56/1990

Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 1990

Miljöministeriets beslut om understöd som beviljas för främjande av avfallshanteringen och återvinningen av avfall

Miljöministeriet har beträffande grunderna för beviljande av understöd som beviljas av det anslag som i statsbudgeten anvisats för främjande av avfallshantering och återvinning av avfall beslutat:

Syftet med beslutet
1 §

Av de medel som anvisats i statsbudgeten beviljas understöd för utvecklande av och försök som gäller avfallshanteringen och återvinningen av avfall (utvecklings- och försöksunderstöd) samt för kommunala investeringar som främjar återvinningen av avfall (kommunalt investeringsunderstöd) på det sätt som bestäms i detta beslut.

På understöd som avses i detta beslut tillämpas dessutom lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73) samt statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/65).

Understödstagare
2 §

Utvecklings- och försöksunderstöd kan på ansökan beviljas företag, kommun, kommunalförbund, huvudstadsregionens samarbetsdelegation eller annat samfund för utvecklande av och försök med projekt som främjar avfallshanteringen eller återvinningen av avfall eller minskandet av mängden avfall eller dess skadlighet. Statliga ämbetsverk eller inrättningar kan inte beviljas understöd.

Kommunalt investeringsunderstöd kan på ansökan beviljas kommun, kommunalförbund eller huvudstadsregionens samarbetsdelegation samt företag, som verkar för dessas räkning, för investeringar som främjar återvinningen av kommunalt avfall och därmed jämförbart annat avfall. Kommunalt investeringsunderstöd kan beviljas även för projekt som är gemensamt för flera kommuner, varvid understödet utbetalas till den kommun eller den för kommunerna gemensamma organisation som ansvarar för genomförandet av projektet. Understöd som beviljas företag som verkar för kommuns, kommunalförbunds eller huvudstadsregionens samarbetsdelegations räkning utbetalas till företaget.

Förutsättningar för beviljande av understöd
3 §

Förutsättningarna för beviljande av utvecklings- och försöksunderstöd är att

1) projektet främjar återvinningen av avfall eller minskandet av mängden avfall eller dess skadlighet eller i övrigt organiseringen av en ändamålsenlig avfallshantering; och

2) att projektets godkända kostnadsförslag uppgår till minst 50 000 mark.

Förutsättningarna för beviljande av kommunalt investeringsunderstöd är att

1) projektet främjar återvinningen av avfall;

2) projektets godkända kostnadsförslag uppgår till minst 200 000 mark; samt

3) projektet inte har påbörjats förrän understödet beviljats, såvida inte länsstyrelsen samtyckt därtill.

Vid beviljande av kommunalt investeringsunderstöd har de projekt förtur som främjar samarbete mellan kommuner i fråga om avfallshantering, anläggande av regionala avfallsbehandlingsanläggningar eller minskande av det antal avstjälpningsplatser som är i användning eller som på annat sätt är ändamålsenliga för organiseringen av den regionala avfallshanteringen.

Understödets maximibelopp
4 §

Utvecklings- och försöksunderstödet kan beviljas för högst 50 procent och kommunalt investeringsunderstöd för högst 20 procent av projektets godtagbara kostnader.

Om för projektet har beviljats annat understöd eller lån av statens eller Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab:s medel eller sådant lån från kreditanstalt för vilket staten betalar räntestöd, får inte den totala summan av dessa samt av utvecklings- och försöksunderstödet eller det kommunala investeringsunderstödet överstiga 70 procent av projektets godtagbara totala kostnader.

Av särskilda skäl kan utvecklings- och försöksunderstöd som beviljas annat samfund än företag, vara större än vad som bestäms i 1 och 2 mom.

Godtagbara kostnader
5 §

Godtagbara kostnader för utvecklings- och försöksprojekt är nödvändiga kostnader, som föranleds av undersökningar och utredningar, planering och anskaffning av maskiner och anordningar, anskaffning av råmaterial och annat material samt av direkta löne- och andra personalkostnader. Till beloppet för övriga personalkostnader räknas högst 60 procent av nämnda löner.

Godtagbara kostnader för kommunalt investeringsunderstöd är kostnader som föranleds av uppförande av byggnader och lager samt av anskaffning, installering och planering av anordningar och maskiner för insamling, mottagning, sortering och behandling av avfall.

