46/1990

Utfärdat i Helsingfors den 18 januari 1990

Försvarsministeriets beslut om verkställighet och tillämpning av förordningen om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet

Försvarsministeriet har med stöd av 2 a § lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten, sådan den lyder i lag av den 17 juni 1988 (572/88), och med stöd av 1, 7, 20 och 27 §§ förordningen den 1 december 1989 om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet (1069/89) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Finlands territorium skall övervakas och dess territoriella integritet tryggas under alla förhållanden och vid behov med användande av kraftåtgärder.

2 §

Innan kraftåtgärder används skall vederbörande övervakningsmyndighet erinra om förseelsen eller ge varning samt vid behov ge eftertryck åt varningen med varningseld. I självförsvar och mot sådan fientlig verksamhet som medför direkt hot mot rikets säkerhet, får kraftåtgärder dock omedelbart användas utan föregående erinran, varning eller varningseld.

3 §

Erinran och varning skall, beroende på omständigheterna, ges med signalmedel, muntligt eller skriftligt eller med internationella tecken. Om det inte är möjligt att ge varning på detta sätt, kan den ges med en hotfull eller anfallande rörelse eller med varningseld.

Varning till ubåt som är i dykläge ges på territorialhavet genom varningsskott och inom det inre territorialvattnet genom varningsskott och sjunkbomber, så att objektet sannolikt inte skadas. Varningseld som används för understrykande av varning ges i första hand med sjunkbomber eller sprängladdningar så att objektet sannolikt inte skadas.

4 §

Övervakningsmyndighet skall innan kraftåtgärder tillgrips försäkra sig om att den mot vilken kraftåtgärder kommer att riktas klart har överträtt gällande stadganden och bestämmelser om rikets territoriella integritet och att överträdaren borde ha observerat och förstått anvisning, order eller förbud som givits honom.

5 §

Övervakningsmyndighets beslutanderätt i fråga om erinran och varning samt användande av kraftåtgärder utövas på det sätt som bestäms i detta beslut.

Vederbörande förman och högre myndighet kan, om situationen det kräver, i enskilda fall förbehålla sig beslutanderätten i ärende som enligt detta beslut annars skulle ankomma på myndighet eller tjänsteman som underlyder dem.

6 §

Vid övervakningen och tryggandet av rikets territoriella integritet leder varje övervakningsmyndighet sin egen personals verksamhet i enlighet med förordningen om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet (1069/89; territorialövervakningsförordningen) och detta beslut samt i samarbete med övriga övervakningsmyndigheter.

2 kap.

Verksamhet inom Finlands vattenområden

7 §

Syftet med övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten är att sjötrafik och annan aktivitet som förekommer vid rikets havsgräns och territorialhavets yttre gräns samt i deras närhet skall övervakas med sådana arrangemang som gör det möjligt att förebygga, uppdaga och klarlägga kränkningar av den territoriella integriteten.

Annorstädes inom Finlands vattenområden är syftet med övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten att verksamhet som äventyrar rikets militära säkerhet skall förhindras.

8 §

Fartyg som kommer in på finskt territorium och som inte med ledning av yttre kännetecken eller eljest kan identifieras som statsfartyg, betraktas som handelsfartyg till dess att det kan identifieras som något annat.

Varje oidentifierat fartyg i undervattensläge betraktas som örlogsfartyg till dess att det kan identifieras som något annat.

Ubåt som är i övervattensläge jämställs med statsfartyg i övervattensläge.

I fråga om ubåt som befinner sig på periskopdjup skall förfaras på det sätt som är bestämt i fråga om ubåt i dykläge.

9 §

Statsfartyg som kommit in på Finlands territorialhav i annat syfte än fredlig genomfart skall erinras om att det befinner sig inom Finlands territorialvatten samt uppmanas att omedelbart avlägsna sig längs samma led eller annan anvisad led. Fartyg som trots uppmaning inte iakttar övervakningsmyndighetens order att avlägsna sig eller inte iakttar givna bestämmelser skall ges varning som vid behov skall understrykas med varningseld. På samma sätt skall förfaras i fråga om statsfartyg som kommit in på finskt territorium i nöd, om fartyget inte avlägsnar sig från territoriet trots att anledningen till dess ankomst dit inte längre föreligger.

Om fartyg inte ens efter varning och understrykande av given varning iakttar order att avlägsna sig, skall det stoppas för undersökning och saken omedelbart rapporteras till försvarsministeriet.

Om försvarsministeriet inte ger andra direktiv, skall vederbörande övervakningsmyndighet med anlitande av de kraftåtgärder som åsyftas i detta beslut vidta åtgärder för att tvinga fartyg att avlägsna sig från finskt territorium.

