Ursprungliga författningar: 1989

1100/1989
Förordning om avgifter för besiktning av radiostationer på fartyg
1099/1989
Radioavgiftsförordning
1098/1989
Förordning om tjänstebrevsrätt i posttrafiken
1097/1989
Förordning om ändring av förordningen om trafikministeriet
1096/1989
Förordning om ändring av undervisningsområdet för en tjänst vid Åbo Akademi
1095/1989
Förordning om ändring av 6 § förordningen om rådet för den vetenskapliga informationen
1094/1989
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1093/1989
Republikens Presidents öppna brev angående en ändring i statsrådet
1092/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid arbetsministeriet
1091/1989
Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon
1090/1989
Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
1089/1989
Förordning om ändring av förordningen om bekämpningsmedel
1088/1989
Förordning om Kartcentralen
1087/1989
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet om gemensam finansiering av vissa flygsäkerhetstjänster på Grönland och Färöarna
1086/1989
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet om gemensam finansiering av vissa flygsäkerhetstjänster på Island
1085/1989
Förordning om ändring av 18 och 19 §§ förordningen om verkställighet av bötesstraff
1084/1989
Förordning om minsta penningbelopp av böter
1083/1989
Förordning om ordningsbot i vägtrafik
1082/1989
Lag om ändring av 2 kap. strafflagen
1081/1989
Lantbruksinkomstförordning
1080/1989
Förordning om ändring av 2 och 3 a §§ förordningen om bostadsbidrag
1079/1989
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
1078/1989
Lag om temporära arrangemang för anstånd med amorteringar och räntor på vissa bostadslån
1077/1989
Lag om lantbruksförvaltningens gårdsbruksregister
1076/1989
Lag om lantbruksräkning 1990
1075/1989
Lag om temporär ändring av lagen om undantag beträffande vissa livsmedel från lagen angående omsättningsskatt
1074/1989
Lag om ändring av 97 a § lagen angående stämpelskatt
1073/1989
Lag om skattelättnader inom utvecklingsområdet
1072/1989
Statsrådets beslut om såsom utgifter för skötsel av bostad godtagbara genomsnittliga kostnader i enlighet med lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1071/1989
Statsrådets beslut om begränsning av användningen av PCB och PCT
1070/1989
Statsrådets beslut om postavgifterna för tidningar
1069/1989
Förordning om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet
1068/1989
Förordning angående ändring av förordningen om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer
1067/1989
Lag om ändring av lagen om statens affärsverk
1066/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om temporär yrkesutbildning
1065/1989
Förordning om ändring av förordningen om teleförvaltning
1064/1989
Lag om Helsingfors universitetscentralsjukhus
1063/1989
Lag om införande av lagen om specialiserad sjukvård
1062/1989
Lag om specialiserad sjukvård
1061/1989
Lag om ändring av luftfartslagen
1060/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd premieprocent
1059/1989
Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent
1058/1989
Statsrådets beslut om delegationen för zigenarärenden
1057/1989
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för strålsäkerhetscentralens prestationer
1056/1989
Lag om upphävande av 21 § lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner
1055/1989
Lag om upphävande av 26 § lagen om statens tjänstekollektivavtal
1054/1989
Lag om ändring av 21 § lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
1053/1989
Lag om ändring av 28 § lagen om kommunala tjänstekollektivavtal
1052/1989
Lag om ändring av 2 § lagen om kollektivavtal
1051/1989
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet av mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1989

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.