Till godtagbara kostnader som avses i 1 och 2 mom., hänförs inte kostnader som föranleds av markanskaffning. Till godtagbara kostnader för utvecklings- och försöksprojekt hänförs inte kostnader som föranleds av byggnader. Om av särskilda skäl inte annat föranleds avdras efter det att utvecklings- och försöksprojektet avslutats även de inkomster som bildats under projektets gång samt restvärdet hos anskaffade maskiner och anordningar samt råvaror och annat material, som anskaffats för projektet.

Sökande av understöd
6 §

Ansökan om utvecklings- och försöksunderstöd eller kommunalt investeringsunderstöd skall göras på blankett som fastställts av miljöministeriet och inklusive bilagor i två exemplar tillställas den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde projektet genomförs.

Uppgifter som skall ingå i ansökan
7 §

I ansökan om utvecklings- och försöksunderstöd och kommunalt investeringsunderstöd skall ingå:

1) uppgifter om sökanden;

2) uppgifter om understödet;

3) uppgifter om projektet;

4) kostnadsförslag för projektet;

5) finansieringsplan för projektet;

6) uppgifter om kostnadernas fördelning per kalenderår;

7) utredning om projektets betydelse för avfallshanteringen, för minskandet av avfallsmängden eller för avfallsåtervinningen; samt

8) tidtabell för projektets genomförande.

Till ansökan om utvecklings- och försöksunderstöd skall fogas:

1) närmare uppgifter om sökanden, om sökanden är någon annan än en kommun, ett kommunalförbund eller huvudstadsregionens samarbetsdelegation;

2) utredning om projektets tekniska utförande;

3) specificerat kostnadsförslag;

4) specificerad finansieringsplan och finansieringstidtabell;

5) utredning om övriga parter som deltar i projektet;

6) vid behov en specificerad utredning om projektets inverkningar på miljön och betydelse för avfallshanteringen, för minskandet av avfallsmängden eller för avfallsåtervinningen; samt

7) övriga nödvändiga utredningar.

Till ansökan om kommunalt investeringsunderstöd skall utom de bilagor som nämns i 2 mom. även fogas:

1) en kalkyl över projektets lönsamhet;

2) utredning om projektets betydelse för organiserandet av en regionalt sett ändamålsenlig avfallshantering;

3) utredning om projektets inverkan på sysselsättningen; samt

4) om den som ansöker om understöd är ett företag som verkar för en kommuns räkning, avskrift av det avtal som uppgjorts mellan kommunen och företaget, varur framgår verksamhetens omfång samt vilka villkor som berör denna.

Beviljande av understöd
8 §

Miljöministeriet beslutar om beviljande av utvecklings- och försöksunderstöd samt om kommunalt investeringsunderstöd ifall understödet överstiger 1 000 000 mark. I annat fall beslutar vederbörande länsstyrelse om beviljande av understöd inom gränserna för den fullmakt för godkännande som fastställts av miljöministeriet.

Miljöministeriet fastställer fullmakterna för godkännande av understöd länsvis efter det att länsstyrelserna tillställt ministeriet sammandrag av de ansökningar som inkommit till länsstyrelserna. I sammandragen skall ingå en kort beskrivning av vart och ett projekt, viktighetsordningen för de projekt som föreslås bli understödda och den fullmakt för godkännande av understöd som de förutsätter samt en utredning över om projekten uppfyller de förutsättningar för beviljande av understöd som avses i detta beslut.

Beslut om understöd
9 §

I beslutet om understöd skall nämnas vem som får understöd, ett namn som beskriver det projekt som skall understödas, projektets totala kostnader, storleken av det understöd som sökts, projektets övriga finansiärer och finansieringens omfång, projektets godtagbara kostnader, det beviljade understödets maximala andel av de godtagbara kostnader som orsakas av projektet och understödets maximimarkbelopp, ändamålet med understödets användning, villkoren angående användandet av understödet, understödets betalningsförfarande, bestämmelserna om övervakningen av användningen av understödet samt följderna av missbruk av understödet och av ändrade förhållanden.

Till beslutet om utvecklings- och försöksunderstöd fogas vid behov avtalet mellan den som beviljat understöd och sökanden om genomförandet av projektet samt om användning och publicering av projektets resultat.