10 §

Om ett utländskt fartyg på Finlands territorialvatten bedriver i 3 § territorialövervakningsförordningen förbjuden eller i 5 § territorialövervakningsförordningen avsedd fientlig verksamhet eller om ett statsfartyg som kommit in på Finlands inre territorialvatten utan tillstånd enligt 10 § territorialövervakningsförordningen, skall fartyget för undersökning av ärendet stoppas och hindras från att avlägsna sig, vid behov med anlitande av de kraftåtgärder som åsyftas i detta beslut. Saken skall omedelbart rapporteras till försvarsministeriet.

11 §

Beslut om erinran och varning ävensom om understrykande av redan given varning med varningseld fattas av befälhavaren på fartyg, fort eller luftfartyg.

Gränsbevaknings-, polis- och tullman ävensom sådan tjänsteman inom sjöfartsväsendet och luftfartsförvaltningen som utför övervakningsuppdrag har samma rätt som i 1 mom. avsedd befälhavare.

12 §

Beslut om vilka kraftåtgärder och andra åtgärder, som skall vidtas efter erinran, varning och varningseld, fattas av försvarsministeriet.

Beslut om användning av kraftåtgärder i självförsvar och mot sådan fientlig verksamhet som medför direkt hot mot rikets säkerhet, fattas dock av tjänsteman som avses i 11 §.

13 §

Beslut om granskning av statsfartyg fattas av försvarsministeriet. Granskning får dock verkställas utan försvarsministeriets förordnande, om fartygets befälhavare ger sitt samtycke därtill eller om ärendet är sådant att rikets säkerhet inte tillåter dröjsmål.

3 kap.

Åtgärder i Finlands luftrum

14 §

Syftet med övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten i rikets luftrum är att lufttrafik och annan aktivitet som förekommer inom finskt territorium och i dess omedelbara närhet skall övervakas med sådana arrangemang som gör det möjligt att förebygga, uppdaga och klarlägga kränkningar av den territoriella integriteten.

15 §

Varje oidentifierat luftfartyg som kommer in i Finlands luftrum betraktas som militärt luftfartyg till dess att det kan identifieras som något annat.

Obemannat luftfartyg betraktas alltid som militärt luftfartyg.

16 §

Överskrider statsluftfartyg rikets gräns utan tillstånd, skall vederbörande övervakningsmyndighet erinra det om saken samt uppfordra det att avlägsna sig från finskt territorium. Övervakningsmyndigheten skall alltid rapportera om sådana fall till vederbörande militär- eller gränsbevakningsmyndighet.

17 §

Om statsluftfartyg som lagligen kommer in i finskt luftrum eller redan befinner sig i Finland avviker från den flygled som anges i färdplanen, skall övervakningsmyndigheten erinra det om saken samt kräva att det omedelbart återvänder till leden.

18 §

Statsluftfartyg som i nöd överskridit gränsen till finskt territorium eller avvikit från den flygled som anges i färdplanen skall ledas och i mån av möjlighet eskorteras till närmaste lämpliga flygplats. Saken skall omedelbart rapporteras till försvarsministeriet, som beslutar om de fortsatta åtgärder som behövs utöver biståndsåtgärderna.

19 §

Om statsluftfartyg utan vederbörligt tillstånd har landat inom finskt territorium skall det hindras från att avlägsna sig, vid behov med användande av sådana kraftåtgärder som åsyftas i detta beslut. Saken skall omedelbart rapporteras till försvarsministeriet, som beslutar om fortsatta åtgärder.

20 §

Om luftfartyg under flygning i finskt luftrum inte iakttar de bestämmelser som övervakningsmyndigheterna utfärdat eller om det finns skäl att misstänka att det bedriver verksamhet som kränker den territoriella integriteten, skall det medelst landningsorder uppfordras att genast landa.

Luftfartyg som landat och de personer som finns ombord på luftfartyget skall hindras från att lämna landet, till dess att vederbörande myndighet avgjort ärendet.

21 §

Om luftfartyg inte iakttar erinran eller order, skall det ges en varning.

Om luftfartyg inte efter varning genom sin navigering eller med annan åtgärd visar att det iakttar ordern, understryks varningen med varningseld.

22 §

Beslut om erinran och varning ävensom om understrykande av redan given varning med varningseld fattas av tjänsteman som avses i 11 §.

23 §

Beträffande användning av kraftåtgärder och andra åtgärder gäller vad som bestäms i 12 §.

