12/1990

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1989

Finlands Banks beslut om ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

ändrat § 1 i kapitel 7 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), sådan den lyder i Finlands Banks beslut av den 15 december 1987 (4/88), samt

fogat en ny § 1 a till kapitel 7 som följer:

Kapitel 7

Portföljinvesteringar

1 §

Det är tillåtet att till en valutautlänning sälja finländska aktier, optionsbevis som berättigar till teckning av finländska fria aktier och 1.2.1990 eller därefter emitterade finländska masskuldebrevslån i mark med en löptid på mer än ett år med undantag av masskuldebrevslån som emitterats av bostads- eller fastighetsaktiebolag.

Till en person som flyttat från Finland till utlandet får utöver det som nämns i moment 1 säljas andelar i placeringsfonder förvaltade av finländska fondbolag samt före 1.2.1990 emitterade finländska masskuldebrevslån, förutsatt att placeringsfondsandelarna och masskuldebreven förvärvas med medel på den från Finland utflyttade personens inhemska markkonto eller med avkastningen eller försäljningsinkomsten av dennas egendom i Finland.

Till andra valutautlänningar är det tillåtet att sälja före 1.2.1990 emitterade finländska masskuldebrevslån, om värdepapperen köps med avkastningen av tidigare förvärvade finländska masskuldebrev eller med inkomsten av försäljningen av dylika eller med en valutautlännings i Finland utbetalda lön eller pension. Därtill förutsätts att avkastningen eller inkomsten inte har överförts till utlandet eller till konton från vilka medlen fritt kan överföras till utlandet.

1 a §

En valutainlänning får i utlandet emittera aktier samt masskuldebrevslån i mark med en löptid på mer än ett år på de villkor som Finlands Bank särskilt föreskriver. Om emittenten för masskuldebrevslånet är ett bostads- eller fastighetsaktiebolag kräver emissionen tillstånd av Finlands Bank.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1990.

Helsingfors den 19 december 1989

FINLANDS BANK


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Pentti Uusivirta Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.