Miljöministeriet sänder sitt beslut om understöd vederbörande länsstyrelse till kännedom och länsstyrelsen sitt beslut miljöministeriet till kännedom. Beslut angående kommunalt investeringsunderstöd sänds dessutom till arbetsministeriet, detta till kännedom.

Utbetalning av understöd
10 §

Länsstyrelsen betalar beviljat understöd på ansökan i 1-4 poster, beroende på hur projektet framskrider och kostnaderna tidbestäms, samt på grundval av en utredning som uppgjorts över de kostnader som projektet orsakat.

Då det understödda projektet genomförts och innan understödets sista post utbetalas skall understödstagaren förete den i beslutet om understödet förutsatta utredningen om projektets genomförande, dess finansiering och de kostnader som projektet orsakat, användningen av understödet samt för andra projekt än de som verkställts av kommun, kommunalförbund eller huvudstadsregionens samarbetsdelegation ett utlåtande av en godkänd revisor om utredningens ändamålsenlighet. Till utredningen skall i två exemplar fogas en slutrapport om projektets genomförande och resultat och om möjliga fortsatta åtgärder.

Övervakning av användningen av understödet
11 §

Länsstyrelsen skall övervaka användningen av det beviljade understödet. För att övervakningen skall kunna genomföras skall understödstagaren särskilt för sig bokföra projektets kostnader och ge länsstyrelsen den information om förutsättningarna för utbetalningen av understödet och om användningen av understödet som länsstyrelsen ber om. Understödstagaren skall vid behov även tillställa länsstyrelsen för övervakningen av användningen av understödet nödvändiga bokförings- och uppföljningsuppgifter och annat material samt vid behov tillåta en kontroll av understödstagarens användning av medel för att utreda användningen av understödet och uppfyllandet av dess villkor. Även miljöministeriet har rätt att övervaka och kontrollera användningen av understödet.

Hävning av beslutet
12 §

Såvida lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73) inte för kommunernas del föranleder annat, skall det förordnas att understödet helt eller delvis skall återbetalas, om understödstagaren har använt understödet för annat ändamål än det beviljats för eller vid ansökan om understödet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit uppgifter och detta har påverkat beviljandet av understödet, eller om understödet annars har beviljats under felaktiga förutsättningar eller grundlöst. På det understödsbelopp som skall återbetalas skall från den dag det lyfts betalas en ränta som är 4 procentenheter högre än Finlands Banks vid tidpunkten i fråga gällande grundränta.

Då bruksändamålet för den egendom som understödet gällt ändras eller då egendomen överlåts eller på annat sätt övergår i annans ägo eller besittning och egendomens värde inte är ringa, skall den del av egendomens värde som proportionellt motsvarar de beviljade statsunderstöden återbetalas till staten inom sex månader från det den ovan avsedda ändringen i omständigheterna inträffade, såvida den som beviljat understödet inte beslutar annat på understödstagarens ansökan och av särskilda skäl. Motsvarande förfarande skall tillämpas i fråga om försäkrad egendom som drabbas av skada. Vad som ovan sagts om egendomens värde gäller härvid försäkringsersättningen eller annan ersättning som erhålls.

Understödstagaren skall meddela den myndighet som beviljat understödet om ovan i 2 mom. avsedd ändring i omständigheterna på förhand samt om skada som drabbat egendom för vilken understödet betalats omedelbart efter det inträffade, dock senast inom en månad.

Då en understödstagare inte har återbetalat de i 1 och 2 mom. avsedda beloppen eller inte betalat räntan till staten på förfallodagen eller då understödstagaren inte gjort i 3 mom. avsedd anmälan i enlighet med nämnda lagrum, skall han till staten betala en årlig dröjsmålsränta om 16 procent på det belopp som skall återbetalas, räknat från förfallodagen eller i de sistnämnda fallen räknat från det ändringen i omständigheterna inträffade.

Ikraftträdande
13 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1990 och gäller till utgången av år 1994.

Genom detta beslut upphävs miljöministeriets beslut den 12 mars 1987 om understöd som beviljas för främjande av avfallshanteringen och återvinningen av avfall (265/87) jämte senare ändringar. På motsvarande understöd, som beviljats innan detta beslut trätt i kraft, tillämpas dock bestämmelserna i det beslut som gällt före den 1 februari 1990.

Helsingfors den 17 januari 1990

Miljöminister
Kaj Bärlund

Byråchef
Matti Vehkalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.