Ursprungliga författningar: 1989

1000/1989
Förordning om ändring av radioförordningen
999/1989
Förordning om behörigshetsvillkoren för tjänster vid bildkonstakademin samt om tjänstemännens uppgifter
998/1989
Förordning om ändring av 2 § förordningen om samordning av examina på institutsnivå med högskolestudier
997/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
996/1989
Förordning om ikraftträdande av protokollet med Sverige om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall
995/1989
Lag om ändring av 24 § lagen om finansiering av yrkesläroanstalter
994/1989
Lag om ändring av 5 § lagen om statens tjänstekollektivavtal
993/1989
Lag om ändring av 4 kap. 2 § förordningen om verkställighet av straff
992/1989
Lag om ändring av 1 § lagen om villkorligt straff
991/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om understöd för hyreshus med ekonomiska svårigheter
990/1989
Förordning om ändring av förordningen om arbetsministeriet
989/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid arbetsministeriet
988/1989
Förordning om ändring av 6 § förordningen om patientskadenämnden
987/1989
Förordning om indragning av en tjänst vid inrikesministeriet
986/1989
Lag om ändring av lagen om bil- och motorcykelskatt
985/1989
Lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift
984/1989
Lag om ändring av lagen om proteinaccis
983/1989
Lag om ändring av lagen om accis på gödselmedel
982/1989
Lag om ändring av 4 § lagen om sockeraccis
981/1989
Lag om ändring av 10 § lagen om utjämningsskatt
980/1989
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
979/1989
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1990
978/1989
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkningen av naturaförmåner för år 1989
977/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar inom lantmäteriförvaltningen
976/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Nederländerna om internationella landsvägstransporter
975/1989
Lag om fullföljd vid sökande av domstolstjänst
974/1989
Förordning om Bredvikens naturskyddsområde
973/1989
Förordning om Telkkämäki naturskyddsområde
972/1989
Personalfondsförordning
971/1989
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
970/1989
Lag om temporär ändring av 3 § lagen om skatt på vissa försäkringspremier
969/1989
Lag om temporär ändring av 16 och 27 §§ lagen angående omsättningsskatt
968/1989
Lag om ändring av 22 § lagen om utjämningsavgift för grädde samt mjölk med låg fetthalt
967/1989
Skattestyrelsens beslut angående rotprisområden vid skogsbeskattning
966/1989
Miljöministeriets beslut om ränta på vissa räntestödslån
965/1989
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent
964/1989
Statsrådets beslut om ändring av 3 och 4 §§ statsrådets beslut om produktionspremie för ull
963/1989
Statsrådets beslut om ändring av tulltariffen
962/1989
Statsrådets beslut om begränsning av importen av fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar samt bromfluorklorkolväteföreningar och bromfluorkolväteföreningar
961/1989
Förordning om upphävande av 2 mom. ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av förordningen om främjande av näringsverksamhet i liten skala på landsbygden
960/1989
Förordning om ändring av förordningen om gårdsbruksenheter
959/1989
Förordning angående ändring av förordningen om tull- och importavgiftspreferenser för varor med ursprung i utvecklingsländer
958/1989
Förordning angående ökning av fullmakterna för de i lagen om statens affärsverk avsedda affärsverken att uppta lån år 1989
957/1989
Förordning om ikraftträdande av ändringar i de till 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss anslutna reglerna
956/1989
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning från fartyg och luftfartyg
955/1989
Lag om ombildning av Finlands Arbetarsparbank till affärsbank
954/1989
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning
953/1989
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration
952/1989
Arbetarskyddsstyrelsens beslut om beredskap för asbestarbete på fartyg
951/1989
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 1990

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.