24 §

Beslut om granskning av statsluftfartyg fattas av försvarsministeriet. Granskning får dock verkställas utan försvarsministeriets förordnande om luftfartygets befälhavare ger sitt samtycke därtill eller om ärendet är sådant att rikets säkerhet inte tillåter dröjsmål.

25 §

Om luftfartyg i finskt luftrum vidtar fientlig handling mot objekt som befinner sig inom rikets område eller utanför detta, skall dess verksamhet hindras med användande av kraftåtgärder.

26 §

Robot eller annat obemannat, för militära ändamål avsett luftfartyg som flyger genom finskt luftrum skall om möjligt förstöras.

4 kap.

Åtgärder inom Finlands landområde

27 §

Syftet med övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten med rikets gränser är att sådana kränkningar av den territoriella integriteten, vartill utländska militärpersoner samt utländska militära avdelningar och militära fordon gör sig skyldiga, skall förebyggas, uppdagas och klarläggas.

Annorstädes inom Finlands landområde är syftet med övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten att verksamhet som äventyrar rikets militära säkerhet skall förhindras.

28 §

Om militärperson, militär avdelning eller militärt fordon ertappas med att olovligen överskrida rikets gräns, skall vederbörande erinras om detta och befordras att omedelbart återvända. Om övervakningsmyndighetens order inte iakttas kan gränsöverskridaren gripas, vid behov med användande av kraftåtgärder.

Militärperson, militär avdelning och militärt fordon som kommit in i landet olovligt och som anträffats annorstädes inom finskt territorium skall alltid gripas.

29 §

Om militärperson, militär avdelning eller annan väpnad trupp på finskt territorium gör sig skyldig till fientlig handling mot Finland skall vederbörande gripas, vid behov med användning av kraftåtgärder.

30 §

Beslut om erinran och varning ävensom om understrykande av redan given varning med varningseld kan fattas, för försvarsmaktens del av vaktkarl eller den äldsta tjänsteman på platsen som utsetts till befälhavare eller chef och för övriga övervakningsmyndigheters del av tjänsteman som avses i 11 § 2 mom.

31 §

Beslut om användning av kraftåtgärder efter varning och varningseld mot enskild person eller enskilt fordon fattas av sådan vaktkarl eller tjänsteman som avses i 30 §.

Beträffande användning av kraftåtgärder och andra åtgärder mot militär avdelning och fordonsavdelning gäller vad som bestäms i 12 § dock så att beslut i ärende i fall som avses i 12 § 2 mom. fattas av sådan vaktkarl eller tjänsteman som avses i 30 §.

5 kap.

Åtgärder på internationellt vatten och i internationellt luftrum

32 §

Då uppenbart hot om territorialkränkning föreligger, skall vederbörande övervakningsmyndighet ge objektet i fråga erinran. Beslut om erinran fattas av tjänsteman som avses i 11 §.

33 §

Fartyg som gjort sig skyldigt till kränkning av den territoriella integriteten får för prejning av fartyget förföljas in på internationellt vattenområde. Om förföljande skall omedelbart rapporteras till försvarsministeriet, som beslutar om fortsatta åtgärder efter att vid behov ha hört utrikesministeriet.

34 §

Övervakningsmyndighet får anlita kraftåtgärder i självförsvar för att skydda sig själv, finskt territorium, objekt inom finskt territorium eller finskt objekt inom internationellt vattenområde eller i luftrummet över sådant vattenområde mot påbörjad väpnad eller annan motsvarande aktion. Beslut om självförsvar fattas av tjänsteman som avses i 11 §.

35 §

Om verksamhet som strider mot stadgandena och bestämmelserna om territorialövervakning och som riktas mot Finland från internationellt vattenområde eller luftrummet över sådant vattenområde skall rapporteras till försvarsministeriet, som beslutar om eventuella åtgärder efter att vid behov ha hört utrikesministeriet.

6 kap.

Kompletterande bestämmelser

36 §

Försvarsministeriet utfärdar vid behov allmänna anvisningar som kompletterar detta beslut och kan i enskilda fall utfärda direktiv som avviker från detta beslut.

Huvudstaben och staben för gränsbevakningsväsendet utfärdar land-, sjö- och luftövervakningsanvisningar, som kompletterar detta beslut.

37 §

Övervakningsmyndigheterna utfärdar vid behov för dem underlydande övervakningsorgan direktiv som kompletterar detta beslut.

38 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1990. Genom det upphävs försvarsministeriets allmänna anvisningar av den 3 december 1964 om tryggande av rikets territoriella integritet jämte senare ändringar.

Helsingfors den 18 januari 1990

Försvarsminister
Ole Norrback

Regeringsrådsåsom byråchef
Pekka Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.