsskrov eller ändringsarbete på fartyg som lånet beviljades för utan tillstånd av handels- och industriministeriet överlåts på någon annan och även i övrigt om låntagaren bryter mot Finlands Exportkredit Ab:s lånevillkor.

13 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1990.

Beslutet tillämpas på de fall där avtal om fartygsbygge, byggande av fartygsskrov eller ändringsarbeten på fartyg har ingåtts den 1 oktober 1989 eller senare.

Helsingfors den 31 januari 1990

Minister
Pertti Salolainen

Yngre regeringssekreterare
Eeva-Liisa Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.